Wznowienie studiów

Wznowienie studiów

O ponowne przyjęcie na studia może ubiegać się student, który został skreślony z powodu:

 • rezygnacji ze studiów,
 • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
 • nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku studiów w określonym terminie,
 • braku postępów w nauce,
 • niewniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.

Od momentu skreślenia nie może minąć okres dłuższy niż 3 lata.

Procedura przywrócenia w prawach studenta rozpoczyna się w momencie:

 • złożenia wniosku o przywrócenie w prawach studenta do Biura Spraw Studenckich osobiście lub elektronicznie na adres mailowy opiekuna administracyjnego danego kierunku studiów.
 • dokonania opłaty za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w kwocie:
  • 500 zł – pierwsze postępowanie
  • 800 zł – drugie i kolejne postępowanie,

Wznowienie studiów może nastąpić za zgodą Rektora, który określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic programowych w programach studiów, w tym planach studiów. Warunkiem ponownego przyjęcia na studia jest uiszczenie wszystkich zaległości finansowych wobec Uczelni.

Jeżeli różnice programowe, spowodowane zmianą programów studiów, w tym planów studiów są znaczne, Rektor wydaje zgodę na wznowienie studiów na semestrze niższym, niż wynika to z zapisu w dokumentacji przebiegu studiów o semestrze studiów zaliczonym przed skreśleniem.

Osoba, która została skreślona z listy studentów za niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, może ubiegać się o przywrócenie na ostatni semestr lub rok studiów. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Rektor.

Od momentu złożenia wniosku student ma 14 dni na uzupełnienie dokumentacji związanej z zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy

Student wznawiający studia ponosi opłaty za naukę na zasadach określonych w Zarządzeniu Kanclerza obowiązującym w danym roku akademickim, w którym następuje wznowienie studiów.

PLIKI DO POBRANIA:

BIURO SPRAW STUDENCKICH

DIETETYKA I i II STOPNIA
PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE
CHEMIA KOSMETYCZNA
CHEMIA OGÓLNA
KOSMETOLOGIA II STOPNIA
TECHNOLOGIA KOSMETYKU II STOPNIA
KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE SEMESTR V
KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE SEMESTR II, IV, VI
PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE

GODZINY PRACY BIURA – KAMPUS 1

 • PONIEDZIAŁEK: 07:30 – 16:00
 • WTOREK: 07:30 – 12:00
 • ŚRODA: 07:30 – 12:00
 • CZWARTEK: Dzień wewnętrzny – nieczynne dla interesantów (bez obsługi telefonicznej)
 • PIĄTEK: 07:30 – 17:00
 • SOBOTA: 10:00 – 16:00 (pracująca 1 i 2 sobota w miesiącu przerwa 13:30 – 14:00)
 • NIEDZIELA: 10:00 – 16:00 (pracująca 3, 4 i 5 niedziela w miesiącu przerwa 13:30 – 14:00)