Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zasady i tryb przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych

Podstawę do przyznania studentowi stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydane przez właściwy organ. Świadczenie przyznawane jest na rok akademicki, na okres od października do czerwca w danym roku akademickim.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala rektor w drodze zarządzenia.

Stopnie niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) częściowa niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu,
 4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

WAŻNE! W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia. 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydane przez właściwy organ

Pliki do pobrania

 • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024POBIERZ

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Warunki przyznania

 • Stypendium przyznawane na wniosek studenta
 • Przedłożenie kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w następujących terminach w danym roku akademickim:

 • semestr zimowy: od 1 października do 20 października
 • semestr letni: od 1 marca do 10 marca

Wypłata świadczenia

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane w maksymalnie dziewięciu miesięcznych ratach od października do czerwca w danym roku akademickim

Informacje dodatkowe

Przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych traktowane jest jako dochód nieopodatkowany, student nie ma obowiązku wykazywania otrzymanej kwoty w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.