Wsparcie dla kandydatów

Wsparcie dla kandydatów

Szanowni Kandydaci!

Musicie wiedzieć, że już na etapie ubiegania się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, możecie skorzystać ze wsparcia BON.

Należy pamiętać, że Nasza Uczelnia nie wyklucza z procesu rekrutacji studentów z niepełnosprawnościami i nie narzuca żadnych ograniczeń, które utrudniałyby otwarty dostęp do studiów ze względu na aktualny stan zdrowia.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do spełnienia warunków przyjęcia na studia określonych we właściwej Uchwale Senatu Uczelni: https://wsiiz.pl/podstawa-prawna/

Rekrutacja kandydatów na studia jest przeprowadzana w sposób umożliwiający wzięcie udziału w tym procesie każdej osobie niepełnosprawnej zainteresowanej podjęciem kształcenia, tj.:

  1. kandydat biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok akademicki może ubiegać się o udzielenie zgody na dostosowanie warunków i trybu procesu rekrutacji do jego potrzeb, związanych z niepełnosprawnością lub szczególnymi potrzebami;
  2. dostosowanie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i nie może dotyczyć zmian zasad rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów oraz poziomy kształcenia;
  3. dostosowanie warunków i trybu procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie do potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi lub osób ze szczególnymi potrzebami określa uchwała nr 15/2020 Senatu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Informacja o rekrutacji, o podjęciu kształcenia na wybranym kierunku studiów jest przekazywana, publikowana w sposób uwzględniający możliwość dotarcia tej informacji do osób z różnymi niepełnosprawnościami.