Dofinansowania do nauki

Dofinansowania do nauki

A. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na poziom

Stypendium to może otrzymać osoba, która:

 • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i jest osobą bez kwalifikacji zawodowych [ukończyła liceum ogólnokształcące]
 • w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęła dalszą naukę: w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych (będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej), albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych (wieczorowe lub zaoczne)
 • stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

Stypendium co do zasady można otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki, jednak Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Wysokość stypendium to 100% zasiłku dla bezrobotnych

 

Co należy zrobić, żeby uzyskać stypendium z tytułu dalszej nauki?

Osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium, powinna złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy, w którym jest zarejestrowana.

 

Termin składania wniosków:

Należy skontaktować się z miejscowym UP w celu uzyskania informacji kiedy rusza nabór wniosków oraz jaki jest stan wykorzystania funduszy, gdyż w każdej miejscowości może on być inny.

Urząd Pracy m. st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki z dniem 05.01.2024 r.

B. Dofinansowanie studiów podyplomowych

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
 • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z winy pracodawcy,
 • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
 • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 • będąca żołnierzem rezerwy,
 • pobierająca rentę szkoleniową,
 • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
 • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Uwaga!

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z jego winy.

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zameldowania Powiatowym Urzędzie Pracy.

Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać na 60 do 45 dni przed planowanym rozpoczęciem studiów podyplomowych lub w terminie naboru wniosków określonym przez Urząd Pracy.

Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zgody na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Liczba osób objętych przedmiotowym wsparciem uzależniona jest m.in. od posiadanych środków Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.