Zapomoga

Zapomoga

Zasady i tryb przyznawania zapomogi

 1. Zgodnie z art. 90 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student zobowiązany jest udokumentować pogorszenie swojej sytuacji materialnej oraz złożyć wniosek o przyznanie zapomogi.
 2. Przez przejściowo trudną sytuację życiową należy rozumieć:
  • śmierć członka najbliższej rodziny,
  • chorobę lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny,
  • klęskę żywiołową (np. powódź, pożar, huragan),
  • utratę pracy,
  • kradzież,
  • urodzenie dziecka,
  • zakup niezbędnego sprzętu medycznego,
  • inne zdarzenie losowe, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.
 1. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
 2. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
 3. Maksymalną możliwą kwotę przyznanej zapomogi na dany rok akademicki ustala rektor uczelni w drodze zarządzenia.
 4. Sam fakt przejściowo trudnej sytuacji życiowej, nie może być podstawą przyznania zapomogi, jeśli w wyniku zajścia zdarzenia w świetle przedstawionych dokumentów komisja nie stwierdzi pogorszenia się sytuacji materialnej studenta tak, by można było uznać ją za trudną. W przypadku trwałego pogorszenia sytuacji materialnej, student powinien ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie zapomogi
 • Dokument lub dokumenty poświadczające znalezienie się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (dokumentacja medyczna, zaświadczenie urzędowe, świadectwo pracy, akt zgonu, protokół Policji itp.)
 • Dokument lub dokumenty poświadczające pogorszenie sytuacji materialnej i ewentualne poniesione koszty (zaświadczenie, faktura, paragon, itp.)

Pliki do pobrania

 • Wniosek o zapomogę w roku akademickim 2023/2024POBIERZ
 • Zarządzenie rektora ws. ustalenia maksymalnej kwoty zapomóg w roku akademickim 2023/2024 — POBIERZ

Zapomoga

Warunki przyznania

 • Stypendium przyznawane na wniosek studenta
 • Właściwe udokumentowanie przejściowo trudnej sytuacji życiowej, w której znalazł się student

Termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie zapomogi można złożyć w dowolnym momencie roku akademickiego, jednak nie później niż 3 miesiące od zdarzenia, które było powodem przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

Wypłata świadczenia

Zapomoga jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo. Wypłata świadczenia następuje pomiędzy 26 a 30/31 dniem miesiąca, w którym zapomoga została przyznana.

Informacje dodatkowe

Przyznana zapomoga traktowana jest jako dochód nieopodatkowany, student nie ma obowiązku wykazywania otrzymanej kwoty w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.