Stypendium rektora

Stypendium rektora

Zasady i tryb przyznawania stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów, można otrzymać na podstawie sumarycznej liczby punktów osiągniętych za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe, które student uzyskał w roku akademickim poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium rektora. Do ubiegania się o stypendium rektora uprawniony jest każdy student, który ukończył co najmniej I rok studiów oraz spełnia jednocześnie poniższe warunki:

 • złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia, przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok akademicki (w I lub II terminie)
 • zrealizował wszystkie praktyki przewidziane w planie studiów i programie nauczani na dany rok akademicki
 • nie powtarza semestru lub roku
 • nie przebywa na kolejnym urlopie od zajęć

Stypendium rektora przyznawane jest na jeden semestr. W przypadku przyznania stypendium rektora w semestrze zimowym, aby ubiegać się o stypendium w semestrze letnim należy złożyć jedynie wniosek o przedłużenie przyznania tego świadczenia. Student wnioskujący o stypendium rektora pierwszy raz w semestrze letnim, zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z udokumentowanymi osiągnięciami za poprzedni rok akademicki.

Zaliczenie modułu lub modułów w II terminie nie wyklucza studenta z ubiegania się o stypendium rektora, jednak do średniej arytmetycznej ocen wliczone są obie oceny, za równo ocena niedostateczna z I terminu jak i ocena pozytywna z terminu II.

Na podstawie sumarycznej liczby punktów osiągniętych przez studenta, komisja stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski. W przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora na danym kierunku przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, komisja przyznaje świadczenia studentom z najwyższą pozycją na liście rankingowej.

Wyjątek stanowią studenci I roku studiów magisterskich uzupełniających oraz studenci I roku studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy w roku złożenia egzaminu dojrzałości uzyskali tytuł laureata olimpiady międzynarodowej, laureata olimpiady stopnia centralnego lub zostali medalistą współzawodnictwa sportowego co najmniej o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Kryteria przyznawania punktów

Student może uzyskać maksymalnie sumę 120 punktów, na którą składają się punkty z czterech poniższych kategorii:

 • wyróżniające wyniki w nauce (osiągnięta średnia ocen w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium Rektora) – maksymalnie 30 punktów
 • osiągnięcia sportowe – maksymalnie 30 punktów
 • osiągnięcia naukowe – maksymalnie 30 punktów
 • osiągnięcia artystyczne – maksymalnie 30 punktów

Do wniosku o stypendium rektora dołączyć można osiągnięcia jednocześnie ze wszystkich powyższych kategorii.

Do wniosku o przyznanie stypendium Rektora w roku 2023/2024 dołączamy osiągnięcia z roku akademickiego 2022/2023 (konkretnie z okresu od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r.) – w wyjątkowych okolicznościach będzie to okres wcześniejszy, np. absolwent studiów I stopnia kontynuujący naukę na studiach II stopnia po dłuższej przerwie niż rok, student przebywający na urlopie dziekańskim, itp.

Zakresy punktów oraz odpowiadająca im wysokość stawek stypendium w danym roku akademickim ustalane będą po przyjęciu oraz analizie wszystkich złożonych wniosków. Powyższe informacje w każdym roku akademickim ogłoszone będą w formie zarządzenia rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Szczegółowy opis i kryteria przyznawania punktacji za wybrane osiągnięcia zawarte są w załączniku nr 3C do regulaminu świadczeń dla studentów WSIiZ – do pobrania poniżej.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
 • Załącznik nr 3, w którym student wskazuje rodzaj oraz wymienia uzyskane osiągnięcia.
 • Wniosek o przedłużenie przyznania stypendium w semestrze letnim (pod warunkiem otrzymania świadczenia w semestrze zimowym)

Pliki do pobrania

 • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 2023/2024POBIERZ
 • Załącznik do wniosku o stypendium Rektora (uzyskane osiągnięcia w roku 2022/2023)POBIERZ
 • Wniosek o przedłużenie przyznania stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024POBIERZ
 • Kryteria przyznawania punktów za osiągnięcia dotyczące stypendium Rektora POBIERZ

Stypendium rektora

Warunki przyznania

 • Stypendium przyznawane na wniosek studenta (na jeden semestr)
 • Wniosek o stypendium rektora mogą składać studenci, którzy zaliczyli co najmniej I rok studiów
 • Właściwe udokumentowanie osiągnięć sportowych, naukowych oraz artystycznych
 • Stypendium może być przyznane maksymalnie 10% studentom na danym kierunku studiów
 • Brak możliwości przyznania stypendium rektora dla studentów, którzy uzyskali warunkowe zaliczenie semestru/roku

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w następujących terminach w danym roku akademickim:

 • semestr zimowy: od 1 października do 20 października
 • semestr letni: od 1 marca do 10 marca

Wypłata świadczenia

Stypendium Rektora przyznawane jest na jeden semestr. Wypłata świadczenia w poszczególnych semestrach wyglądać będzie następująco:

 • Semestr zimowy:
  Stypendium przyznawane na okres pięciu miesięcy od października 2023 r. do lutego 2024 r.
 • Semestr letni:
  Stypendium przyznawane na okres czterech miesięcy od marca 2024 r. do czerwca 2024 r.

Informacje dodatkowe

Przyznane stypendium rektora traktowane jest jako dochód nieopodatkowany, student nie ma obowiązku wykazywania otrzymanej kwoty w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.