Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich

Projekt pt. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich realizowany był w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r. w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Pierwotna wartość projektu: 928 385,00 zł

Celem głównym projektu było zapewnienie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie dostępności dla studentów z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie kompetencji kadr uczelni, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej.

Cel główny został zrealizowany poprzez:

1. wdrożenie zmian organizacyjnych w dokumentach prawnych WSIiZ;

2. powołanie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością;

3. dokonanie zamian architektonicznych niwelujących bariery komunikacyjne;

 • Kontrastowanie ościeżnic 82 sztuki (liczone podwójnie – z dwóch stron drzwi)
 • Kontrastowania włączników świateł  pojedynczych: 40 sztuk/podwójnych: 16 sztuk
 • Kontrastowanie narożników 31 sztuk
 • Dostawie i montażu lokalizacji tabliczek z nazwą pomieszczenia w formacie A5 – 41 sztuk
 • Kontrastowanie korytarza – oznaczenia dotykowe i kontrastowe
  Ilość płytek dotykowych kierunkowych 30×30 cm przed salami dydaktycznymi: 75 (przyjęto po 3 płytki przed każdymi drzwiami)
  Ilość punktów dotykowych [pola uwagi] o szerokości 50 cm przed windami: 4
  Ilość pasów kontrastujących otwór drzwiowy windy 4 [pas w kształcenie litery odwróconego U liczony jako 1]
  Ilość listew kontrastujących schody: 12 sztuk
  Ilość pasów 60 cm przed i za biegiem schodów: 8 sztuk
 • Wskazaniu lokalizacji miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w tym zakresie 1

4. doposażenie WSIiZ w technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością;

5. wdrożenie narzędzi dydaktycznych wspierających edukację;

6. szkolenie 53 osób kadry uczelni: 32 osób akademickiej, 6 osób zarządczej i 15 osób administracyjnej (K8/M7).