Przeniesienie z innej Uczelni

Przeniesienie z innej Uczelni

Istnieje możliwość przyjęcia na semestr wyższy niż pierwszy pod warunkiem zachowania ciągłości nauki, tzn. osoba która zaliczyła na innej uczelni 3 semestry może zostać przyjęta najwyżej na 4 semestr.

Wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem, z którego oceny mają być brane pod uwagę. Pod uwagę przy wyliczaniu różnic programowych brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie moduły zaliczone na oceny pozytywne na podstawie karty przebiegu studiów, ewentualnie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w WSIiZ na semestrze wyższym niż pierwszy jest dostarczenie do biura zespołu ds. rekrutacji poniższych dokumentów :

Osoby, które zostały skreślone z listy studentów poprzedniej uczelni:

  • wniosek o przyjęcie na wyższy semestr
  • karta przebiegu studiów
  • potwierdzenie dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na semestr wyższy niż pierwszy w kwocie 500 zł
  • podanie rekrutacyjne – dokument generowany jest w systemie e-dziekanat po dokonaniu rejestracji online

Osoby, które mają status studenta w obecnej uczelni:

  • wniosek o przyjęcie w trybie przeniesienia, z adnotacją obecnego Rektora
  • karta przebiegu studiów
  • potwierdzenie dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na semestr wyższy niż pierwszy w kwocie 500 zł
  • podanie rekrutacyjne – dokument generowany jest w systemie e-dziekanat po dokonaniu rejestracji onlineDecyzję o tym, na który semestr student może zostać przyjęty podejmuje Rektor WSIiZ.

Na podstawie dostarczonych dokumentów sporządzana jest karta różnic programowych.

Różnice programowe należy zaliczyć do końca trwania studiów.

Po akceptacji warunków przyjęcia na wyższy semestr, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia pozostałych dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących podczas rekrutacji na semestr pierwszy.

Obcokrajowcy, którzy wyrażają chęć studiowania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, przed złożeniem dokumentów powinni postarać się o nostryfikację świadectw dojrzałości, które uzyskali w szkole macierzystej.

Druki do pobrania: