Dostępność

Dostępność

Polityka zarządzania niepełnosprawnością realizuje dostępność Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w sześciu strategicznych obszarach zapewniających wszystkim osobom niepełnosprawnym i osobom ze szczególnymi potrzebami dostępność uczelni do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej.

Dostępność w obszarze nr 1 – struktura organizacyjna została zapewniona poprzez powołanie w strukturze uczelni pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych i zapewnienie jego trwałego funkcjonowania.

Dostępność w obszarze nr 2 – architektura realizowana poprzez:

 1. zapewnienie siedziby pełnomocnika, która spełnia wymogi dostępności architektonicznej, a mianowicie jest zlokalizowana na parterze,  posiada dostępne wejście i przystosowaną toaletę, ciągi komunikacyjne wolne od barier i zapewniające przestrzeń manewrową, pomieszczenie umożliwiające indywidualne spotkania z pełnomocnikiem;
 2. przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w zakresie dostosowania architektury.

 

Dostępność w obszarze nr 3 – technologie wspierające przejawia się m.in. poprzez:

 1. wdrożenie strony internetowej WSIiZ, zawierającej informacje dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostępnej zgodnie ze standardami dostępności WCAG,
 2. przystosowanie systemu informatycznego uczelni ds. obsługi studiów wraz z modułem rekrutacji [APR] do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 3. centralę telefoniczną wspomagającą kontakt telefoniczny OzN z działami administracyjnymi Uczelni.

 

Dostępność w obszarze nr 4 – procedury jest spełniona poprzez zapisy gwarantujące realizację polityki dostępności uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań w dokumentach regulujących funkcjonowanie uczelni m.in.:

 1. Statut Uczelni;
 2. Regulamin Studiów;
 3. Uchwała Senatu, a w szczególności uchwała nr 15/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dostosowania warunków i trybu procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie do potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi lub osób ze szczególnymi potrzebami;
 4. Regulamin działalności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej polityki;
 5. Regulamin przyznawania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej polityki;
 6. Regulamin wypożyczalni technicznych urządzeń wspomagających proces kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami prowadzonej przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej polityki;
 7. Procedury:
  1. Procedura zapewnienia dostępności w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej polityki,
  2. Procedura zapewnienia dostępności procesu dydaktycznego studentom z niepełnosprawnościami oraz studentom ze szczególnymi potrzebami stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej polityki,
  3. Procedura postępowania z osobami niepełnosprawnymi na wypadek ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej polityki,
  4. Procedura przyznawania wsparcia udzielanego przez asystenta dydaktycznego w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej polityki.

 

Dostępność w obszarze nr 5 – rodzaj wparcia edukacyjnego – została zapewniona poprzez:

 1. określenie zasad przyznawania wsparcia [Regulaminy] oraz procedury przyznawania przedmiotowego wsparcia stanowiącej załączniki nr 1-7 do niniejszej polityki wskazane w punkcie poprzedzającym;
 2. zapewnienie narzędzi wspierających proces edukacyjnych m.in.:
  1. systemu tłumacza Polskiego Języka Migowego online;
  2.  zestawów multimedialnych umożliwiających czynne uczestnictwo w zajęciach OzN;
  3. komputerów przenośnych dla OzN;
  4. komputerów All in One – wraz z podstawowym oprogramowaniem wspomagającym;
  5. specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia osób niewidomym i słabowidzącym wraz z niezbędnymi akcesoriami, tj. specjalistyczna klawiatura dedykowana dla osób słabowidzących.

 

Dostępność w obszarze nr 6 – szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności realizowana jest poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu edukacji włączającej i zarzadzania uczelnią skierowane do władz uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych obejmujące aspekty niepełnosprawności dla w/w obszarów zapewnienia dostępności.