Doskonałość dydaktyczna Uczelni

Doskonałość dydaktyczna Uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii  Zdrowia w Warszawie realizowała projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21) – UMOWA Nr MEiN/2022/DIR/2815.

 1. Okres realizacji projektu: od 01.11.2022 r. do 30.09.2023 r.
 2. Celem głównym projektu było doskonalenie jakości prowadzonej dydaktyki oraz wdrożenie rozwiązań proceduralnych podnoszących skuteczność zarządzania jakością kształcenia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 3. Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Minister Edukacji i Nauki przyznał środki finansowe w wysokości 415 914,00 zł, (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych, 00/100).
 4. W ramach przedmiotowego projektu powołane zostało Biuro ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Funkcjonowanie Biura powiązane było z powołaniem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz zatrudnieniem na stanowisko administracyjne – Specjalisty ds. jakości kształcenia. Działalność Biura ma na celu realizację zadań wynikających z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, co również pozwoliło na scentralizowanie dotychczasowych działań realizowanych w różnych jednostkach administracyjnych Uczelni. Kluczowym zadaniem w pierwszym roku funkcjonowania Biura było opracowanie Polityki zarządzania procesem dydaktycznym w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie we współpracy z zespołem dydaktyków i pracowników wspomagających proces dydaktyczny w Uczelni.
 5. Szczegółowe założenia projektu realizowane były w ramach konkretnych obszarów:

 

6.1 OBSZAR: Ocena jakości procesu dydaktycznego

 • Opracowanie narzędzia diagnostycznego badającego potrzeby kadry dydaktycznej w zakresie rozwoju kompetencji dydaktycznych.
 • Opracowanie systemu monitorowania efektów rozwoju kadry.

 

6.2 OBSZAR: Doskonalenie kadry dydaktycznej oraz kadry wspierającej proces dydaktyczny

Przeszkolenie kadry dydaktycznej w celu podniesienia umiejętności dydaktycznych:

 1. szkolenie dla nowych użytkowników platformy Moodle;
 2. warsztat rozwoju innowacyjnych kompetencji dydaktycznych;
 3. budowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych;
 4. action learning – wykorzystanie gier i symulacji edukacyjnych;
 5. narzędzia tutoringowe i coachingowe w warsztacie pracy dydaktycznej;
 6. pomiar dydaktyczny – konstruowanie narzędzi weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy;
 7. pomiar dydaktyczny – konstruowanie narzędzi weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych;

Przeszkolenie kadry wspomagającej proces kształcenia w celu zaangażowania w proces doskonalenia jakości kształcenia:

 1. szkolenie dla administratorów platformy Moodle;
 2. szkolenie z tworzenia raportów i zestawień statystycznych w zakresie oceny jakości procesu dydaktycznego;
 3. budowa programów współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 4. team mentoring kadry wspomagającej proces kształcenia mający na celu doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego.

 

6.3 OBSZAR: Doskonalenia bazy i infrastruktury dydaktyczne Uczelni

Wdrożenie i utrzymanie usługi Moodle wykorzystywanej do procesu kształcenia na kierunkach studiów, dla których przewidziane są zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przystosowanie sal dydaktycznych wykorzystywanych w procesie kształcenia do potrzeb studentów – zakup stołów szkolnych (ławek). Tym samym zastąpienie 4 sal wyposażonych w krzesła z pulpitami, w sale z ławkami. Zakup 80 ławek.

 

6.4 OBSZAR: Doskonalenie dydaktyki akademickiej i dydaktyk przedmiotowych

Wymiana dobrych praktyk zagranicznych w zakresie doskonalenia dydaktyki, w tym powołanie międzynarodowych zespołów dydaktycznych, w tym: osób odpowiedzialnych za organizację i prowadzenie zajęć teoretycznych – 6 os. w tym 3 os. z ośrodków krajowych i 3 os. z ośrodków zagranicznych

 

6.5 OBSZAR: Wsparcie dla studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja kształcenia studentów mających specyficzne trudności w uczeniu się – tutoring dydaktyczny – 3 miesiące/ 12h w miesiącu – 3 studentów.

Indywidualizacja kształcenia studentów szczególnie uzdolnionych – mentoring dydaktyczny – 3 miesiące/ 12h w miesiącu – 3 studentów.