Kurs wyrównawczy

Kurs wyrównawczy

  1. Realizacja KURSU WYRÓWNAWCZEGO dotyczy studentów studiów II stopnia, którzy podjęli kształcenie na kierunku: kosmetologia/ dietetyka/ technologia kosmetyku. Natomiast nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia z jednakowego kierunku studiów tj. kosmetologii/ dietetyki/ technologii kosmetyku i/ lub chemii kosmetycznej. 
  2. Kurs wyrównawczy jest realizowany przed rozpoczęciem I semestru kształcenia.
  3. Termin realizacji kursu wyrównawczego wskazany w pkt. 2 może ulec zmianie gdy
    1. przyjęcie kandydata na studia nastąpi w tzw. rekrutacji uzupełniającej tj. po 25 września;
    2. niewystarczająca liczba osób zostanie objęta kursem wyrównawczym [min. 8 os.].
  4. Opłata za kurs wyrównawczy wynosi 2 800 zł [4 moduły] tj. 2×600 zł za moduły teoretyczne oraz 2×800 zł za moduły specjalistyczne, odpowiednio dla kierunków:

 

DIETETYKA

Do kursu wyrównawczego kierowani są absolwenci innych kierunków niż dietetyka, dla których dyscypliną wiodącą były:
nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, technologia żywności i żywienia.

NAZWA MODUŁUZAKRES/ RODZAJOPŁATA
Anatomia człowieka8h/ wykładów600 zł
Fizjologia człowieka8h/ wykładów600 zł
Żywienie człowieka12h/ ćwiczeń specjalistycznych800 zł
Stan odżywienia z elementami antropometrii12h/ ćwiczeń specjalistycznych800 zł

 

KOSMETOLOGIA

Do kursu wyrównawczego kierowani są absolwenci innych kierunków niż kosmetologia, dla których dyscypliną wiodącą były:
nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, biologia medyczna.

NAZWA MODUŁUZAKRES/ RODZAJOPŁATA
Budowa i fizjologia skóry8h/ wykładów600 zł
Dermatologia8h/ wykładów600 zł
Kosmetologia upiększająca12h/ ćwiczeń specjalistycznych800 zł
Kosmetologia pielęgnacyjna12h/ ćwiczeń specjalistycznych800 zł

 

TECHNOLOGIA KOSMETYKU

Do kursu wyrównawczego kierowani są absolwenci innych kierunków niż chemia kosmetyczna lub technologia kosmetyku, dla których dyscypliną wiodącą były:
inżynieria chemiczna, nauki farmaceutyczne, nauki chemiczne, nauki biologiczne.

NAZWA MODUŁUZAKRES/ RODZAJOPŁATA
Chemia ogólna i nieorganiczna8h/ wykładów600 zł
Chemia organiczna8h/ wykładów600 zł
Chemia i receptura kosmetyków12h/ ćwiczeń specjalistycznych800 zł
Analiza surowców kosmetycznych12h/ ćwiczeń specjalistycznych800 zł
  1. Klasyfikacja do kursu wyrównawczego odbywa się na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu stanowiącego załącznik do dyplomu.
  2. Dopuszcza się możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z realizacji kursu wyrównawczego na podstawie przedłożonych przez kandydatów dokumentów.