Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. osób niepełnosprawnych zostało utworzone na mocy Zarządzenia nr 1a/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 1 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością

BON jest jednostką ogólnouczelnianą WSIiZ w Warszawie, której pracami kieruje powołany przez Rektora i bezpośrednio mu podlegający Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością.

 

Misją BON jest:

 1. integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,
 2. likwidowanie barier architektonicznych, mentalnych i społecznych,
 3. dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów o różnych potrzebach, wynikających z ich niepełnosprawności oraz stanu zdrowia.

 

Działania BON skupiają się w 2 głównych obszarach:

 1. pomoc studentom uczestniczącym w procesie kształcenia w dostosowaniu warunków na Uczelni do indywidualnych potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia poprzez indywidualne spotkania, adaptację materiałów dydaktycznych, udostępnianie technicznego sprzętu wspierającego, a także konsultacje psychologiczne,
 2. kształtowanie świadomości społeczności akademickiej i promowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością lub osoby ze szczególnymi potrzebami.

 

Do korzystania z pomocy BON uprawnione są osoby, które są:

 1. niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
 2. przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niepełnosprawności;
 3. niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach ze względu na nagłą chorobę lub utratę sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter niezdolności jest czasowy.

Do podstawowych aktów regulujących działalność Biura ds. Osób  Niepełnosprawnych należą:

 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowana przez Polskę i obecnie stanowiąca nadrzędny akt prawny
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wewnętrzne uregulowania Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, określające sposoby udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i osobom ze specjalnymi potrzebami: