Detergenty studia warszawa

Detergenty studia warszawa

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 184

Polski Komitet Normalizacyjny dokonał podziału w Sektorze Chemii Komitetu Technicznego (KT) 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii kosmetycznej. Wynikiem tego podziału jest powołanie dwóch Komitetów Technicznych: KT. ds. Produktów Kosmetycznych oraz KT. Detergentów.

Jest Nam niezwykle miło poinformować, że Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie została oficjalnie członkiem KT. ds. Produktów Kosmetycznych.

Zakres tematyczny jakim KT będzie się zajmował to: terminologia właściwa dla KT, wymagania, metody badań, badania mikrobiologiczne, właściwości użytkowe produktów kosmetycznych, ochrona przeciwsłoneczna.

W skali europejskiej Komitet Techniczny ds. Produktów Kosmetycznych współpracuje z CEN/TC 392 Cosmetics. Natomiast w skali międzynarodowej z ISO/TC 217 Cosmetics

 

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od roku 1992.

Członkowie Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców, szkoły wyższe oraz firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia zyskują aktualną informację i wsparcie z zakresu informacji o obowiązkach płynących z legislacji branżowej – polskiej i europejskiej.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe,  Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and  Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest jedyną organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości.  Reprezentuje ponad 120 firm. Jej głos dociera tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje legislacyjne i gospodarcze dla przemysłu kosmetycznego oraz detergentowego.

Członkostwo w Stowarzyszeniu gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach i szkoleniach.

Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr Anna Oborska.

 

CEL KSZTAŁCENIA – Detergenty studia warszawa

W czasach dynamicznie rozwijającej się gospodarki oraz rosnących wymagań dotyczących gotowych produktów konsumenckich, takich jak preparaty chemii gospodarczej, jak też składników i surowców wykorzystywanych do ich produkcji i wytwarzania, bardzo istotną kwestią wydaje się zwrócenie uwagi na konieczność posiadania odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy z zakresu chemii i technologii detergentów i środków czystości.

Rynek produktów chemii gospodarczej na świecie to jedna z większych branż i gałęzi przemysłu. Duże i ciągle rosnące zapotrzebowanie na detergenty i środki czystości sprawia, że sektor ten wymaga obecności na rynku odpowiedniej klasy specjalistów. Ważne jest, aby wytwarzając takie produkty kierować się ich przeznaczeniem i deklarowanym działaniem, właściwościami, cechami organoleptycznymi i przede wszystkim zwracać uwagę na skład chemiczny, do czego potrzebna jest odpowiednia wiedza i kierunkowe wykształcenie.

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz nabycie przez nich umiejętności i kompetencji z zakresu badań nad surowcami potrzebnymi do produkcji środków chemii gospodarczej, analizy i oceny właściwości tych surowców i produktów gotowych, ich dystrybucji oraz znajomości regulacji prawnych z zakresu chemikaliów – tak, aby spełnić oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów i konsumentów. Studia kierowane są do pracowników zarówno przemysłu detergentowego, chemicznego jak i kosmetycznego, którzy pragną nabyć nowe kwalifikacje oraz do wszystkich osób chcących zdobyć atrakcyjne na rynku pracy wykształcenie lub je uzupełnić.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma kształcenia studiów warszawa:

 • kształcenie wspomagane procesem online: zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • w tradycyjnej formie organizowane są: ćwiczenia specjalistyczne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia warsztatowe i ćwiczenia kliniczne [jeżeli dotyczy].

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne, kliniczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: ćwiczenia specjalistyczne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia warsztatowe.
 • Siedziby podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego [jeżeli dotyczy].

 

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA – Detergenty studia warszawa

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Detergenty, środki czystości i produkty chemii gospodarczej:

 • zna obowiązujące przepisy prawa polskiego i prawa międzynarodowego w zakresie produkcji, dystrybucji i kontroli środków czystości i produktów chemii gospodarczej,
 • zna systemy zarządzania jakością w produkcji środków czystości i chemii gospodarczej,
 • zna zasady recepturowania produktów chemii gospodarczej,
 • zna zasady przemysłowej produkcji i  technologii preparatów dezynfekujących i konserwujących, czyszczących, piorących,
 • zna zasady przemysłowej produkcji środków chemii gospodarczej,
 • potrafi prowadzić analizy i oceniać właściwości detergentów, środków czystości i produktów chemii gospodarczej oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji,
 • potrafi posługiwać się aparaturą kontrolno-pomiarową mającą zastosowanie w produkcji i ocenie właściwości detergentów,
 • potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w codziennej pracy zawodowej,
 • rozumie dynamikę rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu oraz konieczność ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy.

 

 

 WYMAGANE DOKUMENTY

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z platformy e-dziekanat
 • zdjęcie cyfrowe do wgrania w systemie e-dziekanat sekcja Dane Osobowe – wymagania: wymiary 35 x 45 mm, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu „en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE] – absolwenci WSIiZ zwolnieni z wniesienia opłaty
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej [oryginał lub odpis do wglądu]