Program

Erasmus+

Ogólnie o programie ERASMUS+ 2021-2027

Program Erasmus został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W latach 1995-2006 Erasmus funkcjonował w ramach programu wspólnotowego SOCRATES, który wspierał międzynarodową współpracę w sferze edukacji. W latach 2007-2013 Erasmus został częścią nowego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”, a od roku 2014 działa pod nazwą ERASMUS+. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

Ogólnym celem programu Erasmus+ jest podnoszenie kompetencji oraz poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w edukacji poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej między instytucjami z całej Europy. Nowa perspektywa programu na lata 2021–2027 objęła założenia, dzięki którym Erasmus+ stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

ERASMUS + Szkolnictwo wyższe

W ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna wspierane działania to:

 • mobilność fizyczna i mieszana studentów szkół wyższych na wszystkich kierunkach i cyklach studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) ma realizację okresu studiów za granicą w uczelni partnerskiej;
 • mobilność fizyczna i mieszana studentów/absolwentów szkół wyższych w ramach stażu/praktyki w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej instytucji oferującej staż/praktykę;
 • mobilność pracowników dydaktycznych uczelni w ramach wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej, które związane są z ich rozwojem zawodowym, a uczelnie polskie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw, którzy będą prowadzić zajęcia z ich studentami;
 • mobilność pracowników administracyjnych w ramach wyjazdów w celu udziału w szkoleniu, którego celem musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej;
 • intensywne programy prowadzone w tzw. formule mieszanej (łączącej część wirtualną z mobilnością fizyczną), które umożliwiają uczelniom oferowanie ich studentom interaktywnych zajęć realizowanych w międzynarodowej grupie.

Powyższe działania mogą być realizowane przez szkołę wyższą w ramach umowy finansowej z właściwą Narodową Agencją (NA). Warunkiem podpisania takiej umowy jest posiadanie przez uczelnię ważnej Karty ECHE na dany okres programowania oraz złożenie wniosku do NA na dany rok akademicki. Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników uzyskują dofinansowanie na działania związane z jej organizacją, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, np. kursy języka polskiego, programy „integracyjne” itp.

Więcej informacji nt. programu Erasmus+ można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus.

Do pobrania
ECHE2021-2027
 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Zapraszamy do kontaktu

Kod erasmus

PL WARSZAW59

Adres siedziby głównej

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

02-366 Warszawa

Polska

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus / osoba ds. kontaktu

Katarzyna Mikulska

Tel. +48 22 667 82 90

Mail: erasmus@wsiiz.pl

Warsaw College of Engineering and Health

The Warsaw College of Engineering and Health is a non-public higher education institution established in 2003, which delivers study programmes of a practical profile in the field of health sciences, medical sciences and chemistry. The Warsaw College of Engineering and Health provides education at different levels and in varied forms such as: bachelor, engineer and master degree, postgraduate studies in form of both full-time and part-time studies. Its development is marked by continually evolving offer of educational programmes, significant expansion of didactic base, increasing number of academic staff and staff supporting the didactic process.

Internationalization and international policy are an important part of the Development Strategy of the Warsaw College of Engineering and Health for 2019-2022 and its later updates for 2023-2028 as wel as the Internationalisation Policy adopted by the Order No. 36/2020 of the Rector of 1 October 2020. The overriding objective of the Internationalisation Policy is implementation of tasks aimed at international recognition of the Warsaw College of Engineering and Health and its research and teaching achievements as well as efficient mobility of the research and teaching staff, students and graduates in the international environment of higher education, as well as on the international labour market. The Internationalisation Policy is also aimed at improving the quality of education and competitiveness of the Warsaw College of Engineering and Health on the national and international arena, stemming  from the best practices observed during foreign mobility activities and their transfer to the domestic ground, as well as creation of tools and cooperation mechanisms to support this process. The above assumptions are delivered by equipping students and employees of the Warsaw College of Engineering and Health with knowledge and competences allowing them to achieve their didactic, scientific and professional goals in an international and intercultural environment.

This Erasmus Policy Statement of the Warsaw College of Engineering and Health is aligned with its International Policy, Development Strategy of the Warsaw College of Engineering and Health and manifests its commitment to respect and dutifully impellent the principles of the Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027 awarded to the Warsaw College of Engineering and Health for the programming period of 2021-2027.

The main areas of internationalization that the Warsaw College of Engineering and Health has defined for the effective implementation of the internationalization process are:

 1. increasing the number of mobilities of students, academic teachers and administrative staff under the Erasmus+ programme;
 2. providing high quality of education according to European teaching requirements that take into account introduction of new innovative elements to study programmes and the didactic process as well as making use of good practices from foreign academic centers and continuous improvement of the qualifications and competences of staff;
 3. equalizing opportunities for all students regardless of their racial/ethnic background, age, gender identity, sexual orientation and socioeconomic status, religious traditions and spirituality or disability;
 4. establishing good quality cooperation agreements regarding studies, development and research work with foreign academic centers as well as with the international business community and companies to provide placements for students;
 5. promoting the university on the international arena;
 6. implementing actions enabling full digitalization of the new Erasmus+ program by digital mobility management in line with the technical standards of the European Student Card Initiative;
 7. promoting environmentally friendly practices according to the „no paper waste” trend;
 8. promoting the civic engagement and active citizenship among program participants.

The Warsaw College of Engineering and Health also puts a great emphasis on the role of the English language in today’s society as the main language of communication in an international environment and making it easy for students and staff to find their way in a multicultural environment. To this end, apart from the standard English classes, we are implementing English-language courses into the curricula in order to give the students a chance to better adjust to the use of the language in the professional environment and in professional capacity, not only during language learning classes.

To comply with the Erasmus+ Programme as well as the basic EU rules the Warsaw College of Engineering and Health emphasizes the rules of non-discrimination, transparency and inclusion and combats all signs of racism, xenophobia, prejudice because of gender, nationality, disability or religion.

The Warsaw College of Engineering and Health implements and uses the ECTS system as the main device to facilitate international exchange and provides regularly updated information on the grading system and course catalogs (with learning outcomes and course contents) on the website. Full automatic mobility recognition is provided for successfully completed Erasmus outgoing mobility activities – both periods of study and internships counted towards the obligatory internships that are contained in the study programme and plan. All courses that were passed by the student during the study period abroad are fully and automatically recognized and awarded previously established credits. When relevant, information on participation in Erasmus mobility is also put in the supplement to the graduation diploma. The Warsaw College of Engineering and Health provides support in the process of preparation and organisation of every student and staff mobility with equal treatment for all participants of mobility activities.

Moreover, the Warsaw College of Engineering and Health accepts incoming students, lecturers and administrative employees of partner universities. No fees for tuition, registration or examinations, use of laboratories, sports facilities and libraries are charged from incoming Erasmus students. As we do not have regular programmes in English we have adopted a flexible and student-oriented approach by offering students a wider selection of courses in English, which are organized on a case-by-case basis. The incoming students are encouraged to take part in group workshops and laboratory classes, which are conducted in a form adapted to English-speakers. Incoming students choose modules from all years and semesters of education. Lectures and other theoretical classes are conducted individually with a lecturer, and practical classes are conducted in a group with other students. During the orientation day the incoming students not only learn about the organization of the Warsaw College of Engineering and Health, study requirements and are reminded about the academic plan and calendar, but they also have the chance to talk to the representatives of the Student Body as their peers and fellow students, who take them for a walk around the premises showing them the most important places: lecture rooms, cloakroom, relaxation areas, kitchen, vending machines, etc.

In order to ensure relevant visibility of the Erasmus+ programme and activities organized under the progemme, the Warsaw College of Engineering and Health has a webpage devoted to the programme and conducts advertising and information campaign among the students and staff. The university ensures the promotion of the program in social media and the participation of students and employees who have completed the mobility, in meetings with potential candidates for mobility, as well as including incoming students and staff from partner universities in activities to promote the Programme.

Participation in Erasmus+ mobility activities allows for enhancing the ties between education, research and business, which constitutes an added value for the development of our higher education institution. It also improves the education level of the programme beneficiaries; improves their chances for further scientific and professional mobilities; raises the level of employability of students, research, teaching and administrative staff both on the domestic and foreign markets; improves the scientific and professional flexibility of students and employees resulting from the development of key competences; improves the efficiency of the work of the administration and organizational units of the HEI by gaining experience abroad and implementing it at the home university; increases the number of partner institutions under the program.

Additionally, as of 2019 the Warsaw College of Engineering and Health is part of Erasmus Consortium that associates a number of higher education institutions that support each other in the exchange of information and good practices regarding the programme. It also provides funds for the implementation of a larger number of mobilities than those provided for in the contracts concluded with the National Agency of the Erasmus+ Program.

International Cooperation Office

We are waiting for your application!

 • E-mail: erasmus@wsiiz.pl

 • Phone number: +48 22 667 82 90

Online Language Support (OLS)

Od dnia 1 lipca 2022 r. platformę doskonalenia języków – Online Linguistic Support zastąpiło narzędzie o nazwie Online Language Support (OLS), które pełną funkcjonalność osiągnie w ma osiągnąć w marcu 2023 roku.

Nowy OLS będzie składał się z dwóch odrębnych przestrzeni, hostowanych na jednej platformie zarządzania KE, nazwanej EU Academy:

 • Core area użytkowana wyłącznie przez uczestników mobilności programu Erasmus+ (studentów i pracowników w sektorze szkolnictwa wyższego) i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz tutorów towarzyszących osobom uczącym się i monitorujących ich postępy w nauce, zawierająca katalog kursów i interaktywne elementy do nauki oraz materiały dla tutorów;
 • Open area dostępna dla wszystkich obywateli zainteresowanych nauką języków, obejmująca materiały ze wskazówkami dotyczącymi kultury i języka oraz podstawowe materiały do nauki języków online.

Studenci i niedawni absolwenci realizujący mobilność w ramach umów finansowych KA131 oraz KA171 (nowość) będą mogli dokonać samooceny z języka obcego, który będzie głównym językiem ich kształcenia (studia) lub komunikacji w środowisku pracy (praktyka) za granicą i który jest dostępny w OLS. Uczestnicy mogą dokonać samooceny biegłości językowej przed rozpoczęciem mobilności.

Nowością w stosunku do poprzedniej edycji programu Erasmus+ jest również to, że OLS będzie dostępny (ale nie obowiązkowy) dla mobilności pracowników, które trwają co najmniej 14 dni.

Podstawowym i niezbędnym warunkiem do korzystania z zasobów obu przestrzeni OLS będzie posiadanie konta w domenie EU Login przez każdego zainteresowanego, w tym uczestnika mobilności.

Aby dowiedzieć się jak stworzyć EU login zapoznaj się z dokumentem: EU_Academy-How to create an EU Login

 

Zaproszenia e-mailowe do OLS będą wysyłane do użytkowników z domeny EU Academy i po zalogowaniu się do tej platformy uczestnicy mobilności uzyskają dostęp do zasobów OLS. Uczestnicy mają prawo wybrać język/i obce, który/e chcą doskonalić i z którego/ych znajomości będą oceniani, bez ograniczenia liczby kursów i języków. Moduł samooceny z jednego języka będzie dostępny natychmiast po zalogowaniu się użytkownika do OLS i w dowolnym momencie po tym. Podczas zakładania konta w EU Login użytkownicy zostaną poproszeni o zgodę na przetwarzanie ich danych przez EU Academy, między innymi poprzez zaakceptowanie polityki prywatności.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest konieczne do uzyskania dostępu do zasobów platformy językowej.

 

Użytkownicy EU Academy-OLS będą mieli dostęp między innymi do:

 • kursów i ćwiczeń z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego na poziomach od A1 do B2;
 • funkcji samooceny poziomu znajomości dla 24 oficjalnych języków UE;
 • zestawu interaktywnych fiszek obejmujących różne tematy na poziomie A1 w kilku językach, umożliwiające użytkownikom poznanie kluczowego słownictwa, stylów funkcjonalnych oraz utrwalanie wiedzy;
 • podstawowego materiału do nauki języków dla początkujących w formie masowych otwartych kursów online (MOOC) obejmujących różnorodne tematy;
 • wprowadzających kursów MOOC dla 22 języków UE;
 • podcastów i webinariów dla osób uczących się.

Kilka wskazówek jak korzystać z zasobów dostępnych na platformie: EUAcademy-OLS-Tutorial-Community-resources_EN

Logowanie do platformy z testem znajomości języka obcego

Aby zalogować się nas stronie i przeprowadzić test znajomości języka należy:

 • kliknąć w link: https://academy.europa.eu/courses/learn-a-new-language/
 • kliknąć „Dołącz do społeczności” [Join the Community] na banerze po prawej stronie;
 • przejść na dół strony i wybrać język, który chcesz ocenić;
 • kliknąć „Dołącz do społeczności/Wznów” [Join community/Resume] na banerze po prawej stronie;
 • teraz uzyskasz dostęp do testu biegłości językowej na dole, w sekcji Spotlight;
 • na kolejnym ekranie pod zdjęciem kliknij żółty pasek z napisem „Zapisz się” [Enrol];
 • do testu językowego możesz podchodzić tyle razy, ile chcesz;
 • po zakończeniu testu językowego możesz pobierz certyfikat w formacie PDF po prawej stronie i wyślij na adres: erasmus@wsiiz.pl
2023/2024

Zarządzenie nr 35/2023 w sprawie zasad Programu Erasmus+

PRACOWNICY

Zasady rekrutacji pracowników WSIiZ

Zasady realizacji wyjazdów pracowników WSIiZ
Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników WSIiZ
Oświadczenie o realizacji podróży zgodnie z zasadami „Green Travel”

STUDENCI

Zasady rekrutacji studentów WSIiZ

Zasady realizacji wyjazdów studentów WSIiZ
Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów WSIiZ
Oświadczenie o realizacji podróży zgodnie z zasadami „Green Travel”
2022/2023

Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie zasad Programu Erasmus+

PRACOWNICY

Zasady rekrutacji pracowników WSIiZ

Zasady realizacji wyjazdów pracowników WSIiZ
Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników WSIiZ
Oświadczenie o realizacji podróży zgodnie z zasadami „Green Travel”

STUDENCI

Zasady rekrutacji studentów WSIiZ

Zasady realizacji wyjazdów studentów WSIiZ
Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów WSIiZ
Oświadczenie o realizacji podróży zgodnie z zasadami „Green Travel”
2021/2022

Zarządzenie nr 24a/2021 w sprawie zasad Programu Erasmus+

PRACOWNICY

Zasady rekrutacji pracowników WSIiZ

Zasady realizacji wyjazdów pracowników WSIiZ
Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników WSIiZ
Oświadczenie o realizacji podróży zgodnie z zasadami „Green Travel”

STUDENCI

Zasady rekrutacji studentów WSIiZ

Zasady realizacji wyjazdów studentów WSIiZ
Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów WSIiZ
Oświadczenie o realizacji podróży zgodnie z zasadami „Green Travel”
2020/2021

Zarządzenie nr 32a/2020 w sprawie zasad finansowania, rekrutacji i realizacji wyjazdów Erasmus+

2019/2020

Zarządzenie nr 7a/2019 w sprawie zasad finansowania, rekrutacji i realizacji wyjazdów Erasmus+

 
 
2018/2019
Zarządzenie nr 6a/2020 w sprawie zasad finansowania, rekrutacji i realizacji wyjazdów Erasmus+
 
 

Internacjonalizacja - informacje

Internacjonalizacja (umiędzynarodowienie) szkolnictwa wyższego to proces włączenia wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego w cele, funkcje i sposób działania instytucji szkolnictwa wyższego, a także wszystkie działania pozwalające na dostosowanie usług edukacyjnych świadczonych na poziomie akademickim  do współpracy międzynarodowej. W ujęciu praktycznym internacjonalizacja na uczelni przekłada się na tworzenie polityki umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na poziomie uczelni, stosowania aktywnej polityki pozyskiwania studentów zagranicznych, zagranicznego marketingu uczelnianego, tworzenia międzynarodowych ścieżek studiów, integrowania treści globalnych i międzykulturowych w programy nauczania, dostosowywanie infrastruktury uczelni do potrzeb działania, tworzenia i wdrażania programów wspierających mobilność studencką.

Dążąc do umiędzynarodowienia uczelni, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w 2020 r. przyjęła Zarządzeniem nr 36/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. Politykę internacjonalizacji. W ramach Polityki przewidziano główne obszary działania, a mianowicie:

 • międzynarodowa mobilność w ramach programu Erasmus+ oraz poprzez inne dostępne programy mobilności;
 • wyrównywanie szans studentów z krajów Europy Wschodniej i niektórych krajów azjatyckich;
 • nawiązywanie współpracy dotyczącej prac rozwojowych z zagranicznymi ośrodkami akademickimi;
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem biznesowym o powiązaniach międzynarodowych i z firmami międzynarodowymi;
 • promowanie uczelni w środowisku międzynarodowym;
 • wdrożenie działań umożliwiających pełną cyfryzację nowego programu Erasmus+.
Do pobrania
Polityka internacjonalizacji
 

Wyjazdy na studia

W programie ERASMUS+ wymiana studentów pomiędzy europejskimi uczelniami jest możliwa dzięki uznawalności efektów kształcenie uzyskanych poza uczelnią wysyłającą w ramach systemu ECTS (European Credit Transfer System). Studenci WSIiZ wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+, aby zaliczyć semestr zobowiązani są do zdobycia odpowiedniej ilości punktów ECTS podczas pobytu na stypendium. Liczba punktów, którą student musi uzyskać w uczelni przyjmującej jest określona w odpowiednim porozumieniu i powinna liczbie punktów, jaką student uzyskałby podczas danego semestru w uczelni wysyłającej.

W przypadku wyjazdów na studia uznawanie osiągnięć studenta jest możliwe dzięki: Learning Agreement for Studies – Porozumieniu o programie studiów, oraz Transcript of Records – Wykazowi ocen, wydawanemu przez uczelnię przyjmującą na koniec pobytu.

Learning Agreement for Studies (dalej LA) to trójstronne porozumienie pomiędzy instytucją wysyłającą, uczelnią przyjmującą i studentem. LA jest podpisywane przed wyjazdem, a w razie potrzeby może być aktualizowane w trakcie pobytu. Program zajęć student ustala z koordynatorem programu ERASMUS+ na podstawie programu studiów w uczelni przyjmującej i programu studiów w uczelni wysyłającej. Przedmioty w LA dobierane są na podstawie zbieżności efektów uczenia się oraz liczby punktów ECTS – decydujące jest zatem porównanie treści programowych. Ustalając LA z koordynatorem, należy pamiętać również o ustaleniu wszelkich dodatkowych kwestii takich jak ewentualne różnice w organizacji roku akademickiego czy różnice programowe wynikające z braku możliwości dopasowania wszystkich przedmiotów z programu uczelni wysyłającej do programu uczelni przyjmującej. Wszelkie zmiany w LA muszą być zaakceptowane przez koordynatora Erasmus+ i uczelnię przyjmującą. Wprowadzenie zmian do LA bez zgody koordynatora oznacza, że mogą one nie zostać uznane przez uczelnię wysyłającą po powrocie studenta przy rozliczeniu. Warunkiem uznania efektów uczenia się odnoszących się do zaakceptowanego w LA zestawu przedmiotów jest uzyskanie pozytywnej oceny lub zaliczenia bez oceny przedmiotów ujętych w LA oraz potwierdzenie uzyskanych osiągnięć w postaci Wykazu ocen – Transcript of Records. Wykaz jest przygotowywany i wydawany przez uczelnię przyjmującą po złożeniu wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów. W przypadku braku oceny z przedmiotu ujętego w Wykazie ocen i LA, przedmiot nie może zostać zaliczony. Jeżeli ocena uzyskana z przedmiotu ujętego w ujętego w Wykazie ocen i LA jest niedostateczna, przedmiot nie może zostać zaliczony w uczelni wysyłającej.

Na podstawie wykazu ocen, w którym przedstawione są wyniki, jakie student osiągnął wyrażone zarówno w miejscowej skali ocen, jak i w skali ECTS, pracownicy BSS dokonują zaliczenia semestru/roku. Zgodnie z regulaminem studiów WSIiZ stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im oceny w systemie ECTS:

słownieliczbowow systemie ECTS
bardzo dobry5,0A
dobry plus4,5B
dobry4,0C
dostateczny plus3,5D
dostateczny3,0E
niedostateczny2,0F

Oceny uzyskane przez studenta podczas pobytu na wyjeździe w ramach programu Erasmus+ przeliczane są według powyższej skali ocen. Okres studiów realizowany podczas mobilności edukacyjnej jest uznawany jako element programu studiów realizowanego przez studenta w uczelni wysyłającej. Przedmioty realizowane poza programem studiów – dodatkowe, wyjazdy krótkoterminowe na studia, oraz oceny i punkty ECTS z nich uzyskane odnotowywane są w suplemencie do dyplomu.

Wyjazdy na praktyki

Wyjazdy na praktykę zagraniczną w programie ERASMUS+ mogą być realizowane w ramach praktyki obowiązkowej (praktyka wynikająca z programu studiów na danym kierunku) lub nieobowiązkowej (praktyka realizowana dodatkowo, np. już po zaliczeniu praktyki obowiązkowej). Niezależenie od powyższego wyjazd studenta na praktykę jest obowiązkowo związany ze studiowanym kierunkiem i zostanie odnotowany w suplemencie do dyplomu i/lub zaliczony na poczet praktyki obowiązkowej.

W przypadku wyjazdów na praktyki uznawanie osiągnięć studenta jest możliwe dzięki: Learning Agreement for Traineeship – Porozumieniu o programie praktyki, sporządzane przed rozpoczęciem pobytu w instytucji przyjmującej oraz zaświadczenie o jej zrealizowaniu wraz z oceną opisową wydawane przez instytucję przyjmującą po zakończeniu pobytu. Porozumieniu o programie praktyki to trójstronna umowa pomiędzy studentem, uczelnią wysyłającą i instytucją przyjmującą. Program praktyki jest przygotowywany w porozumieniu pomiędzy studentem, koordynatorem, opiekunem praktyk na danym kierunku w WSIiZ oraz opiekunem praktyki w instytucji przyjmującej. Dokument ten jest niezmiernie istotny ponieważ precyzuje cele, zadania i oczekiwane efekty praktyki oraz sposób monitorowania postępów, a w przypadku praktyki obowiązkowej stanowi dokument niezbędny do rozliczenia odpowiednich modułów praktyki.

Student planujący realizację praktyki przewidzianej programem studiów w ramach programu ERASMUS+ ma obowiązek poinformować o tym koordynatora Erasmus+ oraz opiekuna praktyk na swoim kierunku studiów, który poinformuje go o zasadach w zakresie realizacji i rozliczenia praktyki obowiązkowej.

Wyjazdy pracowników

Okresy wyjazdów pracowników WSIiZ w ramach programu Erasmus+ do uczelni przyjmujących na prowadzenie zajęć oraz realizację szkoleń jest zaliczany jako okres wykonywania obowiązków służbowych oraz brany pod uwagę przy ocenie okresowej pracowników. Okresy wyjazdów dydaktycznych są wliczane do dorobku dydaktycznego nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Uczelnie z krajów programu

Strona www

Nazwa uczelniKrajJęzyk mobilnościZakres umowy

Universidad de Santiago de CompostelaHiszpaniahiszpański/ angielski dietetyka

 

 Polytechnic Institute of BragançaPortugalia  angielski / portugalskinauki chemiczne 

 

 Kaunas University of Applied SciencesLitwa  angielski/ litewskinauki o zdrowiu 

 

 Medical University of Sofia Bułgaria angielski/ bułgarski nauki o zdrowiu

 

 The Limassol College Cypr angielski/ grecki kosmetologia

1

International College of Cosmetology

Łotwa

angielski / łotewski

kosmetologia

2

Klaipeda State University of Applied Sciences

Litwa

angielski / litewski

dietetyka, kosmetologia

3

University of West Attica

Grecja

angielski / grecki

kosmetologia, chemia kosmetyczna

4

Universidad de Murcia

Hiszpania

hiszpański

dietetyka

5

Universidad Complutense de Madrid

Hiszpania

hiszpański

nauki chemiczne

6

University of Bucharest

Rumunia 

rumuński/ angielski 

nauki chemiczne

7

Cankiri Karatekin University

Turcja

angielski 

nauki chemiczne

8

Universita degli Studi di Torino

Włochy

włoski/ angielski

nauki chemiczne

9

Università di Pisa

Włochy

 włoski/ angielski

nauki chemiczne

10

Universidad Rey Juan Carlos

Hiszpania

hiszpański/ angielski 

nauki o zdrowiu

11

Universidade do Porto

Portugalia

 portugalski/ angielski

dietetyka

12

Republic of Macedonia Goce Delcev State University Stip

Macedonia 

macedoński/ angielski

nauki o zdrowiu

13

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Rumunia 

rumuński/ angielski 

dietetyka

14

Kastamonu University

Turcja

turecki/ angielski 

dietetyka

15

Università degli studi di Bari Aldo Moro

Włochy  

 włoski/ angielski

dietetyka

16

Universita degli Studi di Messina

Włochy

 włoski/ angielski

 dietetyka

17

Penevezys College

 Litwa

litewski/ angielski/ rosyjski 

 kosmetologia

yyy

University of MariborSłoweniasłoweński / angielskichemia, pielęgniarstwo

kkkkkkkk

Bilecik Şeyh Edebali UniversityTurcjaturecki / angielskidietetyka

18

Universite de Rouen Normandie

Francja

 francuski

nauki chemiczne

19

Tomas Beta University in Zlin

Czechy

czeski/ angielski 

chemia kosmetyczna kosmetologia, dietetyka

20

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Chorwacja

chorwacki/ angielski 

nauki o zdrowiu

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, zwane dalej BON, jest jednostką administracyjną Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie realizującą założenia uchwalonej Polityki ds. Zarządzania Niepełnosprawnością, której pracami kieruje powołany przez Rektora i bezpośrednio mu podlegający Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań BON należy podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami z niepełnosprawnościami lub osobami ze szczególnymi potrzebami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia poprzez:

 1. likwidację barier architektonicznych, komunikacyjno-informatycznych i cyfrowych;
 2. organizację transportu na zajęcia dydaktyczne studentom z dysfunkcją narządu ruchu;
 3. zapewnienie tłumaczy języka migowego oraz asystentów;
 4. zapewnienie odpowiednich rozwiązań technicznych (w tym informatycznych) studentom m in. stanowisk komputerowych i specjalistycznego oprogramowania;
 5. wsparcie procesu rekrutacji kandydatów z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami;
 6. organizacje kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych pozwalających na uzyskanie dodatkowych kompetencji niezbędnych w procesie kształcenia i późniejszym życiu zawodowym;
 7. wsparcie uczestnictwa studentów w strukturach organizacji studenckich, w tym: kołach naukowych i klubach praktycznego przygotowania zawodowego;
 8. opiniowanie wniosków, wydawanie zgód i decyzji dotyczących studentów z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami;
 9. informowanie o możliwościach ubiegania się o świadczenia materialne dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami, w tym: stypendium specjalne rektora dla osób niepełnosprawnych i zapomogę;
 10. podjęcie działań mających na celu kształtowanie wśród pracowników Uczelni prawidłowych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami, w tym przygotowanie środowiska uczelnianego do tworzenia im przyjaznego otoczenia;
 11. gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej studentów korzystających z pomocy BON;
 12. prowadzenie stałych konsultacji [w formie tradycyjnej i zdalnej] w zakresie indywidualnej sytuacji studentów z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami; podejmowanie innych niezbędnych działań umożliwiających studentom z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami, dostęp do pełnego udziału w procesie kształcenia i w życiu społeczności akademickiej Uczelni, w tym w szczególności zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji, nietolerancji, wykluczenia społecznego i marginalizacji.

O wsparcie w procesie kształcenia mogą ubiegać się studenci WSIiZ będący osobami:

 1. z niepełnosprawnością lub
 2. ze szczególnymi potrzebami.

Student może ubiegać się o wsparcie Uczelni w procesie kształcenia, w szczególności o:

 1. otrzymanie w formie pisemnej lub elektronicznej materiałów dydaktycznych od prowadzącego zajęcia;
 2. cyfrowe nagrywanie przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk lub obraz; w przypadku zastosowania urządzeń rejestrujących przebieg zajęć student zobowiązany jest do wcześniejszego złożenia deklaracji o ochronie praw autorskich i wykorzystywania zarejestrowanych materiałów tylko na własny użytek celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych;
 3. korzystanie na zajęciach ze sprzętu specjalistycznego (własnego lub wypożyczonego z Uczelnianej wypożyczalni sprzętu); wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie decyzji Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych o przyznanie określonego rodzaju wsparcia;
 4. zmianę zasad uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów, w tym egzaminu dyplomowego;
 5. korzystania ze wsparcia osób trzecich podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów, w szczególności asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego lub innej wskazanej osoby, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem BON.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Kontakt

 • E-mail: bon@wsiiz.pl

 • Dyżur Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych odbywa się w każdy piątek w godz. 08:00-16:00.

 • Wcześniejsze umówienie na konsultacje z Pełnomocnikiem jest możliwe mailowo: bon@wsiiz.pl lub telefonicznie: 22 562 35 03.

 • Oprócz konsultacji bezpośredniej jest możliwe również wirtualne spotkanie z Pełnomocnikiem (po wcześniejszym umówieniu terminu) od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.