Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego

Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

DLA MIESZKAŃCÓW WOJ. MAZOWIECKIEGO

Projekt pt. Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego był realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r. w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach umowy nr RPMA.10.03.04-14-6530/16.

Pierwotna wartość projektu: 848 937,50 zł

Celem głównym projektu było zwiększenie szans na rynku pracy osób dorosłych z województwa mazowieckiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego z zakresu kosmetologii, podologii, trychologii i wizażu.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI REZULTATU

  1. Liczba osób zamieszkałych na terenach wiejskich, które uzyskały kwalifikacje w projekcie: 66K/0M
  2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 287K/2M
  3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu kosmetologii bioestetycznej w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 58K/2M
  4. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu kosmetologii praktycznej w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 60K/0M
  5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu podologii LUX w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 30K/0M
  6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu podologii I w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 40K/0M
  7. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu trychologii kosmetologicznej w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 19K/0M
  8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu wizażu w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 80K/0M