Rekrutacja

Rekrutacja

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ jest niepowtarzalną szansą na spędzenie semestru lub całego roku akademickiego w jednej z uczelni zagranicznych, będących partnerem WSIiZ. Wymiany na studia w ramach programu Erasmus+ są realizowane pomiędzy WSIiZ a uczelniami partnerskimi, z którymi WSIiZ ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną (IIA) oraz które posiadają ważną Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027. Każdy student wybierający mobilność edukacyjną na studia musi pamiętać, że wybrany przez niego kierunek studiów musi być zgodny z obecnie studiowanym kierunkiem studiów.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ znajdują się w zakładce Program => Zasady, gdzie są publikowane i regularnie aktualizowane Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów studentów WSIiZ oraz finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów WSIiZ.

Kroki związane z wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+

Krok 1: Kto może wyjechać i na jak długo?

Uprawnieni do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • mają status studenta na studiach pierwszego lub drugiego stopnia na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych,
 • w momencie wyjazdu mają ukończony, co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz zaliczony semestr poprzedzający wyjazd bez długu punktów ECTS,
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności* na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

Kapitał mobilności – program Erasmus+ umożliwia wielokrotne wyjazdy na studia lub praktyki, w sumie nieprzekraczające 12 mies. (360 dni) na każdym stopniu studiów (licencjackich/magisterskich), z wyjątkiem studiów magisterskich jednolitych (24 mies./720 dni). Minimalny okres wyjazdu długoterminowego to 60 dni. Wyjazdy na studia lub praktykę, zrealizowane w ramach programu Erasmus+ na danym stopniu studiów, pomniejszają dostępny na tym stopniu kapitał mobilności.

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Szczegółowe zasady oraz kryteria rekrutacji, zasady finansowania i realizacji wyjazdów są publikowane na stronie internatowej uczelni w zakładce Program => Zasady.

W ramach projektów Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA131) wymiana jest możliwa pomiędzy następującymi krajami:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy;
 • członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do UE – Serbia, Turcja, Macedonia Północna.

Minimalny okres wyjazdu na studia wynosi jeden semestr (nie krócej niż 3 miesiące) mobilności fizycznej, a maksymalnie 2 semestry (nie więcej niż 12 miesięcy)

Krok 2: Wybór uczelni i zbieranie informacji

Planując wyjazd, należy wybrać jedną z uczelni podanych w zakładce Program => Uczelnie Partnerskie, a następnie wejść na jej stronę internetową poświęconą programowi Erasmus+ i sprawdzić najważniejsze informacje, czyli:

 • terminy przesyłania dokumentów – każda uczelnia prowadzi rekrutację do programu Erasmus+ zgodnie ze swoim kalendarzem roku akademickiego, a te nie we wszystkich krajach są takie same, dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić terminy na wybranej uczelni i pilnować, aby ich nie przekroczyć;
 • kursy dostępne w języku wybranym przez studenta – w jakim języku prowadzone będą zajęcia?, nie każda uczelnia przyjmująca będzie realizowała kursy w języku angielskim, niektóre realizują zajęcia tylko w językach narodowych, dlatego niezmiernie istotne jest, aby przed złożeniem aplikacji student upewnił się, czy wybrana przez niego uczelnia prowadzi zajęcia w wybranym przez niego języku, a jeżeli tak to jakie to są kursy;
 • kalendarz roku akademickiego – kalendarze roku akademickiego w uczelniach europejskich nie zawsze się pokrywają, w niektórych krajach semestr może rozpocząć się np. we wrześniu i zakończyć w grudniu czy rozpocząć się w lutym i zakończyć w maju, stąd trzeba być przygotowanym na wyjazd i rozpoczęcie studiów jeszcze przed rozpoczęciem semestru w uczelni macierzystej;
 • zakwaterowanie i koszty życia – należy zapoznać się z możliwościami zakwaterowania w wybranym kraju, sprawdzić na stronie, czy wybrana uczelnia posiada akademik oraz jak kształtują się koszty życia w danym kraju – stypendium Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w kraju uczelni przejmującej, takich jak: koszty podróży, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą – nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.
Krok 3: Aplikacja i rekrutacja w WSIiZ

Po dokonaniu wyboru uczelni przyjmującej i zapoznaniu się ze wszelkimi informacjami niezbędnymi do realizacji mobilności w uczelni przyjmującej, należy złożyć aplikację w uczelni wysyłającej – WSIiZ. Aplikacje składamy za pośrednictwem formularza aplikacyjnego online znajdującego się pod linkiem: https://forms.gle/GqbDGBR3pnyRSZAv5

Kwalifikacja na długoterminowe wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ prowadzona jest w WSIiZ w następujących terminach:

 • na semestr zimowy odbywa się do dnia 15 maja roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki rozpoczęcia semestru zimowego;
 • na semestr letni odbywa się do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie semestru letniego w danym roku akademickim.

W formularzu student musi potwierdzić znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w uczelni zagranicznej. W przypadku języka anielskiego student wpisuje ocenę uzyskaną z ostatniego zakończonego semestru nauki z języka angielskiego. W przypadku innych języków student podaje poziom znajomości języka poświadczony odpowiednim certyfikatem (nazwa certyfikatu). Student może zostać poproszony o dostarczenie przedmiotowego certyfikatu do Biura Współpracy Międzynarodowej. Aby sprawdzić znajomość języka student może również skorzystać ze wsparcia językowego online na platformie Online Language Support (OLS) [więcej informacji na ten temat w kroku 8].

Po zakończeniu kwalifikacji studenci otrzymują informację dotyczącą wyników naboru (kwalifikacja na wyjazd, kwalifikacja warunkowa/rezerwowa, niezakwalifikowanie na wyjazd z podaniem przyczyny braku kwalifikacji).

Krok 4: Ważne dokumenty

Student, który zostanie zakwalifikowany na wyjazd powinien zapoznać się z najważniejszymi dla niego dokumentami w ramach wyjazdu na studia w programie Erasmus+. Każdy z nich pełni inną rolę i każdy jest niezbędny w procesie realizacji mobilności:

 • formularz aplikacyjny – formularz zgłaszający studenta na wyjazd, musi zostać wypełniony dokładnie i zgodnie z prawdą, po przeanalizowaniu możliwości wyjazdu dostępnych dla danego studenta w uczelniach przyjmujących;
 • list przyjmujący (Letter of Acceptance) – jest to zaświadczenie o przyjęciu na studia, które student otrzymuje z uczelni przyjmującej, potwierdzające jego przyjęcie na semestr/ rok studiów w danej uczelni oraz okres, w jakim student będzie realizował studia w danej uczelni;
 • porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies) – umowa pomiędzy studentem, WSIiZ a uczelnią przyjmująca określająca wykaz przedmiotów, które student będzie realizował podczas mobilności ze wskazaniem ich odpowiedników w WSIiZ oraz punktów ECTS (obecnie częściej określana mianem OLA – Online Learning Agreement, ze względu na przygotowywanie jej w wersji online);
 • umowa finansowa – umowa pomiędzy studentem i WSIiZ określająca wysokość i zasady przyznania, wypłaty oraz rozliczenia stypendium w ramach programu Erasmus+;
 • potwierdzenie pobytu (Confirmation of Arrival/Departure) – dokument wystawiany w postaci dwóch osobnych dokumentów (potwierdzenie przyjazdu i potwierdzenie wyjazdu), potwierdzających realizację mobilności w pełnym uzgodnionym wcześniej wymiarze – zgodnie z datami zapisanymi w umowie finansowej lub określający zmianę tego terminu;
 • wykaz zaliczeń (Transcript of Records) – wykaz wszystkich przedmiotów realizowanych przez studenta w trakcie mobilności wraz z oceną uzyskaną z danego przedmiotu, dokument stanowiący podstawę automatycznej uznawalności przedmiotów realizowanych i punktów ECTS uzyskanych w uczelni przyjmującej po powrocie do uczelni wysyłającej;
 • ankieta uczestnika (Participation Survey) – obowiązkowa ankieta uzupełniana przez uczestnika mobilności po jej zakończeniu; ankieta jest wysyłana automatycznie przez system Beneficiary Module w dniu podanym w systemie jako dzień zakończenia mobilności; uczestnik ma 7 dni na uzupełnienie ankiety.

Dokumenty te są niezbędne do prawidłowej realizacji mobilności. Brak któregokolwiek z nich uniemożliwi prawidłową realizację i rozliczenie mobilności.

Krok 5: Zgłoszenie w uczelni przyjmującej

Oprócz złożenia aplikacji w procesie kwalifikacji na wyjazdy na studia w WSIiZ student zazwyczaj musi również zgłosić się w uczelni przyjmującej poprzez wypełnienie wniosku aplikacyjnego na stronie wybranej uczelni. Zaleca się, aby taki wniosek wypełniać, po potwierdzeniu kwalifikacji w WSIiZ. Jeżeli jednak termin przyjmowania zgłoszeń w wybranej uczelni przyjmującej przypada przed terminem ogłoszenia wyników naboru w WSIiZ, zalecamy zgłosić się przed otrzymaniem decyzji o kwalifikacji, ponieważ w przypadku nieuzyskania zgody na wyjazd można zawsze zrezygnować z aplikacji, natomiast po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń student straci szansę na wyjazd nawet jeżeli uzyska kwalifikację w uczelni wysyłającej.

Podczas aplikacji do uczelni przyjmującej często wymagane są dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • wykaz zaliczeń z dotychczasowego kształcenia (Transcript of Records) – do uzyskania w dziekanacie BSS,
 • kopia dowodu tożsamości,
 • certyfikat znajomości wybranego języka mobilności,
 • wstępne porozumienie o programie zajęć,
 • podanie o akademik.

Uczelnia może również wymagać innych dokumentów nie wymienionych powyżej.

Po przyjęciu i ocenie zgłoszenia uczelnia przyjmująca wysyła potwierdzenie przyjęcia studenta na studia (Letter of Acceptance) i ewentualnie dalsze wskazówki i informacje dotyczące przyjazdu. Potwierdzenie przyjęcia studenta na studia (Letter of Acceptance) należy przekazać w wersji elektronicznej również do Biura Współpracy Międzynarodowej WSIiZ na adres email: erasmus@wsiiz.pl

UWAGA: Ostateczna decyzja o przyjęciu na studia należy do uczelni przyjmującej, do której zgłasza się student. Decyzja ta podejmowana jest na podstawie przesłanych dokumentów. Możliwe jest, że pomimo uzyskania kwalifikacji na wyjazd w WSIiZ, student zostanie odrzucony przez uczelnię przyjmującą.

Krok 6: Przygotowanie porozumienia o programie studiów

Po uzyskaniu kwalifikacji na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ student razem z koordynatorem Erasmus i/lub koordynatorem dla właściwego kierunku opracowuje Porozumieniu o programie studiów (Online Learning Agreement for Studies, dalej OLA), stanowiące jeden z ważniejszych dokumentów opracowywanych przed wyjazdem na mobilność.


OLA to trójstronne porozumienie pomiędzy WSIiZ, uczelnią przyjmującą i studentem. OLA musi być podpisana przed wyjazdem, a w razie potrzeby może być aktualizowane w trakcie pobytu. Program zajęć student ustala na podstawie programu studiów w uczelni przyjmującej i programu studiów w uczelni wysyłającej. Przedmioty w OLA dobierane są na podstawie zbieżności efektów uczenia się oraz liczby punktów ECTS – decydujące jest zatem porównanie treści programowych. Konieczne jest zapoznanie się z ofertą programową w wybranym języku mobilności w uczelni przyjmującej, porównanie jej z wykazem przedmiotów, jakie student powinien zrealizować na miejscu w WSIiZ i dobrać w pary odpowiadające sobie przedmioty.


Opracowując OLA, należy pamiętać również o ustaleniu wszelkich dodatkowych kwestii takich jak ewentualne różnice w organizacji roku akademickiego czy różnice programowe wynikające z braku możliwości dopasowania wszystkich przedmiotów z programu uczelni wysyłającej do programu uczelni przyjmującej. W przypadku braku pełnego dopasowania programu studiów w uczelni przyjmującej do programu studiów w uczelni wysyłającej student może złożyć wniosek do rektora o indywidualną organizację studiów (IOS), aby mieć możliwość realizacji przedmiotów nie ujętych w OLA i zdobycia wymaganych efektów uczenia się w uczelni wysyłającej. Ustalenia te muszą być określone przed wyjazdem studenta na mobilność. W innym razie przedmioty nieujęte w OLA i nieznajdujące pokrycia w przedmiotach realizowanych w uczelni przyjmującej pozostają bez zaliczenia i muszą być zaliczane przez studenta w trybie warunkowym zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w WSIiZ.


OLA obejmuje 3 części przed wyjazdem (Before Mobility), w trakcie pobytu (During Mobility) i po powrocie (After Mobility). Przed wyjazdem uzupełniamy tylko część Before Mobility. OLA przygotowujemy na stronie: https://learning-agreement.eu/

Krok 7: Ubezpieczenie i karta EKUZ

Każdy student wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+ musi posiadać co najmniej ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie obowiązkowe rekomendujemy uzupełnić o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dodatkowo można wykupić kartę Euro<26 lub legitymację ubezpieczeniową International Student Identity Card (ISIC).

W przypadku mobilności wewnątrz UE krajowe ubezpieczenie zdrowotne studenta będzie obejmować podstawową ochronę podczas pobytu w innym kraju UE z wykorzystaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednak ubezpieczenie to może nie być wystarczające we wszystkich sytuacjach, na przykład w przypadku konieczności powrotu do kraju lub specjalnej interwencji medycznej lub w przypadku mobilności z krajami partnerskimi. W takim przypadku może być potrzebne dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenia OC i NNW obejmują szkody wyrządzone przez studenta lub studentowi podczas pobytu za granicą. W różnych krajach obowiązują różne regulacje dotyczące tych ubezpieczeń, a Uczestnicy ryzykują, że nie zostaną objęci standardowymi systemami, na przykład jeśli nie są uważani za pracowników lub formalnie zarejestrowani w instytucji przyjmującej. Oprócz powyższego, zalecane jest ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu.

Student realizujący mobilność na studia jest zobowiązany posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdzającą posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia medycznego. Student występuje o wydanie karty EKUZ do właściwego miejscowo oddziału NFZ lub online. W ramach ubezpieczenia obywatele polscy podejmujący studia w kraju UE mają prawo korzystać z leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

 • kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA; dlatego jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ;
 • kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

Szczegółowe informacje o wyrobieniu karty EKUZ znajdują się na stronie internetowej NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Krok 8: Test biegłości językowej

W ramach mobilności student może skorzystać ze wsparcia językowego online na platformie Online Language Support (OLS), która została opracowana przez program Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.


Przystępując do testu językowego na platformie OLS, uczestnicy programu Erasmus+ mogą określić swoją biegłość w znajomości języka, którego będą używać podczas studiów, a także uzyskać dostęp do spersonalizowanej ścieżki nauki tego języka. Wykonanie testu jest rekomendowane dla każdego studenta wyjeżdżającego na studia w jednym z języków europejskich, na mobilność na 14 dni lub dłużej. Test pozwala zweryfikować, czy student osiągnął poziom zalecany w uczelni przyjmującej. Wyniki oceny językowej nie uniemożliwiają uczestnikom wzięcia udziału w mobilności w ramach programu Erasmus+.

Test należy wypełnić dwukrotnie: przed wyjazdem/rozpoczęciem mobilności i po zakończeniu mobilności. Drugi test pozwala określić postępy poczynione podczas pobytu za granicą.


Studenci, którzy po przeprowadzeniu testu będą chcieli poprawić swoją znajomość języka, mają możliwość uczestniczenia w kursach językowych online zarówno przed wyjazdem, jak i w jego trakcie. Kursy językowe oferowane na platformie obejmują szeroki wybór interaktywnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb zajęć. Forma online pozwala na realizację kursów w czasie najbardziej odpowiadającym jego potrzebom.


Studenci mogą uczestniczyć w kursach językowych w dowolnym z języków dostępnych w OLS, bez ograniczeń co do liczby języków i jednostek nauczania. Kursy na platformie dostępne są w następujących językach:

 • wszystkie języki Unii Europejskiej: bułgarski, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, estoński, hiszpański, fiński, francuski, irlandzki gaelicki, chorwacki, węgierski, włoski, litewski, łotewski, maltański, holenderski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński i szwedzki;
 • języki urzędowe krajów uczestniczących w programie Erasmus+: islandzki, macedoński, norweski, serbski i turecki.
Krok 9: Oświadczenie o koncie bankowym

Każdy student realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+, który ma otrzymać stypendium finansowe powinien posiadać konto bankowe obsługujące walutę Euro. Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest wypłacane w walucie EUR.

W trakcie procesu organizacji wyjazdu student zostanie poproszony o wypełnienie oświadczenia o koncie bankowym i podanie informacji o numerze konta bankowego, a mianowicie o podanie:

 • imienia i nazwiska posiadacza rachunku bankowego (jeżeli inne niż studenta);
 • pełnej nazwy banku;
 • numeru SWIFT banku;
 • IBAN – pełnego numeru rachunku.

Wzór oświadczenia załączono poniżej: 

Oświadczenie o koncie bankowym
Krok 10: Podpisanie umowy finansowej

Przed wyjazdem podpisywana jest również umowa finansowa. Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni przyjmującej, obliczany z dokładnością do 1 dnia (1 miesiąc = 30 dni). Stypendium wyliczane jest przez system do obsługi mobilności Beneficiary Module. Stawki dotyczące wyjazdów do poszczególnych krajów są publikowane w Zasadach finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów i absolwentów WSIiZ na dany rok akademicki zakładka Program => Zasady.

UWAGA: Stypendium wypłacane w ramach Programu Erasmus+ w założeniu nie pokrywa pełnych kosztów związanych z mobilnością. Stanowi jedynie uzupełnienie wydatków ponoszonych przez studenta w kraju uczelni przyjmującej.

Warunkiem podpisania umowy finansowej jest:

 • podpisanie przez trzy strony (student, uczelnia przyjmująca, uczelnia wysyłająca) OLA;
 • przesłanie danych rachunku bankowego i danych osobowych potrzebnych do sporządzenia umowy finansowej;
 • przesłanie mailem skanu lub dostarczenie osobiste kopi kary EKUZ potwierdzającej posiadanie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W terminie 30 dni od podpisania umowy przez obie strony, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu mobilności, zostanie wypłacona uczestnikowi płatność zaliczkowa stanowiąca 90% kwoty przyznanej na okres mobilności. Pozostałe 10% jest wypłacane po poprawnym rozliczeniu wyjazdu.
Jeżeli student z ważnych powodów jest zmuszony zrezygnować z wyjazdu, a rezygnacja będzie miała miejsce po wypłaceniu stypendium, uczelnia niezwłocznie wystawia polecenie zwrotu, a student musi w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż 7 dni, zwrócić całą kwotę wypłaconego stypendium.

O rezygnacji student informuje koordynatora Erasmus mailem, do którego dołącza formularz rezygnacji: 

Formularz rezygnacji
Krok 11: Wyjazd i zmiany w porozumieniu

Po przyjeździe do uczelni przyjmującej student zgłasza się do biura Erasmus+ danej uczelni i uzyskuje podpis pod dokumentem potwierdzającym przyjazd na uczelnię w wyznaczonym terminie (Confirmation of Arrival). Przed wyjazdem student uzyskuje podpis z biura Erasmus uczelni przyjmującej pod dokumentem potwierdzającym wyjazd (Confirmation of Departure). Dokument ten łącznie nazywa się potwierdzeniem pobytu (Confirmation of Stay) i poświadcza, że student rozpoczął mobilność w terminie wcześniej ustalonym i wpisanym do umowy finansowej oraz zakończył mobilność w terminie wcześniej ustalonym i wpisanym do umowy finansowej.

Formularz potwierdzenia pobytu (Confirmation of Stay):

Confirmation of Stay studies

Po uzyskaniu odpowiedniego podpisu student niezwłocznie przesyła potwierdzenie przyjazdu lub potwierdzenie wyjazdu do koordynatora Erasmus+ WSIiZ na adres: erasmus@wsiiz.pl

W trakcie pobytu w uczelni przyjmującej konieczne może okazać się wprowadzenie zmian do Porozumienia o programie studiów (OLA). OLA w razie potrzeby może być aktualizowane w trakcie pobytu. W przypadku zmian student wypełnia część porozumienia During Mobility i tam nanosi stosowne zmiany, które następnie muszą ponownie uzyskać podpisy wszystkich 3 stron porozumienia: WSIiZ, student, uczelnia przyjmująca. Wszelkie zmiany w OLA muszą być zaakceptowane przez koordynatora Erasmus+ i uczelnię przyjmującą. Wprowadzenie zmian do LA bez zgody koordynatora oznacza, że mogą one nie zostać uznane przez uczelnię wysyłającą po powrocie studenta przy rozliczeniu wyjazdu.

W trakcie pobytu w uczelni przyjmującej student zawsze może skontaktować się – mailowo bądź telefonicznie – z koordynatorem Erasmus+, w celu uzyskania porady, pomocy lub informacji.

Ponadto MSZ osobom wyjeżdżającym za granicę w ramach programu Erasmus+ zaleca również zapoznawanie się z pakietem informacyjnym MSZ, pozwalającym na zwiększenie bezpieczeństwa pobytu za granicą.

Dlaczego warto zarejestrować się w serwisie Odyseusz?
Rejestracja w serwisie jest darmowa, a sytuacjach niebezpiecznych pozwala na lokalizację podróżnych z Polski w każdym zakątku świata. Ponadto w czasie zdarzeń niebezpiecznych konsulat ma możliwość rozsyłania zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację odpowiedniej pomocy.

Serwis jest dostępny zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Można zarejestrować pojedynczą, krótką podróż albo założyć konto w serwisie. Założenie konta pozwala na rejestrację wyjazdu, a następnie w razie potrzeby umożliwia edycję i aktualizację danych – tą właśnie opcję rekomendujemy studentom wyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+.

Czy tylko Odyseusz?
Usługa Polak za granicą podpowiada, jak przygotować się do wyjazdu oraz jak odpowiedzialnie zadbać o bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata. Ponadto zawiera aktualizowane na bieżąco przez MSZ zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i zachowania szczególnej ostrożności oraz informacje o dokumentach potrzebnych w danym kraju; listę wymaganych szczepień; dane kontaktowe do placówek dyplomatycznych (w tym ambasad); informacje o ubezpieczeniu i kwestiach zdrowotnych; zasady dotyczące cła i przepisów prawnych, a także praktyczne, wskazówki o kulturze i obyczajach.

Można również skorzystać ze strony MSZ Informacje dla podróżujących, która zawiera komunikaty publikowane w przypadku wystąpienia nagłych okoliczności dotyczących stanu bezpieczeństwa w danym państwie (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego, zamach terrorystyczny lub informacje o znacznym wzroście zagrożenia terrorystycznego, wystąpienie klęski żywiołowej) wraz z rekomendacjami dla osób podróżujących ujętą w 4-stopniowej skali.

Jakiej pomocy może udzielić konsul?
Informujemy również, że uprawnienia konsula są ograniczone. Konsul nie może:

 • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.;
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
 • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;
 • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.);
 • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

Podkreślamy także, że polski konsul jest uprawniony do działania wyłącznie na rzecz obywateli polskich. Studenci polskich uczelni nieposiadający polskiego obywatelstwa i wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus+ powinni występować o pomoc konsularną we właściwych urzędach konsularnych państwa, którego są obywatelami.

Przydatne linki:
Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/
Polak za granicą: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/polak-za-granica
MSZ Informacje dla podróżnych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/
Polskie przedstawicielstwa na świecie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

Krok 12: Przedłużenie pobytu

Student ma możliwość przedłużenia wyjazdu na studia. Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach:

 • wydłużany pobyt nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki, tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze zimowym jednego roku akademickiego może być kontynuowane w semestrze letnim tego samego roku – nie ma możliwości kontynuowania stypendium na studia rozpoczętego w semestrze letnim;
 • uczelnia wysyłająca może nie dysponować środkami finansowymi na dalsze mobilności i może zaproponować studentowi mobilność ze stypendium zerowym, czyli finansowanie kolejnego semestru wyłącznie ze środków własnych bez stypendium Erasmus+;
 • o przedłużenie pobytu w uczelni przyjmującej można ubiegać się przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności, nie później;
 • przedłużenie samowolne, bez uzyskania zgody uczelni wysyłającej nie będzie, w żadnym wypadku akceptowane.

W celu przedłużenia pobytu student musi:

 • przedłożyć podanie o zgodę uczelni wysyłającej na przedłużenie pobytu;
 • uzyskać zgodę uczelni przyjmującej;
 • sporządzić umowę w sprawie programu studiów na II semestr studiów;
 • podpisać z uczelnią kolejną umowę finansową z zachowaniem wszelkich wymogów dokumentowych określonych w stosownych zasadach.
Podanie o przedłużenie studia
Krok 13: Rozliczenie wyjazdu i uznawalność

Po powrocie do kraju, do uczelni wysyłającej należy rozliczyć się z koordynatorem Erasmus+ ze wszystkich dokumentów dotyczących realizacji mobilności, czyli:

 • potwierdzenie pobytu (Confirmation of Arrival/Departure) – dokument wystawiany w postaci dwóch osobnych dokumentów (potwierdzenie przyjazdu i potwierdzenie wyjazdu), potwierdzających realizację mobilności w pełnym uzgodnionym wcześniej wymiarze – zgodnie z datami zapisanymi w umowie finansowej lub określający zmianę tego terminu;
 • wykaz zaliczeń (Transcript of Records) – wykaz wszystkich przedmiotów realizowanych przez studenta w trakcie mobilności wraz z oceną uzyskaną z danego przedmiotu, dokument stanowiący podstawę automatycznej uznawalności przedmiotów realizowanych i punktów ECTS uzyskanych w uczelni przyjmującej po powrocie do uczelni wysyłającej;
 • ankieta uczestnika (Participation Survey) – obowiązkowa ankieta uzupełniana przez uczestnika mobilności po jej zakończeniu; ankieta jest wysyłana automatycznie przez system Beneficiary Module w dniu podanym w systemie jako dzień zakończenia mobilności; uczestnik ma 7 dni na uzupełnienie ankiety.

Ponadto student powinien przygotować relację z pobytu i wypełnić drugi test OLS w celu oceny postępów w zakresie kompetencji językowych po zrealizowaniu mobilności.

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów i wypełnieniu wszystkich obowiązków nastąpi wypłata II transzy stypendium, czyli pozostałe 10%. Uczelnia ma 30 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty (10%) lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.


Ostateczny okres pobytu na mobilności, a tym samym ostateczna wysokość stypendium ustalana jest po powrocie studenta z mobilności na podstawie potwierdzenia pobytu wydanego przez uczelnię przyjmującą, czyli od faktycznej długości pobytu*. Jeżeli zrealizowany okres mobilności jest krótszy niż pierwotnie określony w umowie z WSIiZ, ostateczna kwota stypendium zostanie proporcjonalnie zmniejszona i student zostanie wezwany do zwrotu stypendium wypłaconego w nadmiarze.


*Faktyczna długość pobytu obliczana jest z dokładnością do 5 dni. Pobyt krótszy niż zaplanowany o nie więcej niż 5 dni nie wpływa na wysokość stypendium – o ile faktyczny czas pobytu spełnił wymóg minimalnie 3 miesięcy. W przypadku pobytu krótszego niż 3 miesiące student zostanie wezwany do zwrotu całości stypendium (nie dotyczy sytuacji uznanej za siłę wyższą).


Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli student nie mógł ukończyć mobilności z powodu działania „siły wyższej”. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez uczestnika do WSIiZ bezpośrednio po zajściu zdarzenia. Przypadki „siły wyższej” podlegają zatwierdzeniu przez NA.


Warunkiem automatycznej uznawalności jest prawidłowo przygotowane i zatwierdzone Porozumienie o programie studiów (OLA) oraz potwierdzenie uzyskanych osiągnięć w postaci Wykazu zaliczeń (Transcript of Records). Wykaz jest przygotowywany i wydawany przez uczelnię przyjmującą po złożeniu wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów. W przypadku braku oceny z przedmiotu ujętego w Wykazie ocen i OLA, przedmiot nie może zostać zaliczony. Jeżeli ocena uzyskana z przedmiotu ujętego w ujętego w Wykazie zaliczeń i LA jest niedostateczna, przedmiot nie może zostać zaliczony w uczelni wysyłającej.

Krok 14: Relacje z wyjazdu

Po zakończonym wyjeździe studenci proszeni sią o przygotowanie krótkiej relacji z pobytu. Relacje te wraz ze zdjęciami przesłanymi przez studenta są publikowane w naszych mediach społecznościowych, aby zachęcić innych studentów do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz pokazać wszystkim zainteresowanym, jak przygoda z mobilnością w ramach programu Erasmus+ może wyglądać. Relacje z wyjazdów już zrealizowanych znajdą Państwo na stronie w zakładce Nasze Mobilności.

Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+

Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ jest niepowtarzalną szansą na zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, których poszukają pracodawcy. Każdy student/absolwent wybierający mobilność na praktykę musi pamiętać, że praktyka musi być zgodna z obecnie studiowanym kierunkiem studiów. Student WSIiZ może wyjechać na praktykę studencką w programie Erasmus+ do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.)

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ znajdują się w zakładce Program => Zasady, gdzie są publikowane i regularnie aktualizowane Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów studentów/absolwentów WSIiZ oraz finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów/absolwentów WSIiZ.

Kroki związane z wyjazdem na praktyki w ramach programu Erasmus+

Krok 1: Kto może wyjechać i na jak długo?

Uprawnieni do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • mają status studenta na studiach pierwszego lub drugiego stopnia na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych,
 • w momencie wyjazdu mają ukończony, co najmniej pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia,
 • mieć status absolwenta pod warunkiem aplikacji w czasie studiów oraz rozpoczęcia i zakończenia praktyki w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia studiów,
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności* na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

*Kapitał mobilności – program Erasmus+ umożliwia wielokrotne wyjazdy na studia lub praktyki, w sumie nieprzekraczające 12 mies. (360 dni) na każdym stopniu studiów (licencjackich/magisterskich), z wyjątkiem studiów magisterskich jednolitych (24 mies./720 dni). Minimalny okres wyjazdu długoterminowego to 60 dni. Wyjazdy na studia lub praktykę, zrealizowane w ramach programu Erasmus+ na danym stopniu studiów, pomniejszają dostępny na tym stopniu kapitał mobilności.

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będzie realizowana praktyka w podmiocie przyjmującym.

Szczegółowe zasady oraz kryteria rekrutacji, zasady finansowania i realizacji wyjazdów są publikowane na stronie internatowej uczelni w zakładce Program => Zasady.

W ramach projektów Erasmus+  Mobilność edukacyjna (KA131) realizacja praktyki jest możliwa w instytucji przyjmującej, która znajduje się i jest zarejestrowana w jednym z:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy;
 • członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do UE – Serbia, Turcja, Macedonia Północna.

Nie można odbyć praktyk w instytucji unijnej, w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Grupa instytucji UE, w których nie można odbywać praktyki: European Parliament, European Council, Council of the European Union, Presidency of the Council of the EU, European Commission, Court  of Justice of the European Union, European Central Bank, European Court of Auditors, European Economic and Social Committee, European Investment Bank, European Data Protection Supervisor, European Data Protection Board

Minimalny okres pobytu studenta/ absolwenta w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 2 miesiące (minimum 61 dni), ani dłuższy niż 12 miesięcy.

Krok 2: Znalezienie praktykodawcy

Zanim student złoży aplikację na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w WSIiZ musi znaleźć miejsce odbywania praktyki – praktykodawcę.

Jest kilka sposobów, aby znaleźć praktykodawcę:

1.Samodzielne szukanie praktykodawcy – Student samodzielnie wyszukuje potencjalne miejsca praktyk, po czym przygotowuje CV w języku mobilności (np. angielskim) i wysyła maile do wybranych firm/placówek. Do zadania należy podejść z odpowiednim wyprzedzeniem czasu i przygotować się na konieczność wysyłania bardzo dużej ilości maili. Mail taki powinien zawierać:

  • informacje dotyczące chęci realizacji praktyki w danej firmie w ramach programu Erasmus+;
  • informacje o umiejętnościach i kwalifikacjach studenta, które są odpowiednie do zakresu działalności firmy oraz ułatwią mu przekonanie potencjalnego praktykodawcy do swojej kandydatury;
  • informacje dotyczące poziomu znajomości języka/języków przydatnych w danej firmie;
  • informacje dotyczące czasu realizacji praktyk (w jakich miesiącach student chciałby zrealizować praktykę oraz jak długo ta praktyka powinna trwać);
  • informacje dotyczące zadań, które student, potrafi/powinien realizować w ramach praktyki;
  • wszelkie inne informacje, jakie mogą pomóc potencjalnemu praktykodawcy podjęcie decyzji o przyjęciu studenta na praktykę.

Sposób ten daje studentowi możliwość wybrania firmy, do której student chciałby się zgłosić na praktyki oraz dopasowania czasu realizacji praktyki i godzin dziennie/tygodniowo poświęcanych na realizację praktyki. Praktyka taka jest z zasady bezpłatna – praktykodawcy zazwyczaj nie oferują wynagrodzenia za realizację praktyki, student otrzymuje tylko stypendium Erasmus+.

2. Szukanie praktykodawcy z pomocą agencji pośredniczącej – Obecnie na rynku działa wiele firm, które oferują pośrednictwo w poszukiwaniu praktyk za granicą. Są to firmy z różnych krajów mające dostęp do lokalnych rynków pracy. Oferty przez nie proponowane często są ofertami pracy umożliwiającymi zrealizowanie w jej ramach praktyki. Stąd student otrzyma propozycję wynagrodzenia z firmy, czasem oferta będzie obejmowała nocleg i wyżywienie, jednak w zamian taki praktykodawca będzie od studenta wymagał nie tylko realizacji praktyki, ale i pracy 5-6 godzin w tygodniu po 8 godzin dziennie przez określony wcześniej w ramach umowy czas, np. oferta zakłada z góry, że student musi przyjechać na minimum 4-5 miesięcy. Ponadto oferty te mogą wiązać się z opłatą.

3. Skorzystanie z ofert praktyk publikowanych na stronie WSIiZ – Czasem do uczelni zgłaszają się firmy, które chciałby przyjąć praktykanta lub agencje mające oferty praktyki dla studentów. Informacje takie zawsze przekazujemy studentom na naszej stronie w zakładce Aktualności.

Krok 3: Aplikacja i rekrutacja w WSIiZ

Po znalezieniu praktykodawcy, należy złożyć aplikację w uczelni wysyłającej – WSIiZ. Aplikacje składamy za pośrednictwem formularza aplikacyjnego online znajdującego się pod linkiem: https://forms.gle/3kSgi6KUfQ44VUXL6

Kwalifikacja studentów i absolwentów na długoterminowe praktyki w okresie wakacyjnym następującym po danym roku akademickim, odbywa się w sposób ciągły w miarę dostępności środków, według kolejności zgłoszeń.

Absolwenci, aby móc skorzystać z długoterminowej mobilności na praktyki muszą złożyć aplikację jeszcze w czasie trwania ostatniego semestru studiów oraz rozpocząć i zakończyć mobilność w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia studiów.

W formularzu student musi potwierdzić znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone praktyki. W przypadku języka anielskiego student wpisuje ocenę uzyskaną z ostatniego zakończonego semestru nauki z języka angielskiego. W przypadku innych języków student podaje poziom znajomości języka poświadczony odpowiednim certyfikatem (nazwa certyfikatu). Student może zostać poproszony o dostarczenie przedmiotowego certyfikatu do Biura Współpracy Międzynarodowej. Aby sprawdzić znajomość języka student może również skorzystać ze wsparcia językowego online na platformie Online Language Support  (OLS) [więcej informacji na ten temat w kroku 8].

Krok 4: Ważne dokumenty

Student, który zostanie zakwalifikowany na wyjazd powinien zapoznać się z najważniejszymi dla niego dokumentami w ramach wyjazdu na studia w programie Erasmus+. Każdy z nich pełni inną rolę i każdy jest niezbędny w procesie realizacji mobilności:

 • formularz aplikacyjny – formularz zgłaszający studenta na wyjazd, musi zostać wypełniony dokładnie i zgodnie z prawdą, po znalezieniu praktykodawcy;
 • list przyjmujący (Letter of Acceptance) – jest to zaświadczenie o przyjęciu na praktyki, o którego wydanie student występuje do instytucji przyjmującej, potwierdzające jego przyjęcie na praktykę w danej instytucji przyjmującej oraz podające okres, w jakim student będzie realizował praktyki w danej instytucji;
 • porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships) – umowa pomiędzy studentem, WSIiZ a instytucją przyjmująca określająca cele, zadania, zakres i oczekiwane efekty praktyki oraz sposób monitorowania postępów, w przypadku praktyki obowiązkowej stanowi dokument niezbędny do rozliczenia odpowiednich modułów praktyki;
 • umowa finansowa – umowa pomiędzy studentem i WSIiZ określająca wysokość i zasady przyznania, wypłaty oraz rozliczenia stypendium w ramach programu Erasmus+;
 • potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay) – dokument wystawiany przez instytucję przyjmującą, który potwierdza realizację praktyki w pełnym uzgodnionym wcześniej wymiarze – zgodnie z datami zapisanymi w umowie finansowej lub określający zmianę tego terminu;
 • ocena praktyk – ocena opisowa realizacji praktyk określająca, w jakim stopniu student zrealizował zakres praktyki zapisany w porozumieniu o programie praktyk;
 • ankieta uczestnika (Participation Survey) – obowiązkowa ankieta uzupełniana przez uczestnika mobilności po jej zakończeniu; ankieta jest wysyłana automatycznie przez system Beneficiary Module w dniu podanym w systemie jako dzień zakończenia mobilności; uczestnik ma 7 dni na uzupełnienie ankiety.

 

Dokumenty te są niezbędne do prawidłowej realizacji mobilności. Brak któregokolwiek z nich uniemożliwi prawidłową realizację i rozliczenie mobilności.

Krok 5: Praktyka obowiązkowa a praktyka nieobowiązkowa

Praktykę w ramach programu Erasmus+ można realizować jako obowiązkową praktykę programową lub nieobowiązkową praktykę dodatkową – w każdym wypadku wyjazd na praktykę zakłada nabycie efektów uczenia się zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów.

Praktyka dodatkowa jest praktyką, jaką student/absolwent realizuje dodatkowo do praktyki zapisanej w programie studiów. Praktyka taka musi być związana ze studiowanym kierunkiem, jednak jej zakres nie musi w znacznym stopniu pokrywać z zakresem praktyki podanym w kracie praktyk do odpowiedniego kierunku.

Praktyka obowiązkowa jest praktyką, którą student realizuje w ramach programu Erasmus+ jednak w zgodzie z programem praktyk obowiązkowych zapisanych w programie i planie studiów. Taka praktyka musi być w możliwie jak największym zakresie zbieżna z programem praktyk obowiązkowych, a Porozumienie o programie praktyk musi szczegółowo podawać zakres zadań do zrealizowania wraz z określeniem ilości godzin, jakie student powinien na nie poświęcić.

Chęć realizacji praktyki w ramach programu Erasmus+ jako praktyki obowiązkowej trzeba zgłosić przed wyjazdem do koordynatora biura Erasmus i do opiekuna odpowiedniego kierunku w celu uzgodnienia wszelkich niezbędnych informacji do późniejszego automatycznego uznania efektów uczenia się z praktyki zorganizowanej za granicą na poczet praktyki obowiązkowej, jaką student powinien zrealizować w WSIiZ.

Krok 6: Przygotowanie porozumienia o programie praktyk

Po uzyskaniu kwalifikacji na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ student razem z koordynatorem Erasmus i/lub opiekunem właściwego kierunku opracowuje Porozumieniu o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships), stanowiące jeden z ważniejszych dokumentów opracowywanych przed wyjazdem na mobilność.

Porozumieniu o programie praktyki, sporządzane przed rozpoczęciem pobytu w instytucji przyjmującej oraz zaświadczenie o jej zrealizowaniu wraz z oceną opisową wydawane przez instytucję przyjmującą po zakończeniu pobytu to dokumenty dokładnie określające cel i zakres praktyki realizowanej przez studenta/absolwenta. Porozumienie o programie praktyki to trójstronna umowa pomiędzy studentem, uczelnią wysyłającą i instytucją przyjmującą. Program praktyki jest przygotowywany w porozumieniu pomiędzy studentem, koordynatorem, opiekunem praktyk na danym kierunku w WSIiZ oraz opiekunem praktyki w instytucji przyjmującej. Dokument ten jest niezmiernie istotny ponieważ dokładnie opisuje zadania i oczekiwane efekty praktyki oraz sposób monitorowania postępów, a w przypadku praktyki obowiązkowej stanowi dokument niezbędny do rozliczenia odpowiednich modułów praktyki.

Porozumieniu o programie praktyk obejmuje 3 części przed wyjazdem (Before Mobility), w trakcie pobytu (During Mobility) i po powrocie (After Mobility). Przed wyjazdem uzupełniamy tylko część Before Mobility.

Krok 7: Ubezpieczenie i karta EKUZ

Każdy student wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+ musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dodatkowo można wykupić kartę Euro<26 lub legitymację ubezpieczeniową International Student Identity Card (ISIC).

W przypadku mobilności wewnątrz UE krajowe ubezpieczenie zdrowotne studenta/absolwenta będzie obejmować podstawową ochronę podczas pobytu w innym kraju UE z wykorzystaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednak ubezpieczenie to może nie być wystarczające we wszystkich sytuacjach, na przykład w przypadku konieczności powrotu do kraju lub specjalnej interwencji medycznej lub w przypadku mobilności z krajami partnerskimi. W takim przypadku może być potrzebne dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenia OC i NNW jest obowiązkowe w przypadku praktyk. Ubezpieczenia te obejmują szkody wyrządzone przez studenta/absolwenta lub studentowi/absolwentowi podczas pobytu za granicą. W różnych krajach obowiązują różne regulacje dotyczące tych ubezpieczeń, a Uczestnicy ryzykują, że nie zostaną objęci standardowymi systemami, na przykład jeśli nie są uważani za pracowników lub formalnie zarejestrowani w instytucji przyjmującej. Oprócz powyższego, zalecane jest ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu.

Student/absolwent realizujący mobilność na praktyki jest zobowiązany posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdzającą posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia medycznego. Student/absolwent występuje o wydanie karty EKUZ do właściwego miejscowo oddziału NFZ lub online. W ramach ubezpieczenia obywatele polscy podejmujący praktyki w kraju UE mają prawo korzystać z leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

 • kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA; dlatego jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ;
 • kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

 

Szczegółowe informacje o wyrobieniu karty EKUZ znajdują się na stronie internetowej NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Krok 8: Test biegłości językowej

W ramach mobilności student/absolwent może skorzystać ze wsparcia językowego online na platformie Online Language Support (OLS), która została opracowana przez program Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Przystępując do testu językowego na platformie OLS, uczestnicy programu Erasmus+ mogą określić swoją biegłość w znajomości języka, którego będą używać podczas praktyk, a także uzyskać dostęp do spersonalizowanej ścieżki nauki tego języka. Wykonanie testu jest rekomendowane dla każdego studenta wyjeżdżającego na praktyki w jednym z języków europejskich, na mobilność na 14 dni lub dłużej. Test pozwala zweryfikować poziom znajomości języka przez studenta/absolwenta. Wyniki oceny językowej nie uniemożliwiają uczestnikom wzięcia udziału w mobilności w ramach programu Erasmus+.

Test należy wypełnić dwukrotnie: przed wyjazdem/rozpoczęciem mobilności i po zakończeniu mobilności. Drugi test pozwala określić postępy poczynione podczas pobytu za granicą.

Studenci/absolwenci, którzy po przeprowadzeniu testu będą chcieli poprawić swoją znajomość języka, mają możliwość uczestniczenia w kursach językowych online zarówno przed wyjazdem, jak i w jego trakcie. Kursy językowe oferowane na platformie obejmują szeroki wybór interaktywnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb zajęć. Forma online pozwala na realizację kursów w czasie najbardziej odpowiadającym jego potrzebom.

Studenci/absolwenci mogą uczestniczyć w kursach językowych w dowolnym z języków dostępnych w OLS, bez ograniczeń co do liczby języków i jednostek nauczania. Kursy na platformie dostępne są w następujących językach:

 • wszystkie języki Unii Europejskiej: bułgarski, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, estoński, hiszpański, fiński, francuski, irlandzki gaelicki, chorwacki, węgierski, włoski, litewski, łotewski, maltański, holenderski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński i szwedzki;
 • języki urzędowe krajów uczestniczących w programie Erasmus+: islandzki, macedoński, norweski, serbski i turecki.
Krok 9: Oświadczenie o koncie bankowym

Każdy student/absolwent realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+, który ma otrzymać stypendium finansowe powinien posiadać konto bankowe obsługujące walutę Euro. Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest wypłacane w walucie EUR.

W trakcie procesu organizacji wyjazdu student/absolwent zostanie poproszony o wypełnienie oświadczenia o koncie bankowym i podanie informacji o numerze konta bankowego, a mianowicie o podanie:

 • imienia i nazwiska posiadacza rachunku bankowego (jeżeli inne niż studenta);
 • pełnej nazwy banku;
 • numeru SWIFT banku;
 • IBAN – pełnego numeru rachunku.

Wzór oświadczenia załączono poniżej: 

Oświadczenie o koncie bankowym
Krok 10: Podpisanie umowy finansowej

Przed wyjazdem podpisywana jest również umowa finansowa. Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w instytucji przyjmującej, obliczany z dokładnością do 1 dnia (1 miesiąc = 30 dni). Stypendium wyliczane jest przez system do obsługi mobilności Beneficiary Module. Stawki dotyczące wyjazdów do poszczególnych krajów są publikowane w Zasadach finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów i absolwentów WSIiZ na dany rok akademicki zakładka Program => Zasady.

UWAGA: Stypendium wypłacane w ramach Programu Erasmus+ w założeniu nie pokrywa pełnych kosztów związanych z mobilnością. Stanowi jedynie uzupełnienie wydatków ponoszonych przez studenta/absolwenta w kraju instytucji przyjmującej.

Warunkiem podpisania umowy finansowej jest:

 • podpisanie przez trzy strony (student, instytucja przyjmująca, uczelnia wysyłająca) Porozumienia o programie praktyk;
 • przesłanie danych rachunku bankowego i danych osobowych potrzebnych do sporządzenia umowy finansowej;
 • przesłanie mailem skanu lub dostarczenie osobiste kopi kary EKUZ potwierdzającej posiadanie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW.

W terminie 30 dni od podpisania umowy przez obie strony, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu mobilności, zostanie wypłacona uczestnikowi płatność zaliczkowa stanowiąca 90% kwoty przyznanej na okres mobilności. Pozostałe 10% jest wypłacane po poprawnym rozliczeniu wyjazdu.

Jeżeli student/absolwent z ważnych powodów jest zmuszony zrezygnować z wyjazdu, a rezygnacja będzie miała miejsce po wypłaceniu stypendium, uczelnia niezwłocznie wystawia polecenie zwrotu, a student/absolwent musi w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż 7 dni, zwrócić całą kwotę wypłaconego stypendium.

O rezygnacji student/absolwent informuje koordynatora Erasmus mailem, do którego dołącza formularz rezygnacji: 

Formularz rezygnacji
Krok 11: Wyjazd i zmiany w porozumieniu

Na zakończenie mobilności student/absolwent uzyskuje podpis z instytucji przyjmującej pod dokumentem potwierdzającym pobyt w tej instytucji (Confirmation of Stay). Dokument ten poświadcza, że student/absolwent rozpoczął mobilność w terminie wcześniej ustalonym i wpisanym do umowy finansowej oraz zakończył mobilność w terminie wcześniej ustalonym i wpisanym do umowy finansowej.

Formularz potwierdzenia pobytu (Confirmation of Stay)

Confirmation of Stay internship

Po uzyskaniu odpowiedniego podpisu student/absolwent niezwłocznie przesyła potwierdzenie pobytu do koordynatora Erasmus+ WSIiZ na adres: erasmus@wsiiz.pl

W trakcie pobytu w instytucji przyjmującej konieczne może okazać się wprowadzenie zmian do Porozumienia o programie praktyk. Porozumienie w razie potrzeby może być aktualizowane w trakcie pobytu. W przypadku zmian student/absolwent wypełnia część porozumienia During Mobility i tam nanosi stosowne zmiany, które następnie muszą ponownie uzyskać podpisy wszystkich 3 stron porozumienia: WSIiZ, student, instytucja przyjmująca. Wszelkie zmiany w porozumieniu muszą być zaakceptowane przez koordynatora Erasmus+ i instytucję przyjmującą. Wprowadzenie zmian do porozumienia bez zgody koordynatora oznacza, że mogą one nie zostać uznane przez uczelnię wysyłającą po powrocie studenta przy rozliczeniu wyjazdu.

W trakcie pobytu w instytucji przyjmującej student zawsze może skontaktować się – mailowo bądź telefonicznie – z koordynatorem Erasmus+, w celu uzyskania porady, pomocy lub informacji.

Ponadto MSZ osobom wyjeżdżającym za granicę w ramach programu Erasmus+ zaleca również zapoznawanie się z pakietem informacyjnym MSZ, pozwalającym na zwiększenie bezpieczeństwa pobytu za granicą.

Dlaczego warto zarejestrować się w serwisie Odyseusz?

Rejestracja w serwisie jest darmowa, a sytuacjach niebezpiecznych pozwala na lokalizację podróżnych z Polski w każdym zakątku świata. Ponadto w czasie zdarzeń niebezpiecznych konsulat ma możliwość rozsyłania zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację odpowiedniej pomocy.

Serwis jest dostępny zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Można zarejestrować pojedynczą, krótką podróż albo założyć konto w serwisie. Założenie konta pozwala na rejestrację wyjazdu, a następnie w razie potrzeby umożliwia edycję i aktualizację danych – tą właśnie opcję rekomendujemy studentom/absolwentom wyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+.

Czy tylko Odyseusz?

Usługa Polak za granicą podpowiada, jak przygotować się do wyjazdu oraz jak odpowiedzialnie zadbać o bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata. Ponadto zawiera aktualizowane na bieżąco przez MSZ zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i zachowania szczególnej ostrożności oraz informacje o dokumentach potrzebnych w danym kraju; listę wymaganych szczepień; dane kontaktowe do placówek dyplomatycznych (w tym ambasad); informacje o ubezpieczeniu i kwestiach zdrowotnych; zasady dotyczące cła i przepisów prawnych, a także praktyczne, wskazówki o kulturze i obyczajach.

Można również skorzystać ze strony MSZ Informacje dla podróżujących, która zawiera komunikaty publikowane w przypadku wystąpienia nagłych okoliczności dotyczących stanu bezpieczeństwa w danym państwie (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego, zamach terrorystyczny lub informacje o znacznym wzroście zagrożenia terrorystycznego, wystąpienie klęski żywiołowej) wraz z rekomendacjami dla osób podróżujących ujętą w 4-stopniowej skali.

Jakiej pomocy może udzielić konsul?

Informujemy również, że uprawnienia konsula są ograniczone. Konsul nie może:

 • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.;
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
 • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;
 • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.);
 • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

Podkreślamy także, że polski konsul jest uprawniony do działania wyłącznie na rzecz obywateli polskich. Studenci polskich uczelni nieposiadający polskiego obywatelstwa i wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus+ powinni występować o pomoc konsularną we właściwych urzędach konsularnych państwa, którego są obywatelami.

Przydatne linki:

Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Polak za granicą: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/polak-za-granica

MSZ Informacje dla podróżnych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/

Polskie przedstawicielstwa na świecie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

Krok 12: Przedłużenie pobytu

Student ma możliwość przedłużenia wyjazdu na praktyki. Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach:

 • wydłużany pobyt nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki;
 • uczelnia wysyłająca może nie dysponować środkami finansowymi na dalsze mobilności i może zaproponować studentowi/absolwentowi mobilność ze stypendium zerowym, czyli finansowanie dalszego okresu pobytu wyłącznie ze środków własnych bez stypendium Erasmus+;
 • o przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej można ubiegać się przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności, nie później;
 • przedłużenie samowolne, bez uzyskania zgody uczelni wysyłającej nie będzie, w żadnym wypadku akceptowane.

W celu przedłużenia pobytu student musi:

 • przedłożyć podanie o zgodę uczelni wysyłającej na przedłużenie pobytu;
 • uzyskać zgodę instytucji przyjmującej;
 • sporządzić umowę w sprawie programu praktyk na dalszy okres;
 • podpisać z uczelnią kolejną umowę finansową z zachowaniem wszelkich wymogów dokumentowych określonych w stosownych zasadach.
Podanie o przedłużenie praktyki
Krok 13: Rozliczenie wyjazdu i uznawalność

Po powrocie do kraju, do uczelni wysyłającej należy rozliczyć się z koordynatorem Erasmus+ ze wszystkich dokumentów dotyczących realizacji mobilności, czyli:

 • potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay) – dokument wystawiany przez instytucję przyjmującą, który potwierdza realizację praktyki w pełnym uzgodnionym wcześniej wymiarze – zgodnie z datami zapisanymi w umowie finansowej lub określający zmianę tego terminu;
 • ocena praktyk – ocena opisowa realizacji praktyk określająca, w jakim stopniu student zrealizował zakres praktyki zapisany w porozumieniu o programie praktyk;
 • ankieta uczestnika (Participation Survey) – obowiązkowa ankieta uzupełniana przez uczestnika mobilności po jej zakończeniu; ankieta jest wysyłana automatycznie przez system Beneficiary Module w dniu podanym w systemie jako dzień zakończenia mobilności; uczestnik ma 7 dni na uzupełnienie ankiety.

Ponadto student/absolwent powinien przygotować relację z pobytu i wypełnić drugi test OLS w celu oceny postępów w zakresie kompetencji językowych po zrealizowaniu mobilności.

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów i wypełnieniu wszystkich obowiązków nastąpi wypłata II transzy stypendium, czyli pozostałe 10%. Uczelnia ma 30 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty (10%) lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny

 

Ostateczny okres pobytu na mobilności, a tym samym ostateczna wysokość stypendium ustalana jest po powrocie studenta z mobilności na podstawie potwierdzenia pobytu wydanego przez instytucję przyjmującą, czyli od faktycznej długości pobytu*. Jeżeli zrealizowany okres mobilności jest krótszy niż pierwotnie określony w umowie z WSIiZ, ostateczna kwota stypendium zostanie proporcjonalnie zmniejszona i student zostanie wezwany do zwrotu stypendium wypłaconego w nadmiarze.

*Faktyczna długość pobytu obliczana jest z dokładnością do 5 dni. Pobyt krótszy niż zaplanowany o nie więcej niż 5 dni nie wpływa na wysokość stypendium – o ile faktyczny czas pobytu spełnił wymóg minimalnie 2 miesięcy. W przypadku pobytu krótszego niż 2 miesiące student zostanie wezwany do zwrotu całości stypendium (nie dotyczy sytuacji uznanej za siłę wyższą).

 

Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli student nie mógł ukończyć mobilności z powodu działania „siły wyższej”. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez uczestnika do WSIiZ bezpośrednio po zajściu zdarzenia. Przypadki „siły wyższej” podlegają zatwierdzeniu przez NA. 

 

W przypadku wyjazdów na praktyki uznawanie osiągnięć studenta jest możliwe dzięki Porozumieniu o programie praktyki, sporządzane przed rozpoczęciem pobytu w instytucji przyjmującej oraz zaświadczenie o jej zrealizowaniu wraz z oceną opisową wydawane przez instytucję przyjmującą po zakończeniu pobytu. Student/ absolwent realizujący praktyki w ramach programu Erasmus+ ma możliwość pełnego zaliczenie okresu/ praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmującej i uznania go za równoważny z okresem praktyki w uczelni wysyłającej. Decyzję o stopniu kompatybilności i uznania jako część praktyki obowiązkowej podejmuje Rektor Uczelni w porozumieniu z prorektor ds. relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w Porozumieniu o programie praktyk warunki, są zgodne z odpowiednimi kartami praktyk dla kierunków studiów studenta i wszystkie te warunki zostały spełnione, okres praktyki zostanie studentowi uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem praktyki obowiązkowej w uczelni przyjmującej. Zakres zgodności praktyk zrealizowanych w trakcie mobilności z obowiązkowym zakresem praktyk (określonym w kartach praktyk dla poszczególnych modułów) oraz liczbę godzin, którą będzie można zaliczyć studentowi na poczet praktyk obowiązkowych ustala Rektor Uczelni w porozumieniu z prorektor ds. relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Praktyka dodatkowa zostaje wpisana studentowi do suplementu do dyplomu.

Krok 14: Relacje z wyjazdu

Po zakończonym wyjeździe studenci/absolwenci proszeni sią o przygotowanie krótkiej relacji z pobytu. Relacje te wraz ze zdjęciami przesłanymi przez studenta/absolwenta są publikowane w naszych mediach społecznościowych, aby zachęcić innych studentów do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz pokazać wszystkim zainteresowanym, jak przygoda z mobilnością w ramach programu Erasmus+ może wyglądać. Relacje z wyjazdów już zrealizowanych znajdą Państwo na stronie w zakładce Nasze Mobilności.

Wyjazd w ramach programu Erasmus+

Wyjazd na szkolenia w ramach programu Erasmus+ jest niepowtarzalną szansą na rozwój osobisty i zawodowy. Pozwala odbyć szkolenia w środowisku międzynarodowym, obserwować innych i uczyć się od nich, jak usprawnić własną pracę i przekładać zaobserwowane dobre praktyki na grunt rodzimy. Pozwala również na poszerzanie bazy kontaktów i nawiązywanie międzynarodowej współpracy.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ znajdują się w zakładce Program => Zasady, gdzie są publikowane i regularnie aktualizowane Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników WSIiZ oraz finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników WSIiZ.

Kroki związane z wyjazdem w ramach programu Erasmus+

Krok 1: Kto może wyjechać i na jak długo?

Uprawnieni do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są pracownicy administracyjni zatrudnieni w WSIiZ na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej formy współpracy opartej na umowie cywilno-prawnej.

Szczegółowe zasady oraz kryteria rekrutacji, zasady finansowania i realizacji wyjazdów są publikowane na stronie internatowej uczelni w zakładce Program => Zasady.

W ramach projektów Erasmus+  Mobilność edukacyjna (KA131) wymiana jest możliwa pomiędzy następującymi krajami:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy;
 • członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do UE – Serbia, Turcja, Macedonia Północna.

Pracownik administracyjny może ubiegać się o 1 wyjazd w danym roku akademickim. Pierwszeństwo wyjazdu posiadają kandydaci, którzy dotychczas nie wyjechali na wymianę oraz zatrudnieni w uczelni na podstawie umowy o pracę.

Czas trwania wyjazdu pracowników wynosi minimum 2 dni mobilności fizycznej, a maksymalnie 30 dni.

Każdy pracownik uczelni – uczestnik mobilności, ma prawo tylko do jednokrotnego wyjazdu do tej samej uczelni przyjmującej w celu udziału w szkoleniu o identycznym celu, zakresie tematycznym, programie i spodziewanych rezultatach.

Krok 2: Wybór oferty szkolenia

Pracownik administracyjny wyjeżdżający na szkolenie może skorzystać z dwóch rodzajów wyjazdów:

 • Staff Week – zorganizowane w formie wspólnej dla wielu pracowników z różnych uczelni międzynarodowych szkolenia, warsztaty, kursy specjalistyczne, wykłady połączone z możliwością networkingu i poznawania lokalnej tradycji i kultury;
 • job shadowing – zorganizowane dla indywidualnych pracowników wyjazdy do instytucji przyjmującej, podczas których pracownik obserwuje pracę działów na odpowiednich stanowiskach i ma możliwość dzielenia się dobrymi praktykami, poznawania nowych metod organizacji pracy i czasu, nowych narzędzi.

Wyjazd pracowników administracyjnych Uczelni w celach szkoleniowych nie wymaga podpisania umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy WSIiZ a instytucją przyjmującą.

Oferty szkoleń w ramach Staff Week dostępne są na stronie: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Ponadto WSIiZ publikuje zaproszenia na szkolenia dostępne dla pracowników na stronie uczelni w Zakładce => Aktualności.

Krok 3: Aplikacja w WSIiZ

Po dokonaniu wyboru szkolenia i zapoznaniu się ze wszelkimi informacjami niezbędnymi do realizacji mobilności, należy złożyć aplikację w uczelni wysyłającej – WSIiZ. Aplikacje składamy za pośrednictwem formularza aplikacyjnego online znajdującego się pod linkiem: https://forms.gle/E7ktAMsdBZ3Md4Sq6

Dokumenty aplikacyjne powinny być składane przynajmniej 30 dni przed planowaną datą wyjazdu. Krótszy okres pomiędzy planowaną datą wyjazdu a złożeniem aplikacji jest dopuszczalny za zgodą Rektora i koordynatora Erasmus+. Poprawnie złożone dokumenty aplikacyjne zostaną poddane ocenie przez Rektora Uczelni i Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Poprawne zgłoszenie na wyjazd to wniosek aplikacyjny zawierający:

 • w przypadku szkolenia typu job shadowing – wstępny plan szkolenia w wybranej instytucji przyjmującej, podanie stanowiska i zakresu działań, jakie są planowane w ramach mobilności;
 • w przypadku szkolenia typu Staff Week – program zaproszenia z datami i głównymi szkoleniami/zajęciami w ramach szkolenia tak jak podano w zaproszeniu na wydarzenie.

W formularzu pracownik musi potwierdzić znajomość języka obcego, w którym będzie realizowane szkolenie. Aby sprawdzić znajomość języka pracownik może również skorzystać ze wsparcia językowego online na platformie Online Language Support  (OLS) [więcej informacji w zakładce PROGRAM => OLS].

W formularzu pracownik wskazuje również planowany środek transportu. W przypadku gdy planowany środek transportu spełnienia wymogi związane ze zrównoważonymi środkami transportu (Green Travel: autobus, pociąg, rower, carpooling) pracownik jest uprawniony do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni. Z tytułu spełnienia wymogów związanych z Green Travel pracownicy są uprawnieni do uzyskania dodatkowych 50 euro ryczałtu na koszty podróży. Pracownik jest zobowiązany dostarczyć Oświadczenie o realizacji podróży zgodnie z zasadami Green Travel w przypadku Green Travel na 51% podróży oraz w stosownych przypadkach przedstawić dokumenty potwierdzające zrealizowanie takiej podróży. Pracownicy, podpisując umowę z dodatkiem Green Travel, zobowiązują się do podróży transportem publicznym, z wyłączeniem statków i samolotów lub samochodem w formule „carpooling” oraz zobowiązują się przechowywać lub wysyłać koordynatorowi na wezwanie dokumenty potwierdzające odbycie podróży zgodnie z zasadami Green Travel Erasmus.

Oświadczenie o realizacji podróży zgodnie z zasadami Green Travel

Po zakończeniu kwalifikacji pracownicy otrzymują informację dotyczącą możliwości wyjazdu bądź o odrzuceniu aplikacji.

Krok 4: Ważne dokumenty

Pracownik, który zostanie zakwalifikowany na wyjazd powinien zapoznać się z najważniejszymi dla niego dokumentami w ramach wyjazdu na szkolenie w programie Erasmus+. Każdy z nich pełni inną rolę i każdy jest niezbędny w procesie realizacji mobilności:

 • formularz aplikacyjny – formularz zgłaszający pracownika na wyjazd, musi zostać wypełniony dokładnie i zgodnie z prawdą;
 • list zapraszający (Letter of Invitation) – jest to zaświadczenie o zgodzie podmiotu przyjmującego na realizację szkolenia w jego instytucji przez pracownika;
 • porozumienie o programie szkolenia (Learning Agreement for Training) – umowa pomiędzy pracownikiem, WSIiZ a instytucją przyjmująca określająca program szkolenia, które pracownik będzie realizował podczas mobilności;
 • umowa finansowa – umowa pomiędzy pracownikiem a WSIiZ określająca wysokość i zasady przyznania, wypłaty oraz rozliczenia stypendium w ramach programu Erasmus+;
 • potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay) – dokument wystawiany przez instytucję przyjmującą, który potwierdza realizację szkolenia w pełnym uzgodnionym wcześniej wymiarze – zgodnie z datami zapisanymi w umowie finansowej lub określający zmianę tego terminu;
 • ankieta uczestnika (Participation Survey) – obowiązkowa ankieta uzupełniana przez uczestnika mobilności po jej zakończeniu; ankieta jest wysyłana automatycznie przez system Beneficiary Module w dniu podanym w systemie jako dzień zakończenia mobilności; uczestnik ma 7 dni na uzupełnienie ankiety.

 

Dokumenty te są niezbędne do prawidłowej realizacji mobilności. Brak któregokolwiek z nich uniemożliwi prawidłową realizację i rozliczenie mobilności.

Krok 5: Przygotowanie porozumienia o programie szkolenia

Po uzyskaniu kwalifikacji na wyjazd na szkolenia w ramach programu Erasmus+ pracownik opracowuje Porozumieniu o programie szkolenia (Training Agreement), stanowiące jeden z ważniejszych dokumentów opracowywanych przed wyjazdem na mobilność.

Porozumienie o programie szkolenia zawiera informacje o terminie i miejscu odbywania szkolenia, szczegóły dotyczące programu oraz celów i założeń realizowanych przez uczestnika w wybranej placówce.

Przygotowując porozumienie należy określić:

 • Cele ogóle mobilności: jakie są cele mobilności w ogólnym ujęciu? jaki jest cel główny (jakie szkolenie: forma, założenia, cele)? jakie są cele szczegółowe (co oprócz szkolenia: np. wymiana doświadczeń – jakie, dobrych praktyk – jakich, spotkania – czego będą dotyczyć)?
 • Wartość dodaną mobilności: jakie są dodatkowe wartości szkolenia szczególnie w kontekście modernizacji i internacjonalizacji uczelni? co ponad szkolenie uda się zrealizować: poprawa znajomości języka mobilności; możliwość poznania nowej kultury; poznawanie sobie dobrze znanych zagadnień (jakich?) w nowym, międzynarodowym świetle; nawiązanie nowych kontaktów; aktywne promowanie WSIiZ w uczelni przyjmującej i wśród innych uczestników mobilności [jeżeli dotyczy]; rozmowy na temat ewentualnej współpracy i jej kierunku;
 • Działania realizowane w ramach mobilności (program): szczegółowy opis programu szkolenia, konkretne godziny, sesje szkoleniowe, warsztaty, inne aktywności, miejsca realizacji, podział wydarzeń na dni i godziny;
 • Oczekiwane wyniki i wpływ mobilności na uczelnię wysyłająca i przyjmującą: w jaki sposób uczestnik skorzysta z mobilności: rozwój osobisty, rozwój zawodowy, jakość pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych; w jaki sposób uczelnia wysyłająca skorzysta z mobilności pracownika: lepsza jakość wykonywanej pracy, usprawnienie procesów i procedur pracy na podstawie dobrych praktyk z uczelni przyjmującej, lepiej wykwalifikowani pracownicy, promowanie uczelni na arenie międzynarodowej, lepsza rozpoznawalność uczelni na arenie międzynarodowej, dobre praktyki przekazywane przez uczestnika będą wsparciem również dla innych pracowników uczelni; czy i w jaki sposób uczelnia przyjmująca skorzysta z mobilności pracownika: dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania itd.
Krok 6: Ubezpieczenie i karta EKUZ

Każdy pracownik wyjeżdżający na mobilność w ramach programu Erasmus+ musi posiadać co najmniej ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie obowiązkowe rekomendujemy uzupełnić o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

W przypadku mobilności wewnątrz UE krajowe ubezpieczenie zdrowotne pracownika będzie obejmować podstawową ochronę podczas pobytu w innym kraju UE z wykorzystaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednak ubezpieczenie to może nie być wystarczające we wszystkich sytuacjach, na przykład w przypadku konieczności powrotu do kraju lub specjalnej interwencji medycznej lub w przypadku mobilności z krajami partnerskimi. W takim przypadku może być potrzebne dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenia OC i NNW obejmują szkody wyrządzone przez pracownika lub pracownikowi podczas pobytu za granicą. W różnych krajach obowiązują różne regulacje dotyczące tych ubezpieczeń, a uczestnicy ryzykują, że nie zostaną objęci standardowymi systemami. Oprócz powyższego, zalecane jest ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu.

Pracownik realizujący mobilność jest zobowiązany posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdzającą posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia medycznego. Pracownik występuje o wydanie karty EKUZ do właściwego miejscowo oddziału NFZ lub online. W ramach ubezpieczenia obywatele polscy wyjeżdżający do krajów UE mają prawo korzystać z leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

 • kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ;
 • kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

 

Szczegółowe informacje o wyrobieniu karty EKUZ znajdują się na stronie internetowej NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Krok 7: Oświadczenie o koncie bankowym

Każdy pracownik realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+, który ma otrzymać stypendium finansowe powinien posiadać konto bankowe obsługujące walutę Euro. Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest wypłacane w walucie EUR.

W trakcie procesu organizacji wyjazdu pracownik zostanie poproszony o wypełnienie oświadczenia o koncie bankowym i podanie informacji o numerze konta bankowego, a mianowicie o podanie:

 • imienia i nazwiska posiadacza rachunku bankowego (jeżeli inne niż pracownika);
 • pełnej nazwy banku;
 • numeru SWIFT banku;
 • IBAN – pełnego numeru rachunku.

Wzór oświadczenia załączono poniżej:

Oświadczenie o koncie bankowym
Krok 8: Podpisanie umowy finansowej

Przed wyjazdem podpisywana jest również umowa finansowa. Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w instytucji partnerskiej oraz na koszty podróży finansowane zgodnie z określonymi przez KE stawkami wyliczonymi na podstawie kalkulatora odległości. Stypendium wyliczane jest przez system do obsługi mobilności Beneficiary Module. Stawki dotyczące wyjazdów do poszczególnych krajów i odległości publikowane są w Zasadach finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników WSIiZ na dany rok akademicki zakładka Program => Zasady.

UWAGA: Stypendium wypłacane w ramach Programu Erasmus+ w założeniu nie pokrywa pełnych kosztów związanych z mobilnością. Stanowi jedynie uzupełnienie wydatków ponoszonych przez pracownika w kraju instytucji przyjmującej.

Warunkiem podpisania umowy finansowej jest:

 • podpisanie przez trzy strony (pracownik, instytucja przyjmująca, uczelnia wysyłająca) Porozumienia o programie szkolenia;
 • przesłanie danych rachunku bankowego i danych osobowych potrzebnych do sporządzenia umowy finansowej;
 • potwierdzenie posiadania EKUZ potwierdzającej posiadanie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli pracownik z ważnych powodów jest zmuszony zrezygnować z wyjazdu, a rezygnacja będzie miała miejsce po wypłaceniu stypendium, uczelnia niezwłocznie wystawia polecenie zwrotu, a pracownik musi w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż 7 dni, zwrócić całą kwotę wypłaconego stypendium.

Krok 9: Wyjazd

Po przyjeździe do instytucji przyjmującej pracownik realizuje szkolenie, a na jego zakończenie zgłasza się do przedstawiciela danej instytucji i uzyskuje podpisany dokument potwierdzający realizację mobilności we wcześniej wyznaczonym terminie, inaczej zwany potwierdzeniem pobytu.

W trakcie pobytu w instytucji przyjmującej pracownik zawsze może skontaktować się – mailowo bądź telefonicznie – z koordynatorem Erasmus+, w celu uzyskania porady, pomocy lub informacji.

Ponadto MSZ osobom wyjeżdżającym za granicę w ramach programu Erasmus+ zaleca również zapoznawanie się z pakietem informacyjnym MSZ, pozwalającym na zwiększenie bezpieczeństwa pobytu za granicą.

 

Dlaczego warto zarejestrować się w serwisie Odyseusz?

Rejestracja w serwisie jest darmowa, a w sytuacjach niebezpiecznych pozwala na lokalizację podróżnych z Polski w każdym zakątku świata. Ponadto w czasie zdarzeń niebezpiecznych konsulat ma możliwość rozsyłania zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację odpowiedniej pomocy.

Serwis jest dostępny zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Można zarejestrować pojedynczą, krótką podróż albo założyć konto w serwisie. Założenie konta pozwala na rejestrację wyjazdu, a następnie w razie potrzeby umożliwia edycję i aktualizację danych.

 

Czy tylko Odyseusz?

Usługa Polak za granicą podpowiada, jak przygotować się do wyjazdu oraz jak odpowiedzialnie zadbać o bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata. Ponadto zawiera aktualizowane na bieżąco przez MSZ zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i zachowania szczególnej ostrożności oraz informacje o dokumentach potrzebnych w danym kraju; listę wymaganych szczepień; dane kontaktowe do placówek dyplomatycznych (w tym ambasad); informacje o ubezpieczeniu i kwestiach zdrowotnych; zasady dotyczące cła i przepisów prawnych, a także praktyczne, wskazówki o kulturze i obyczajach.

Można również skorzystać ze strony MSZ Informacje dla podróżujących, która zawiera komunikaty publikowane w przypadku wystąpienia nagłych okoliczności dotyczących stanu bezpieczeństwa w danym państwie (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego, zamach terrorystyczny lub informacje o znacznym wzroście zagrożenia terrorystycznego, wystąpienie klęski żywiołowej) wraz z rekomendacjami dla osób podróżujących ujętą w 4-stopniowej skali.

 

Jakiej pomocy może udzielić konsul?

Informujemy również, że uprawnienia konsula są ograniczone. Konsul nie może:

 • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.;
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
 • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;
 • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.);
 • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

Podkreślamy także, że polski konsul jest uprawniony do działania wyłącznie na rzecz obywateli polskich. Pracownicy polskich uczelni nieposiadający polskiego obywatelstwa i wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus+ powinni występować o pomoc konsularną we właściwych urzędach konsularnych państwa, którego są obywatelami.

Przydatne linki:

Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Polak za granicą: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/polak-za-granica

MSZ Informacje dla podróżnych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/

Polskie przedstawicielstwa na świecie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

Krok 10: Rozliczenie wyjazdu i uznawalność

Po powrocie do kraju, do instytucji wysyłającej należy rozliczyć się z koordynatorem Erasmus+ ze wszystkich dokumentów dotyczących realizacji mobilności, czyli:

 • potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay) – dokument potwierdzający realizację szkolenia w pełnym uzgodnionym wcześniej wymiarze – zgodnie z datami zapisanymi w umowie finansowej lub określający zmianę tego terminu;
 • ankieta uczestnika (Participation Survey) – obowiązkowa ankieta uzupełniana przez uczestnika mobilności po jej zakończeniu; ankieta jest wysyłana automatycznie przez system Beneficiary Module w dniu podanym w systemie jako dzień zakończenia mobilności; uczestnik ma 7 dni na uzupełnienie ankiety.

Ponadto pracownik powinien przygotować relację z pobytu na mobilności do opublikowania na stronie uczelni.

Przed wyjazdem pracownik otrzymuje 90 procent finansowania, natomiast pozostałe 10 procent po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rozliczeniem wyjazdu. Ostateczne rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie z wymiany i dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających rzeczywistą długość pobytu.

Okres wyjazdu pracowników WSIiZ w ramach programu Erasmus+ do uczelni przyjmujących na realizację szkoleń jest zaliczany jako okres wykonywania obowiązków służbowych oraz brany pod uwagę przy ocenie okresowej pracowników.

Krok 11: Relacje z wyjazdu

Po zakończonym wyjeździe pracownicy proszeni są o przygotowanie krótkiej relacji z pobytu. Relacje te wraz ze zdjęciami przesłanymi przez pracownika są publikowane w naszych mediach społecznościowych, aby zachęcić innych pracowników do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz pokazać wszystkim zainteresowanym, jak przygoda z mobilnością w ramach programu Erasmus+ może wyglądać. Relacje z wyjazdów już zrealizowanych znajdą Państwo na stronie w zakładce Nasze Mobilności.

Wyjazd w ramach programu Erasmus+

Wyjazd na prowadzenie zajęć w ramach programu Erasmus+ jest niepowtarzalną szansą na rozwój osobisty i zawodowy. Pozwala weryfikację własnych umiejętności dydaktycznych i językowych w środowisku międzynarodowym, obserwowanie innych i uczenie się od nich, jak usprawnić własne metody i narzędzia dydaktyczne oraz jak przekładać zaobserwowane dobre praktyki na grunt rodzimy. Pozwala również na poszerzanie bazy kontaktów i nawiązywanie międzynarodowej współpracy.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ znajdują się w zakładce Program => Zasady, gdzie są publikowane i regularnie aktualizowane Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników WSIiZ oraz finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników WSIiZ.

Kroki związane z wyjazdem w ramach programu Erasmus+

Krok 1: Kto może wyjechać i na jak długo?

Uprawnieni do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne zatrudnione w WSIiZ na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej formy współpracy opartej na umowie cywilno-prawnej.

Szczegółowe zasady oraz kryteria rekrutacji, zasady finansowania i realizacji wyjazdów są publikowane na stronie internetowej uczelni w zakładce Program => Zasady.

W ramach projektów Erasmus+  Mobilność edukacyjna (KA131) wymiana jest możliwa pomiędzy następującymi krajami:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy;
 • członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do UE – Serbia, Turcja, Macedonia Północna.

Nauczyciele akademiccy lub inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne zakwalifikowane na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ muszą być pracownikami dydaktycznymi uczelni wysyłającej w danym roku akademickim lub semestrze roku akademickiego.

Pracownik dydaktyczny może ubiegać się o 1 wyjazd w danym roku akademickim. Pierwszeństwo wyjazdu posiadają kandydaci, którzy dotychczas nie wyjechali na wymianę oraz zatrudnieni w uczelni na podstawie umowy o pracę.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego lub innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Minimalna długość pobytu to 2 dni (nie licząc dni podróży) w czasie, których wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Każdy pracownik uczelni – uczestnik mobilności, ma prawo tylko do jednokrotnego wyjazdu do tej samej uczelni przyjmującej w celu realizacji tych samych wykładów o identycznym celu, zakresie tematycznym, programie i spodziewanych rezultatach.

Krok 2: Wybór uczelni przyjmującej

Pracownik dydaktyczny wyjeżdżający na nauczanie wybiera jedną z uczelni podanych w zakładce Program => Uczelnie Partnerskie, bądź korzysta z zaproszenia uczelni partnerskiej opublikowanego na stronie WSIiZ, mając na uwadze, że konieczne będzie przeprowadzenie zajęć w trakcie wyjazdu.

Wymiana nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne może być realizowana tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami posiadającymi ważną w danym roku akademickim Kartę Erasmusa+ (ECHE), z którą została podpisana umowa bilateralna przewidująca taką wymianę.

Krok 3: Aplikacja w WSIiZ

Po dokonaniu wyboru uczelni i zapoznaniu się ze wszelkimi informacjami niezbędnymi do realizacji mobilności, należy złożyć aplikację w uczelni wysyłającej – WSIiZ. Aplikacje składamy za pośrednictwem formularza aplikacyjnego online znajdującego się pod linkiem: https://forms.gle/DMUo3faY9XvSXUgt9

Dokumenty aplikacyjne powinny być składane przynajmniej 30 dni przed planowaną datą wyjazdu. Krótszy okres pomiędzy planowaną datą wyjazdu a złożeniem aplikacji jest dopuszczalny za zgodą Rektora i koordynatora Erasmus+. Poprawnie złożone dokumenty aplikacyjne zostaną poddane ocenie przez Rektora Uczelni i Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Poprawne zgłoszenie na wyjazd to wniosek aplikacyjny zawierający:

 • wstępny plan prowadzenia zajęć w wybranej uczelni wraz z podanymi tematami zajęć, liczbą godzin planowanych wykładów oraz datami ich realizacji.

W formularzu pracownik musi potwierdzić znajomość języka obcego, w którym będą realizowane zajęcia. Aby sprawdzić znajomość języka pracownik może również skorzystać ze wsparcia językowego online na platformie Online Language Support  (OLS) [więcej informacji w zakładce PROGRAM => OLS].

W formularzu pracownik wskazuje również planowany środek transportu. W przypadku gdy planowany środek transportu spełnienia wymogi związane ze zrównoważonymi środkami transportu (Green Travel: autobus, pociąg, rower, carpooling) pracownik jest uprawniony do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni. Z tytułu spełnienia wymogów związanych z Green Travel pracownicy są uprawnieni do uzyskania dodatkowych 50 euro ryczałtu na koszty podróży. Pracownik jest zobowiązany dostarczyć Oświadczenie o realizacji podróży zgodnie z zasadami Green Travel w przypadku Green Travel na 51% podróży oraz w stosownych przypadkach przedstawić dokumenty potwierdzające zrealizowanie takiej podróży. Pracownicy, podpisując umowę z dodatkiem Green Travel, zobowiązują się do podróży transportem publicznym, z wyłączeniem statków i samolotów lub samochodem w formule „carpooling” oraz zobowiązują się przechowywać lub wysyłać koordynatorowi na wezwanie dokumenty potwierdzające odbycie podróży zgodnie z zasadami Green Travel Erasmus.

Oświadczenie o realizacji podróży zgodnie z zasadami Green Travel

Po zakończeniu kwalifikacji pracownicy otrzymują informację dotyczącą możliwości wyjazdu bądź o odrzuceniu aplikacji.

Krok 4: Ważne dokumenty

Pracownik, który zostanie zakwalifikowany na wyjazd powinien zapoznać się z najważniejszymi dla niego dokumentami w ramach wyjazdu na nauczanie w programie Erasmus+. Każdy z nich pełni inną rolę i każdy jest niezbędny w procesie realizacji mobilności:

 • formularz aplikacyjny – formularz zgłaszający pracownika na wyjazd, musi zostać wypełniony dokładnie i zgodnie z prawdą;
 • list zapraszający (Letter of Invitation) – jest to zaświadczenie o przyjęciu pracownika na prowadzenie zajęć w uczelni przyjmującej wraz z podaniem zagadnień poruszanych w trakcie zajęć oraz dat planowanej realizacji zajęć;
 • porozumienie o programie nauczania (Learning Agreement for Teaching) – umowa pomiędzy pracownikiem, WSIiZ a uczelnią przyjmująca określająca program zajęć, które pracownik będzie realizował podczas mobilności;
 • umowa finansowa – umowa pomiędzy pracownikiem a WSIiZ określająca wysokość i zasady przyznania, wypłaty oraz rozliczenia stypendium w ramach programu Erasmus+;
 • potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay) – dokument wystawiany przez uczelnię przyjmującą, który potwierdza realizację prowadzenia zajęć w pełnym uzgodnionym wcześniej wymiarze – zgodnie z datami zapisanymi w umowie finansowej lub określający zmianę tego terminu;
 • ankieta uczestnika (Participation Survey) – obowiązkowa ankieta uzupełniana przez uczestnika mobilności po jej zakończeniu; ankieta jest wysyłana automatycznie przez system Beneficiary Module w dniu podanym w systemie jako dzień zakończenia mobilności; uczestnik ma 7 dni na uzupełnienie ankiety.

 

Dokumenty te są niezbędne do prawidłowej realizacji mobilności. Brak któregokolwiek z nich uniemożliwi prawidłową realizację i rozliczenie mobilności.

Krok 5: Przygotowanie porozumienia o programie nauczania

Po uzyskaniu kwalifikacji na wyjazd na nauczanie w ramach programu Erasmus+ pracownik opracowuje Porozumieniu o programie nauczania (Teaching Agreement), stanowiące jeden z ważniejszych dokumentów opracowywanych przed wyjazdem na mobilność.

Porozumienie o programie nauczania zawiera informacje o terminie i miejscu realizacji zajęć ze studentami uczelni przyjmującej, szczegóły dotyczące tematyki tych zajęć oraz celów i założeń realizowanych przez uczestnika w wybranej uczelni.

Przygotowując porozumienie należy określić:

 • Cele ogóle mobilności: jakie są cele mobilności w ogólnym ujęciu? jaki jest cel główny (jakie zajęcia będzie realizował uczestnik: forma, założenia, cele)? jakie są cele szczegółowe (co oprócz nauczania: np. wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, narzędzi, metod nauczania – jakich, poznawanie nowych innowacyjnych technik i metod nauczania – jakich? spotkania – czego będą dotyczyć)?
 • Wartość dodaną mobilności: jakie są dodatkowe wartości prowadzenia zajęć szczególnie w kontekście modernizacji i internacjonalizacji uczelni? co ponad prowadzenie zajęć uda się zrealizować: poprawa znajomości języka mobilności; możliwość poznania nowej kultury; poznawanie sobie dobrze znanych zagadnień (jakich?) w nowym, międzynarodowym świetle; nawiązanie nowych kontaktów; aktywne promowanie WSIiZ w uczelni przyjmującej i wśród innych studentów uczelni przyjmującej, aktywne zachęcanie do przyjazdu do WSIiZ na realizację semestru nauki; rozmowy na temat ewentualnej współpracy i jej kierunku;
 • Działania realizowane w ramach mobilności (program): główny temat wykładów oraz szczegółowy opis tematyki prowadzonych wykładów wraz z wyszczególnieniem dodatkowych poruszanych tematów, cele dydaktyczne wykładu, konkretne godziny wykładów;
 • Oczekiwane wyniki i wpływ mobilności na uczelnię wysyłająca i przyjmującą: w jaki sposób uczestnik skorzysta z mobilności: rozwój osobisty, rozwój zawodowy, jakość prowadzenia zajęć, podnoszenie kwalifikacji zawodowych; w jaki sposób uczelnia wysyłająca skorzysta z mobilności pracownika: lepsza jakość prowadzonych zajęć, usprawnienie procesów i procedur dydaktycznych na podstawie dobrych praktyk z uczelni przyjmującej, lepiej wykwalifikowani pracownicy, promowanie uczelni na arenie międzynarodowej, lepsza rozpoznawalność uczelni na arenie międzynarodowej, dobre praktyki przekazywane przez uczestnika będą przekładać się również na studentów nauczanych przez pracownika po powrocie, wykorzystywanie innowacyjnych metod, technik, narzędzi dydaktycznych w nauczaniu studentów w uczelni wysyłającej; czy i w jaki sposób uczelnia przyjmująca skorzysta z mobilności pracownika: dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania itd.
Krok 6: Ubezpieczenie i karta EKUZ

Każdy pracownik wyjeżdżający na mobilność w ramach programu Erasmus+ musi posiadać co najmniej ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie obowiązkowe rekomendujemy uzupełnić o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

W przypadku mobilności wewnątrz UE krajowe ubezpieczenie zdrowotne pracownika będzie obejmować podstawową ochronę podczas pobytu w innym kraju UE z wykorzystaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednak ubezpieczenie to może nie być wystarczające we wszystkich sytuacjach, na przykład w przypadku konieczności powrotu do kraju lub specjalnej interwencji medycznej lub w przypadku mobilności z krajami partnerskimi. W takim przypadku może być potrzebne dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenia OC i NNW obejmują szkody wyrządzone przez pracownika lub pracownikowi podczas pobytu za granicą. W różnych krajach obowiązują różne regulacje dotyczące tych ubezpieczeń, a uczestnicy ryzykują, że nie zostaną objęci standardowymi systemami. Oprócz powyższego, zalecane jest ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu.

Pracownik realizujący mobilność jest zobowiązany posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdzającą posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia medycznego. Pracownik występuje o wydanie karty EKUZ do właściwego miejscowo oddziału NFZ lub online. W ramach ubezpieczenia obywatele polscy wyjeżdżający do krajów UE mają prawo korzystać z leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

 • kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ;
 • kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

Szczegółowe informacje o wyrobieniu karty EKUZ znajdują się na stronie internetowej NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Krok 7: Oświadczenie o koncie bankowym

Każdy pracownik realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+, który ma otrzymać stypendium finansowe powinien posiadać konto bankowe obsługujące walutę Euro. Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest wypłacane w walucie EUR.

W trakcie procesu organizacji wyjazdu pracownik zostanie poproszony o wypełnienie oświadczenia o koncie bankowym i podanie informacji o numerze konta bankowego, a mianowicie o podanie:

 • imienia i nazwiska posiadacza rachunku bankowego (jeżeli inne niż pracownika);
 • pełnej nazwy banku;
 • numeru SWIFT banku;
 • IBAN – pełnego numeru rachunku.

Wzór oświadczenia załączono poniżej: 

Oświadczenie o koncie bankowym
Krok 8: Podpisanie umowy finansowej

Przed wyjazdem podpisywana jest również umowa finansowa. Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni partnerskiej oraz na koszty podróży finansowane zgodnie z określonymi przez KE stawkami wyliczonymi na podstawie kalkulatora odległości. Stypendium wyliczane jest przez system do obsługi mobilności Beneficiary Module. Stawki dotyczące wyjazdów do poszczególnych krajów i odległości publikowane są w Zasadach finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników WSIiZ na dany rok akademicki zakładka Program => Zasady.

UWAGA: Stypendium wypłacane w ramach Programu Erasmus+ w założeniu nie pokrywa pełnych kosztów związanych z mobilnością. Stanowi jedynie uzupełnienie wydatków ponoszonych przez pracownika w kraju uczelni przyjmującej.

Warunkiem podpisania umowy finansowej jest:

 • podpisanie przez trzy strony (pracownik, uczelnia przyjmująca, uczelnia wysyłająca) Porozumienia o programie szkolenia;
 • przesłanie danych rachunku bankowego i danych osobowych potrzebnych do sporządzenia umowy finansowej;
 • potwierdzenie posiadania EKUZ potwierdzającej posiadanie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli pracownik z ważnych powodów jest zmuszony zrezygnować z wyjazdu, a rezygnacja będzie miała miejsce po wypłaceniu stypendium, uczelnia niezwłocznie wystawia polecenie zwrotu, a pracownik musi w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż 7 dni, zwrócić całą kwotę wypłaconego stypendium.

Krok 9: Wyjazd

Po przyjeździe do uczelni przyjmującej pracownik prowadzi przewidziane w porozumieniu o programie nauczania zajęcia, a na zakończenie mobilności zgłasza się do biura Erasmus+ danej uczelni i uzyskuje podpisany dokument potwierdzający realizację mobilności we wcześniej wyznaczonym terminie, inaczej zwany potwierdzeniem pobytu.

W trakcie pobytu w uczelni przyjmującej pracownik zawsze może skontaktować się – mailowo bądź telefonicznie – z koordynatorem Erasmus+, w celu uzyskania porady, pomocy lub informacji.

Ponadto MSZ osobom wyjeżdżającym za granicę w ramach programu Erasmus+ zaleca również zapoznawanie się z pakietem informacyjnym MSZ, pozwalającym na zwiększenie bezpieczeństwa pobytu za granicą.

 

Dlaczego warto zarejestrować się w serwisie Odyseusz?

Rejestracja w serwisie jest darmowa, a w sytuacjach niebezpiecznych pozwala na lokalizację podróżnych z Polski w każdym zakątku świata. Ponadto w czasie zdarzeń niebezpiecznych konsulat ma możliwość rozsyłania zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację odpowiedniej pomocy.

Serwis jest dostępny zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Można zarejestrować pojedynczą, krótką podróż albo założyć konto w serwisie. Założenie konta pozwala na rejestrację wyjazdu, a następnie w razie potrzeby umożliwia edycję i aktualizację danych.

 

Czy tylko Odyseusz?

Usługa Polak za granicą podpowiada, jak przygotować się do wyjazdu oraz jak odpowiedzialnie zadbać o bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata. Ponadto zawiera aktualizowane na bieżąco przez MSZ zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i zachowania szczególnej ostrożności oraz informacje o dokumentach potrzebnych w danym kraju; listę wymaganych szczepień; dane kontaktowe do placówek dyplomatycznych (w tym ambasad); informacje o ubezpieczeniu i kwestiach zdrowotnych; zasady dotyczące cła i przepisów prawnych, a także praktyczne, wskazówki o kulturze i obyczajach.

Można również skorzystać ze strony MSZ Informacje dla podróżujących, która zawiera komunikaty publikowane w przypadku wystąpienia nagłych okoliczności dotyczących stanu bezpieczeństwa w danym państwie (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego, zamach terrorystyczny lub informacje o znacznym wzroście zagrożenia terrorystycznego, wystąpienie klęski żywiołowej) wraz z rekomendacjami dla osób podróżujących ujętą w 4-stopniowej skali.

 

Jakiej pomocy może udzielić konsul?

Informujemy również, że uprawnienia konsula są ograniczone. Konsul nie może:

 • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.;
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
 • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;
 • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.);
 • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

Podkreślamy także, że polski konsul jest uprawniony do działania wyłącznie na rzecz obywateli polskich. Pracownicy polskich uczelni nieposiadający polskiego obywatelstwa i wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus+ powinni występować o pomoc konsularną we właściwych urzędach konsularnych państwa, którego są obywatelami.

Przydatne linki:

Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Polak za granicą: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/polak-za-granica

MSZ Informacje dla podróżnych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/

Polskie przedstawicielstwa na świecie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

Krok 10: Rozliczenie wyjazdu i uznawalność

Po powrocie do kraju, do instytucji wysyłającej należy rozliczyć się z koordynatorem Erasmus+ ze wszystkich dokumentów dotyczących realizacji mobilności, czyli:

 • potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay) – dokument potwierdzający realizację nauczania w pełnym uzgodnionym wcześniej wymiarze – zgodnie z datami zapisanymi w umowie finansowej lub określający zmianę tego terminu;
 • ankieta uczestnika (Participation Survey) – obowiązkowa ankieta uzupełniana przez uczestnika mobilności po jej zakończeniu; ankieta jest wysyłana automatycznie przez system Beneficiary Module w dniu podanym w systemie jako dzień zakończenia mobilności; uczestnik ma 7 dni na uzupełnienie ankiety.

Ponadto pracownik powinien przygotować relację z pobytu na mobilności do opublikowania na stronie uczelni.

Przed wyjazdem pracownik otrzymuje 90 procent finansowania, natomiast pozostałe 10 procent po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rozliczeniem wyjazdu. Ostateczne rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie z wymiany i dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających rzeczywistą długość pobytu.

Okres wyjazdu pracowników WSIiZ w ramach programu Erasmus+ do uczelni przyjmujących na prowadzenie zajęć jest zaliczany jako okres wykonywania obowiązków służbowych oraz brany pod uwagę przy ocenie okresowej pracowników. Okresy wyjazdów dydaktycznych są wliczane do dorobku dydaktycznego nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Krok 11: Relacje z wyjazdu

Po zakończonym wyjeździe pracownicy proszeni są o przygotowanie krótkiej relacji z pobytu. Relacje te wraz ze zdjęciami przesłanymi przez pracownika są publikowane w naszych mediach społecznościowych, aby zachęcić innych pracowników do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz pokazać wszystkim zainteresowanym, jak przygoda z mobilnością w ramach programu Erasmus+ może wyglądać. Relacje z wyjazdów już zrealizowanych znajdą Państwo na stronie w zakładce Nasze Mobilności.