MARKETING HEALTH & BEAUTY

MARKETING HEALTH & BEAUTY

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
5 000 zł
5 500 zł
(2 x 2 750 zł)
5 500 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku marketing health & beauty:

 • rozumie znaczenie zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy teoretycznej, przejawiającej się również w czasie organizacji działalności marketingowej w branży health&beauty;
 • ma wiedzę o zastosowaniu instrumentów marketingowych, w opracowywaniu i wdrażaniu strategii marketingowej dla przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego, reprezentujących branżę health&beauty;
 • w pogłębionym stopniu rozumie związek oraz opisuje zależności pomiędzy działalnością marketingową przedsiębiorstwa, a efektywnością jego rozwoju i przewagą konkurencyjną;
 • samodzielnie analizuje i rozwiązuje dylematy decyzyjne pojawiające się na etapie konstruowania i wdrażania strategii marketingowej, kierując się przy tym aspektami prawnymi i oczekiwanymi rezultatami;
 • posiada umiejętności planowania i kreowania efektywnych, spójnych i usystematyzowanych kampanii marketingowych i public relations, a także wydarzeń branżowych dedykowanych dla branży health&beauty;
 • dostrzega i weryfikuje błędy we wdrożonej strategii marketingowej oraz wdraża w razie konieczności niezbędne działania naprawcze;
 • potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się, a także inspirować innych do samorozwoju, uwzględniając przy tym świadomość dynamicznych zmian w gospodarce krajowej i globalnej.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Prawne aspekty działań marketingowych w branży health&beauty

Z

2

12

 

 

2.

Public relations w branży health&beauty

E

6

 16

16

 

3.

Budowanie i zarządzanie wizerunkiem oraz tożsamością przedsiębiorstwa

E

5

16

16  

4.

Metody analizy strategicznej przedsiębiorstwa

Z

4

12

12

 

5.

Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowej

E

5

12

16

 

6.

Budżetowanie w marketingu

Z

4

 

18

 

7.

Zintegrowana komunikacja marketingowa

Z

2

 

18

 

8.

Wskaźniki efektywności działań marketingowych

Z

2

 

12

 

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Marketing produktowy i promocja marek branży beauty

E

6

 10 18  

2.

Marketing i reklama podmiotów leczniczych

E

6

10

18 

 

3.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Z

4

 

18  

4.

Zarządzanie ryzykiem w branży health&beauty

Z

4

10 

10

 

5.

Techniki sprzedaży

Z

3

 

 

18

6.

Techniki negocjacji w biznesie

Z

3

 

 

18

7.

Warsztat rozwoju kompetencji interpersonalnych i przywódczych

Z

4

 

 

18

 

 

 warsztaty

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

MARKETING
HEALTH & BEAUTY

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)