„Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Doskonałość dydaktyczna uczelni

 1. Wyższa Szkoła Inżynierii  Zdrowia w Warszawie realizuje projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21) – UMOWA Nr MEiN/2022/DIR/2815.
 2. Okres realizacji projektu: od 01.11.2022 r. do 30.09.2023 r.
 3. Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości prowadzonej dydaktyki oraz wdrożenie rozwiązań proceduralnych podnoszących skuteczność zarządzania jakością kształcenia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 4. Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Minister Edukacji i Nauki przyznał środki finansowe w wysokości 415 914,00 zł, (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych, 00/100).
 5. W ramach przedmiotowego projektu powołane zostanie Biuro ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Funkcjonowanie Biura powiązane będzie z powołaniem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz zatrudnieniem na stanowisko administracyjne – Specjalisty ds. jakości kształcenia. Działalność Biura będzie miała na celu realizację zadań wynikających z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, co również pozwoli na scentralizowanie dotychczasowych działań realizowanych w różnych jednostkach administracyjnych Uczelni. Kluczowym zadaniem w pierwszym roku funkcjonowania Biura będzie opracowanie Polityki zarządzania procesem dydaktycznym w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie we współpracy z zespołem dydaktyków i pracowników wspomagających proces dydaktyczny w Uczelni.
 6. Szczegółowe założenia projektu realizowane są w ramach konkretnych obszarów:

6.1 OBSZAR: Ocena jakości procesu dydaktycznego

 • Opracowanie narzędzia diagnostycznego badającego potrzeby kadry dydaktycznej w zakresie rozwoju kompetencji dydaktycznych.
 • Opracowanie systemu monitorowania efektów rozwoju kadry.

6.2 OBSZAR: Doskonalenie kadry dydaktycznej oraz kadry wspierającej proces dydaktyczny

Przeszkolenie kadry dydaktycznej w celu podniesienia umiejętności dydaktycznych;

 1. szkolenie dla nowych użytkowników platformy Moodle;
 2. warsztat rozwoju innowacyjnych kompetencji dydaktycznych;
 3. budowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych;
 4. action learning – wykorzystanie gier i symulacji edukacyjnych;
 5. narzędzia tutoringowe i coachingowe w warsztacie pracy dydaktycznej;
 6. pomiar dydaktyczny – konstruowanie narzędzi weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy;
 7. pomiar dydaktyczny – konstruowanie narzędzi weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych;

 

przeszkolenie kadry wspomagającej proces kształcenia w celu zaangażowania w proces doskonalenia jakości kształcenia;

 1. szkolenie dla administratorów platformy Moodle;
 2. szkolenie z tworzenia raportów i zestawień statystycznych w zakresie oceny jakości procesu dydaktycznego;
 3. budowa programów współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 4. team mentoring kadry wspomagającej proces kształcenia mający na celu doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego.

 

6.3 OBSZAR: Doskonalenia bazy i infrastruktury dydaktyczne Uczelni

Wdrożenie i utrzymanie usługi Moodle wykorzystywanej do procesu kształcenia na kierunkach studiów, dla których przewidziane są zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przystosowanie sal dydaktycznych wykorzystywanych w procesie kształcenia do potrzeb studentów – zakup stołów szkolnych (ławek). Tym samym zastąpienie 4 sal wyposażonych w krzesła z pulpitami, w sale z ławkami. Zakup 80 ławek.

6.4 OBSZAR: Doskonalenie dydaktyki akademickiej i dydaktyk przedmiotowych

Wymiana dobrych praktyk zagranicznych w zakresie doskonalenia dydaktyki, w tym powołanie międzynarodowych zespołów dydaktycznych, w tym: osób odpowiedzialnych za organizację i prowadzenie zajęć teoretycznych – 6 os. w tym 3 os. z ośrodków krajowych i 3 os. z ośrodków zagranicznych

6.5 OBSZAR: Wsparcie dla studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja kształcenia studentów mających specyficzne trudności w uczeniu się – tutoring dydaktyczny – 3 miesiące/ 12h w miesiącu – 3 studentów.

Indywidualizacja kształcenia studentów szczególnie uzdolnionych – mentoring dydaktyczny – 3 miesiące/ 12h w miesiącu – 3 studentów.

 

Pracownicy kadry dydaktycznej, którzy wezmą udział w procesie podnoszenia kompetencji dydaktycznych

Nazwa szkolenia

LICZBA UCZESTNIKÓW

Liczba grup

Liczba uczestników

RAZEM

szkolenie dla nowych użytkowników platformy Moodle

2

8

16

warsztat rozwoju innowacyjnych kompetencji dydaktycznych:

budowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych

2

8

16

action learning – wykorzystanie gier i symulacji edukacyjnych

2

8

16

narzędzia tutoringowe i coachingowe w warsztacie pracy dydaktycznej

2

8

16

pomiar dydaktyczny – konstruowanie narzędzi weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy

2

8

16

pomiar dydaktyczny – konstruowanie narzędzi weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych

2

8

16

 

Pracownicy wspierający proces dydaktyczny – kadra zarządzająca, pracownicy administracyjni:

Nazwa szkolenia

LICZBA UCZESTNIKÓW

Liczba grup

Liczba uczestników

RAZEM

szkolenie dla administratorów platformy Moodle

1

8

8

szkolenie z tworzenia raportów i zestawień statystycznych w zakresie oceny jakości procesu dydaktycznego

1

5

5

budowa programów współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

1

5

5

team mentoring kadry wspomagającej proces kształcenia mający na celu doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego

5

5

25

 

Harmonogram szkoleń:

 • Kadra dydaktyczna

Szkolenie – Budowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych – I grupa [12.04.2023]/II grupa […..]

 • Kadra wspierająca proces dydaktyczny

 

Szkolenie team mentoring kadry wspomagającej proces kształcenia mający na celu doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego:

I grupa

 • 24.04.2023 r.
 • 27.04.2023 r.
 • 28.04.2023 r.

 

II grupa

 • 8.05.2023 r.
 • 11.05.2023 r.
 • 12.05.2023 r.

 

III grupa

 • 15.05.2023 r.
 • 18.05.2023 r.
 • 19.05.2023 r.

 

IV grupa

 • 12.06.2023 r.
 • 15.06.2023 r.
 • 16.06.2023 r.

 

V grupa

 • 19.06.2023 r.
 • 22.06.2023 r.
 • 23.06.2023 r.
Zapytania ofertowe
Protokoły wyboru

Kontakt z biurem projektu: biuro.powr@wsiiz.pl