Partner biznesowy

Partner biznesowy

W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie od dnia 1 października 2020 r. obowiązuje Polityka współpracy WSIiZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Polityka współpracy Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z otoczeniem społeczno-gospodarczym zakłada integrację uczelni z regionalnym rynkiem pracy, środowiskiem gospodarczym oraz otoczeniem społecznym.

Realizacja Polityki współpracy ma na celu umiejscowienie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w  otoczeniu społeczno-gospodarczym regionu, poprzez stworzenie sprzyjających temu narzędzi i mechanizmów współdziałania.

Polityka współpracy zakłada otwarty charakter współpracy pomiędzy uczelnią, a środowiskiem społeczno-gospodarczym, nakierowanej na innowacyjne działania, budowanie sieci powiązań z przedsiębiorcami, instytucjami biznesu, podmiotami naukowymi, placówkami oświatowymi, administracją samorządową, diagnozowanie i rozwiązywanie ważnych problemów społecznych.

Partnerstwo uczelni wyższej z otoczeniem należy traktować jako proces ciągły, u podstaw którego leży identyfikacja podmiotów działających w otoczeniu uczelni, a dalej rozpoczęcie z nimi współpracy w obszarach wskazanych w niniejszej Polityce współpracy.

Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest rozwijana i rozszerzana o nowe obszary tak, by zarówno w ujęciu całościowym, jak i w odniesieniu do danego kierunku studiów istniała aktywna, usystematyzowana współpraca z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z danym kierunkiem studiów i/lub podejmującymi inicjatywy w zakresie zainteresowań uczelni.

Organy i jednostki administracyjne realizujące politykę

Polityka współpracy ma charakter kompleksowy, co oznacza, że jest realizowana przez:

 1. rektora;
 2. osoby pełniące funkcje kierownicze na uczelni, w tym Pełnomocnika rektora ds. relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 3. jednostki administracyjne uczelni, w tym Biuro ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zakres, rodzaj współpracy

Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym opiera się na realizacji zadań w obszarach:

 1. kształtowania koncepcji i programu studiów przy udziale przedstawicieli środowiska ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców;
 2. organizacji praktyk studenckich w środowisku zawodowym;
 3. wspomagania procesu dyplomowania, działalności kół naukowych i klubów praktycznego przygotowania zawodowego przy udziale środowiska;
 4. partnerstwa w zakresie organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, targów branżowych;
 5. przeprowadzania naboru i preselekcji studentów i absolwentów na zlecenie pracodawców;
 6. prac rozwojowych, procesów intelektualnych oraz innych aktywności naukowych na zlecenie środowiska społeczno-gospodarczego;
 7. programów projakościowych;
 8. partnerstwa ze szkołami średnimi;
 9. partnerstwa z grupami interesu.