Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wyższa Szkoła Inżynierii  Zdrowia w Warszawie realizowała projekt pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwany dalej „przedsięwzięciem”, ogłoszony Komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwanym dalej „komunikatem”.

Celem przedsięwzięcia było wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.

Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Minister przyznał środki finansowe w wysokości ogółem 108 300 zł, słownie złotych: sto osiem tysięcy trzysta złotych (00/00).

Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu informatycznego w postaci laptopów i tabletów dla studentów oraz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia. Działanie to miało zapewnić infrastrukturę do organizacji kształcenia na odległość, w tym przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego, a także podnieść jakość w realizowaniu zadań wynikających z konieczności prowadzenia kształcenia na odległość, a także zagwarantować uczestnikom kształcenia na odległość odpowiednie warunki, aby proces edukacji mógł odbywać się bez zakłóceń.