Bezpłatne szkolenie dla lekarzy organizowane na terenie M. St. Warszawy

Bezpłatne szkolenie dla lekarzy organizowane na terenie M. St. Warszawy

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA LEKARZY

ORGANIZOWANE NA TERENIE M. ST. WARSZAWY

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Projekt pt. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów był realizowany w okresie 01.02.2017 r. do 31.12.2018. w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy nr POWR.05.04.00-00-0085/16.

Pierwotna wartość projektu: 536 330,00 zł

Celem głównym projektu był rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych – lekarzy odpowiadających na potrzeby epidemiologiczne wśród uczestników projektu z całego kraju [osiągnięta wartość to 24 osoby].

 

Każdemu uczestnikowi, który ukończył szkolenie przysługiwało 48 punktów edukacyjnych [zgodnie z udokumentowaną liczbą godzin uczestnictwa w kursie medycznym]

na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI REZULTATU

  1. Liczba lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną, którzy podnieśli swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe w wyniku udziału w projekcie – 17 osób, w tym 6 mężczyzn
  2. Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi – 24 osoby, w tym 7 mężczyzn

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWILI

  1. Lekarze rodzinni – specjaliści medycyny rodzinnej,
  2. Lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, interniści,
  3. Lekarze rezydenci – lekarze posiadający pełne prawo wykonywania zawodu [ukończone studia wyższe, zdany Lekarski Egzamin Końcowy, zrealizowany 13-miesięczny staż podyplomowy],  
  • Opcjonalnie lekarze innych specjalizacji (z wyłączeniem specjalizacji: reumatologia oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej.