Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia

Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia

MODYFIKACJA PROGRAMU STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII I ZDROWIA

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. realizuje projekt pn. Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach Priorytetu 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Wartość projektu: 737 675,00 zł.

Głównym celem projektu jest dostosowanie programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka do potrzeb rozwoju gospodarki, w tym przede wszystkim potrzeb wynikających wprost z rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego. Podjęte przez Uczelnie działania nawiązują do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, gdzie wzmocnienie wykształconych kierunków produkcji rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego ma być jednym z działań mających na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności Mazowsza.

Cel główny projektu, jakim jest podniesienie kompetencji uczestników [72 studentów, z czego 46K/ 26M oraz 12 pracowników dydaktycznych, z czego 7K/5M] biorących w nim udział w zakresie odpowiadającym na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa Województwa Mazowieckiego będzie realizowany dzięki następującym celom szczegółowym:

  1. modyfikacja programu studiów, w tym planu studiów, II stopnia na kierunku Dietetyka w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze regionu i branży;
  2. zaangażowanie w proces kształcenia przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, co pozwoli na wzmocnienie potencjału praktycznego kształcenia, a także nabycia umiejętności premiowanych na rynku pracy;
  3. nabycie kluczowych kompetencji oczekiwanych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, co wzmocni konkurencyjność absolwentów na rynku pracy;
  4. nadbudowanie kompetencji merytorycznych/ dydaktycznych/ naukowych, co wprost proporcjonalnie przyczyni się do rozwoju samej kadry i studentów w zakresie właściwym dla przemysłu rolno-spożywczego, przynosząc mierzalne efekty m.in. w zwiększającej się liczbie pracowników, czy też realizacji projektów B+R dla przedsiębiorców reprezentujących branżę.

Grupa docelowa projektu:

  1. Absolwenci studiów I stopnia tj. posiadający kwalifikację pełną na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji lub jednolitych studiów magisterskich tj. posiadający kwalifikację pełną na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji [w tym kierunków tj.: dietetyka, technologia żywności i żywienia lub kierunków pokrewnych przyporządkowanych do dziedzin naukowych tj. nauki medyczne i nauki o zdrowiu i/ lub nauki rolnicze, którzy przystąpią do procesu rekrutacji na studia II stopnia na kierunek Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – dofinansowanie dotyczy wyłącznie kandydatów, a później studentów studiów niestacjonarnych, w ramach ścieżki Bezpieczeństwo żywności i żywienia; łącznie 72 os. [po 36 os. dla cyklu kształcenia 2024-2026 oraz 2025-2027];
  2. Kadra zaangażowana w proces dydaktyczny na studiach II stopnia na kierunku Dietetyka, w tym osoby bezpośrednio związane aktywnością zawodową i/ lub dydaktyczną i/ lub naukowo-dydaktyczną z branżą rolniczą i przemysłem spożywczym, w tym osoby zatrudnione w Uczelni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej – nie krócej niż 12 miesięcy.

Dokumenty do pobrania:

WSPARCIE
  1. Beneficjent w ramach projektu przewidział następujące formy wsparcia dla studentów:
    1. studia II stopnia na kierunku Dietetyka w ramach wyboru dwóch ścieżek tj. Bezpieczeństwo żywności i żywienia [ścieżka w ramach dofinansowania]; Dietoterapia i dietoprofilaktyka [ścieżka poza dofinansowaniem]; dofinansowanie dla cyklu 2024-2026 dotyczy 2 lat tj. 4 semestrów; dofinansowanie dla cyklu 2025-2027 dotyczy 1 roku tj. 2 semestrów; ukończenie studiów pozwala na uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji, co zostanie potwierdzone wydaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu;
    2. uczestnictwo w zmodyfikowanych modułach realizowanych z udziałem przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego, w tym w siedzibie Beneficjenta i/ lub w siedzibie podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych treści programowych; uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych pozwoli na nabycie zakładanych modułowych, a co za tym idzie kierunkowych efektów uczenia się; uczestnicy zajęć są zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności na listach obecności przygotowanych przez Beneficjenta:
      • moduły zmodyfikowane w ramach dofinansowanej ścieżki: Aparatura i technologia inżynierii żywności, Chemiczna analiza instrumentalna żywności, Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności, Dozwolone i niedozwolone substancje dodatkowe w żywności;
      • moduły zmodyfikowane w ramach kierunku: Surowce pochodzenia roślinnego wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym, Surowce pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym, Technologiczne uwarunkowania jakości produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, Technologia i bezpieczeństwo pakowania i przechowywania żywności; Seminarium specjalistyczne.
WARUNKI REKRUTACJI
  1. Planowane terminy rekrutacji:
    1. od 15 kwietnia 2024 r. do 25 września 2024 r., z zastrzeżeniem o możliwości dostarczenia brakujących dokumentów do dnia 30 września 2024 r. – dotyczy kandydatów na studia dla cyklu kształcenia 2024-2026;
    2. od 15 marca 2025 r. do 25 września 2025 r., z zastrzeżeniem o możliwości dostarczenia brakujących dokumentów do dnia 30 września 2025 r. – dotyczy kandydatów na studia dla cyklu kształcenia 2025-2027.
  2. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym postępowaniu rekrutacyjnym na studia, co znaczy nie powinien się rekrutować do WSIiZ na żaden inny kierunek studiów, jak tylko na studia II stopnia na kierunku Dietetyka.
  3. Każdy z uczestników na etapie procesu rekrutacji na studia podejmuje decyzję o wyborze ścieżki kształcenia z dostępnych do wyboru: Bezpieczeństwo żywności i żywienia [ścieżka kształcenia dofinansowana w ramach projektu] oraz Dietoprofilaktyka i dietoterapia.
  4. Każdy kandydat na studia powinien w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji kandydatów na studia udostępnionego w informatycznym systemie obsługi studiów ProAkademia.
  5. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na studia obejmuje następujące etapy:
    1. zgłoszenie chęci udziału w procesie rekrutacji, w tym rekrutacja online na wybraną ścieżkę kształcenia;
    2. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym określonych w stosownej uchwale senatu o warunkach przyjęcia na studia;
    3. weryfikacja kryteriów dostępności tj. spełnienia warunków rekrutacyjnych;
    4. weryfikacja kryteriów premiujących [o ile dotyczy];
    5. ogłoszenie list rankingowych i list rezerwowych [o ile będzie konieczne] wg. metodologii określonej w Ocenie merytorycznej wniosków o dopuszczeniu kandydata do kształcenia na studiach II stopnia.
  6. Przyjmowanie dokumentów:  
    1. Komplet wymaganych dokumentów na studia oraz poza formalne formy kształcenia można składać:
      • osobiście w Biurze projektu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 oraz w 1 i 3 sobotę w miesiącu w godz. 08:00-16:00)
      • za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera.
    2. Kandydat zainteresowany udziałem w projekcie, który dostarczy niekompletną dokumentacje zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową i poproszony o uzupełnienie dokumentacji w ciągu 7 dni.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE – Metodologia oceny

  1. Weryfikacja kryteriów dostępności tj. spełnienia warunków rekrutacyjnych dla wszystkich proponowanych form wsparcia, w tym złożenie kompletu dokumentów, dokonana zostanie przez Komisję Kwalifikacyjną wg. zasady SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
  2. Zgłoszenia, które nie będą spełniały kryteriów dostępności, nie biorą udziału w ocenie merytorycznej.
  3. Ocena merytoryczna wniosków o dopuszczenie kandydata do kształcenia na studiach II stopnia – lista rankingowa kandydatów na studia zostanie przygotowana na podstawie oceny następujących kryteriów:
    1. ukończony kierunek studiów:
      • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyku lub technologia żywności i żywienia [+10 pkt.];
      • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku innym niż wyżej wskazany, w tym przyporządkowany do dziedzin naukowych tj. nauki medyczne i nauki o zdrowiu i/ lub nauki rolnicze [+5 pkt.];
      • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku innym niż wyżej wskazane [0 pkt].
    2. końcowa ocena na dyplomie:
      • ocena bardzo dobra, w tym dyplom z wyróżnieniem [+30 pkt];
      • ocena bardzo dobra [+25 pkt.]
      • ocena dobra plus [+20 pkt];
      • ocena dobra [+15 pkt.];
      • ocena dostateczna plus [+10 pkt.];
      • ocena dostateczna [+5 pkt.].
    3. średnia ocen z przebiegu studiów – w przypadku, gdy więcej niż 1 kandydat uzyska tę samą liczbę punktów, Beneficjent zastrzega możliwość wzięcia pod uwagę kolejnego kryterium tj. średniej ocen (przemnażając średnią wskazaną we właściwym zaświadczeniu o wyniku studiów *100
      i dodając do wcześniej uzyskanej punktacji w procesie oceny merytorycznej);
    4. termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów – w przypadku, gdy więcej niż 1 kandydat uzyska tę samą liczbę punktów, Beneficjent zastrzega sobie możliwość wzięcia pod uwagę kolejnego kryterium.

Opłaty

OPŁATY ZA STUDIA

Zarządzenie nr 1/2024 – Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie nr 2/2024 – Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wysokości opłaty  za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej [ELS] w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie nr 10/2024 – Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zwolnienia z opłaty wpisowej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek Dietetyka w ramach ścieżki kształcenia: Bezpieczeństwo żywności i żywienia od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025

Zarządzenie nr 12/2024 – Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia drugiego stopnia na kierunku Dietetyka dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 w ramach projektu pn. Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

WSPARCIE
  1. Beneficjent w ramach projektu przewidział następujące formy wsparcia dla studentów:
    1. studyjna online; organizacje studenckie tj. koła naukowe/ kluby praktycznego przygotowania zawodowego; udział w proponowanych formach wsparcia pozwoli studentom na nabycie kompetencji niezbędnych dla rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego, co zostanie potwierdzone wydaniem właściwego zaświadczenia/ certyfikatu [dotyczy kursów/ szkoleń]; uczestnicy dodatkowych elementów kształcenia są zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności na listach obecności przygotowanych przez Beneficjenta:
      • certyfikowane kursy/ szkolenia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: Zakres wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym [12h/ 2 dni] – grupa 12 os.; Kultura bezpieczeństwa żywności [8h/ 1 dzień] – grupa 12 os.; Standard wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności [8h/ 1 dzień] – grupa 12 os.; Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowanie w branży spożywczej [8h/ 1 dzień] – grupa 12 os.;
      • zagraniczna wizyta studyjna online: Zielona transformacja sektora produkcji żywności na przykładzie Polski i innych krajów europejskich [12h/ 2 dni] – 3 studentów;
      • organizacje studenckie, w tym koła naukowe i kluby praktycznego przygotowania zawodowego tj. Prawo żywnościowe, Tworzenie zrównoważonego systemu żywnościowego – [36h/9 miesięcy tj. 4h w miesiącu] – 8 studentów/ organizacja studencka.
    2. uczestnictwo w dodatkowych elementach kształcenia zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki tj. dodatkowe zajęcia, indywidualizacja kształcenia studentów mających specyficzne trudności w uczeniu się, indywidualizacja kształcenia studentów szczególnie uzdolnionych; udział w proponowanych formach wsparcia pozwoli przeciwdziałać zjawisku przedwczesnego kończenia nauki; uczestnicy dodatkowych elementów kształcenia są zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności na listach obecności przygotowanych przez Beneficjenta:
      • zajęcia dodatkowe: Tworzenie raportów i zestawień statystycznych na potrzeby prowadzonych badań i analiz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania [24h/ 3 dni] – grupa 18 os.; Obsługa oprogramowania służącego do edycji danych w ramach opracowywanych prac dyplomowych i etapowych [16h/ 2 dni] – grupa 18 os.; Metodologia badań ilościowych i jakościowych [16h/ 2 dni] – grupa 18 os.;
      • indywidualizacja kształcenia studentów mających specyficzne trudności w uczeniu się – tutoring dydaktyczny – 3 miesiące/ 12h w miesiącu – 4 studentów;
      • indywidualizacja kształcenia studentów szczególnie uzdolnionych – mentoring dydaktyczny – 3 miesiące/ 12h w miesiącu – 4 studentów.
WARUNKI REKRUTACJI
  1. Planowane terminy rekrutacji:
    1. od 1 października 2024 r. do 31 października 2025 r. – dotyczy studentów biorących udział w poza formalnych formach kształcenia, w tym podnoszących kompetencje praktyczne studentów oraz przeciwdziałające zjawisku przedwczesnego kończenia nauki.
  2. W przypadku postępowania rekrutacyjnego na poza formalne formy kształcenia, każdy z uczestników może wybrać więcej niż jedną formę wsparcia, co dotyczy zarówno przedstawicieli studentów, jak i kadry dydaktycznej.
  3. Postępowanie rekrutacyjne dla studentów na uczestnictwo w poza formalnych formach kształcenia obejmuje następujące etapy:
    1. zgłoszenie z własnej inicjatywy potrzebę uzyskania wsparcia w zakresie poza formalnych form kształcenia;
    2. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym deklaracji [Załącznik nr 1 do regulaminu]  o chęci udziału w oferowanych formach wsparcia oraz zaświadczenie z Biura Spraw Studenckich o posiadaniu statusu studenta;
    3. weryfikacja kryteriów dostępności tj. spełnienia warunków rekrutacyjnych, w tym złożenie kompletu dokumentów;
    4. ogłoszenie list rankingowych i list rezerwowych [o ile będzie konieczne] wg. metodologii określonej w Ocenie merytorycznej wniosków o dopuszczeniu kandydata będącego studentem do wsparcia w ramach kształcenia poza formalnego.
  4. Przyjmowanie dokumentów:  
    1. Komplet wymaganych dokumentów na studia oraz poza formalne formy kształcenia można składać:
      • osobiście w Biurze projektu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 oraz w 1 i 3 sobotę w miesiącu w godz. 08:00-16:00)
      • za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera.
    2. Kandydat zainteresowany udziałem w projekcie, który dostarczy niekompletną dokumentacje zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową i poproszony o uzupełnienie dokumentacji w ciągu 7 dni.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE – Metodologia oceny

  1. Ocena merytoryczna wniosków o dopuszczeniu kandydata będącego studentem do wsparcia w ramach kształcenia poza formalnego [dotyczy dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów oraz zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki – z wykluczeniem indywidualizacji kształcenia] – lista rankingowa kandydatów na poza formalne formy kształcenia przygotowana zostanie na podstawie oceny następujących kryteriów:
    1. potrzeby i oczekiwania w zakresie oferowanych form wsparcia, w tym ich zbieżność z potrzebami rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego:
      • bardzo zbieżne [+15 pkt]; 
      • zbieżne [+10 pkt];
      • raczej zbieżne [+5 pkt];
      • brak zbieżności [0 pkt].
    2. termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów – w przypadku, gdy więcej niż 1 kandydat uzyska tę samą liczbę punktów, Beneficjent zastrzega sobie możliwość wzięcia pod uwagę kolejnego kryterium;
    3. rozmowa kwalifikacyjna – w przypadku, gdy więcej niż 1 kandydat uzyska tę samą liczbę punktów i złoży dokumenty w tym samym terminie, Beneficjent zastrzega możliwość wzięcia pod uwagę kolejnego kryterium tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja Kwalifikacyjna będzie miała za zadanie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej dokonać wyboru osób zdeterminowanych do nabycia kluczowych dla rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego kompetencji [od 0 do +10 pkt, gdzie 0 pkt. oznacza brak determinacji do nabycia kluczowych dla rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego kompetencji; +5 pkt. oznacza niski/ umiarkowany poziom determinacji do nabycia kluczowych dla rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego kompetencji; +10 pkt. oznacza wysoki poziom determinacji do nabycia kluczowych dla rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego kompetencji].
  2. Ocena merytoryczna wniosków o dopuszczenie kandydata będącego studentem do wsparcia w ramach dodatkowych elementów kształcenia zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki – lista rankingowa kandydatów przygotowana zostanie na podstawie oceny następujących kryteriów:
    1. dotyczy kandydatów do wsparcia w ramach mentoringu dydaktycznego tj. studentów szczególnie uzdolnionych, którzy posiadają udokumentowanie osiągnięcia w tym: zawodowe [w tym zatrudnienie w podmiocie działającym na rzecz rozwoju rolnictwa i/ lub przemysłu spożywczego]; naukowe [w tym publikacje naukowe i/ lub wystąpienia na wydarzeniach o charakterze naukowym związanych ze studiowanym kierunkiem]; ukończyli studia I stopnia z wynikiem nie niższym niż 4,0 i średnią ocen z toku studiów nie niższą niż 4,5; zarówno osiągnięcia zawodowe, jak i naukowe powinny zostać zaopiniowane przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia i dydaktyki, co do spełnienia przez nie wymogów wskazanych w niniejszym regulaminie;
      • punktacja za ostateczny wynik ukończenia studiów: 4,0 [+5 pkt.]; 4,5 [+10 pkt.]; 5,0 [+15 pkt.]; 5,0 + dyplom z wyróżnieniem [+20 pkt];
      • punktacja za średnią ocen z toku studiów: 4,5-4,74 [+5 pkt.]; 4,75-4,89 [+10 pkt.]; 4,9-5,0 [+15 pkt.];
      • osiągnięcia zawodowe/ naukowe – za każde osiągnięcie związane ze studiowanym kierunkiem studiów lub o szczególnym znaczeniu dla rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego: +10 pkt.
    2. dotyczy kandydatów do wsparcia w ramach tutoringu dydaktycznego tj. studentów mających specyficzne trudności w uczeniu się (m.in.: nieprawidłowe lub powolne czytanie wyrazów; trudności w rozumieniu znaczenia tego, co się czyta; problemy z poprawnym pisaniem/ trudności z pisaniem; trudności z ukształtowaniem pojęcia liczby i/ lub liczenia; trudności z wnioskowaniem/ rozumowaniem matematycznym; inne zdefiniowane przez studenta), w tym potwierdzone zaświadczeniem lekarskim (m.in. dyslekcja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia) lub wydaną opinią pełnomocnika rektora ds. kształcenia i dydaktyki;
      • punktacja za każde zaburzenie poświadczone zaświadczeniem lekarskim: +20 pkt;
      • punktacja za każde zaburzenie poświadczone opinią pełnomocnika rektora ds. kształcenia i dydaktyki: +10 pkt.
    3. W przypadku uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym identycznej liczby punktów przez dwóch kandydatów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data złożenia deklaracji.
WSPARCIE
  1. Beneficjent w ramach projektu przewidział następujące formy wsparcia dla pracowników zaangażowanych w realizację procesu kształcenia:
    1. uczestnictwo w dodatkowych elementach kształcenia, w tym elementach praktycznych, podnoszących kompetencje studentów tj. certyfikowane kursy i szkolenia; uczestnictwo w poza formalnych formach kształcenia pozwoli na uzupełnienie luk kompetencyjnych, co sprzyjać będzie efektywniejszej organizacji procesu dydaktycznego poprzez wsparcie studentów w procesie uczenia się; uczestnicy są zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności na listach obecności przygotowanych przez Beneficjenta:
      • certyfikowane kursy/ szkolenia prowadzone w tradycyjnej formie: Obsługa oprogramowania służącego edycji danych na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego [12h/ 2 dni] – 2 gr. po 6 osób;
      • certyfikowane kursy/ szkolenia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: Zwiększenie kompetencji kadry w obszarze rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji [8h/ 1 dzień] – 1 gr. 12 os.; Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze projektowania uniwersalnego  [16h/ 2 dni] – 1 gr. 12 os.; Szkolenie z zakresu komercjalizacji badań naukowych i przedsiębiorczości  [16h/ 2 dni] – 1 gr. 12 os.
WARUNKI REKRUTACJI
  1. Planowane terminy rekrutacji:
    1. od 1 grudnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r., – dotyczy kadry dydaktycznej.   
  2. W przypadku postępowania rekrutacyjnego na poza formalne formy kształcenia, każdy z uczestników może wybrać więcej niż jedną formę wsparcia, co dotyczy zarówno przedstawicieli studentów, jak i kadry dydaktycznej.
  3. Postępowanie rekrutacyjne dla pracowników dydaktycznych na uczestnictwo w poza formalnych formach kształcenia obejmuje następujące etapy:
    1. zgłoszenie z własnej inicjatywy potrzebę uzyskania wsparcia w zakresie poza formalnych form kształcenia;
    2. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym deklaracji [Załącznik nr 2 do regulaminu] o chęci udziału w oferowanych formach wsparcia oraz zaświadczenie z Biura Rektora o zatrudnieniu;
    3. weryfikacja kryteriów dostępności tj. spełnienia warunków rekrutacyjnych, w tym złożenie kompletu dokumentów;
    4. ogłoszenie list rankingowych i list rezerwowych [o ile będzie konieczne] wg. metodologii określonej w Ocenie merytorycznej wniosków o dopuszczeniu kandydata będącego pracownikiem Uczelni do wsparcia w ramach kształcenia poza formalnego.
  4. Przyjmowanie dokumentów:  
    1. Komplet wymaganych dokumentów na studia oraz poza formalne formy kształcenia można składać:
      • osobiście w Biurze projektu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 oraz w 1 i 3 sobotę w miesiącu w godz. 08:00-16:00)
      • za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera.
    2. Kandydat zainteresowany udziałem w projekcie, który dostarczy niekompletną dokumentacje zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową i poproszony o uzupełnienie dokumentacji w ciągu 7 dni.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE – Metodologia oceny

  1. Ocena merytoryczna wniosków o dopuszczeniu kandydata będącego pracownikiem dydaktycznym Uczelni do wsparcia w ramach kształcenia poza formalnego – lista rankingowa kandydatów na poza formalne formy kształcenia przygotowana zostanie na podstawie oceny następujących kryteriów:
    1. aktywność pracownika na rzecz rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego:
      • we wszystkich 3 obszarach tj. zawodowym, dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym [+15 pkt];
      • w 2 z 3 wskazanych obszarów tj. zawodowym, dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym [+10 pkt];
      • w 1 z 3 wskazanych obszarów tj. zawodowym, dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym [+5 pkt].
    2. staż pracy w WSIiZ liczony do daty złożenia deklaracji:
      • powyżej 5 lat [+15 pkt];
      • od 3 do 5 lat [+10 pkt];
      • od 1 roku do 3 lat [+5 pkt].
    3. potrzeby i oczekiwania w zakresie oferowanych form wsparcia, w tym ich zbieżność z potrzebami rozwoju kompetencji dydaktycznych i wsparcia studentów w procesie uczenia się:
      • bardzo zbieżne [+15 pkt]; 
      • zbieżne [+10 pkt];
      • raczej zbieżne [+5 pkt];
      • brak zbieżności [0 pkt].
    4. termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów – w przypadku, gdy więcej niż 1 kandydat uzyska tę samą liczbę punktów, Beneficjent zastrzega sobie możliwość wzięcia pod uwagę kolejnego kryterium.

BIURO PROJEKTU