Podstawa prawna

Podstawa prawna

Uprawnienia do prowadzenia studiów
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7438-2/SH/10 z dnia 29.07.2010 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DKN-ZNU-6022.234.2013.5.SK z dnia 30.05.2014 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-ZNU-6022.55.3.2016.AN z dnia 14.06.2016 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia kosmetyczna
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN-6022.46.3.2017.AN z dnia 08.06.2017 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-WNN-5014.175.2019.AN.4 z dnia 24.07.2019 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia żywności
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr DSW.WNN.5014.296.2020.4.IZ z dnia 10.03.2021 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku technologia kosmetyku
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki DSW-WNN.8014.38.2021.KT.5 z dnia 31.05.2021 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia ogólna
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr MNiSW-DSW-WNN.8014.23.2021.KT.5 z dnia 20.08.2021 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja
Decyzja Ministra Edukacji i Nauki nr DSW-WNN.8014.213.2021.3.MG z dnia 02.11.2021 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr DSW.WSM.8014.46.2022.7.AS z dnia 28.11.2022 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
Dokumenty regulujące funkcjonowanie uczelni
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DSW-ZNU-6014.203.2015.4.AN z dnia 07.09.2015 r. zmiana nazwy Uczelni
Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAiPM-WSNPA-078-1-34/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przyjmowania cudzoziemców
Statut Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Godło – załącznik nr 1 Statutu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Znak Firmowy – załącznik nr 2 Statutu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Regulamin organizacyjny Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 
Regulaminy dotyczące procesu dydaktycznego
Regulamin studiów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Regulamin zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego
Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Regulamin studenckich praktyk zawodowych Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Regulamin organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Regulamin organizacji procesu dyplomowania Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Regulamin organizacji egzaminu dyplomowego w formie praktycznego egzaminu zawodowego na studiach I stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkoole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Procedura odwoławcza od wyników części teoretycznej i/lub praktycznej dyplomowego egzaminu zawodowego obowiązującego na studiach I stopnia na kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 
Uchwały Senatu
Uchwała Senatu 4/2023 – w sprawie warunków przyjęcia studia podyplomowe 2024/2025
Uchwała Senatu 3/2023 – w sprawie warunków przyjęcia studia I i II 2024/2025
Załącznik nr 1 do Uchwały 3/2023
Załącznik nr 2 do Uchwały 3/2023
Załącznik nr 3 do Uchwały 3/2023
Załącznik nr 4 do Uchwały 3/2023
Załącznik nr 5 do Uchwały 3/2023
Załącznik nr 6 do Uchwały 3/2023
Załącznik nr 7 do Uchwały 3/2023
Załącznik nr 8 do Uchwały 3/2023
Załącznik nr 9 do Uchwały 3/2023
Załącznik nr 10 do Uchwały 3/2023
Rada Programowa
Regulamin Rad Programowych działających przy kierunkach prowadzonych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Bezpieczeństwo na uczelni i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym
Kodeks etyki studenta
Kodeks etyki wykładowcy
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Procedura rozwiązywania konfliktów i zapobiegania aktom przemocy
Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Polityka antykorupcyjna w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Procedura odwoływania zajęć dydaktycznych i organizacji zastępstw
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
Procedura antyplagiatowa
Zarządzenie Rektora nr 1/2019
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2019
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 1/2019
Zarządzenie Rektora nr 2/2019
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 2/2019
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 2/2019
Ramowy program szkolenia BHP
Obowiązki nauczyciela w zakresie BHP
Instrukcja BHP oraz zasady porządkowe pracowni komputerowych
Instrukcja BHP uczestnictwa w zajęciach realizowanych w laboratoriach chemicznych
Instrukcja BHP uczestnictwa w zajęciach realizowanych w pracowni anatomii człowieka
Instrukcja BHP uczestnictwa w zajęciach realizowanych w pracowni biochemii
Instrukcja BHP uczestnictwa w zajęciach niskiej wierności realizowanych w pracowni umiejętności pielęgniarskich
Instrukcja BHP regulamin korzystania z sali fitness
Instrukcja BHP uczestnictwa w zajęciach realizowanych w pracowni fizjologii człowieka
Instrukcja BHP uczestnictwa w zajęciach realizowanych w pracowni mikrobiologii
Instrukcja BHP uczestnictwa w zajęciach realizowanych w pracowniach specjalistycznych
Instrukcja BHP uczestnictwa w zajęciach realizowanych w pracowni technologii żywności i potraw
Instrukcja BHP uczestnictwa w zajęciach realizowanych w pracowni wizażu
Instrukcja Postępowania Poekspozycyjnego w przypadku wystąpienia narażenia na materiał zakaźny w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Instrukcja Postępowania z odpadami biologicznymi w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Instrukcja Postępowania z odpadami chemicznymi w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Procedura oceny bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w pracowniach przygotowania zawodowego na kierunku kosmetologia – studia I i II stopnia
Procedura postępowania z osobami niepełnosprawnymi na wypadek ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wewnętrzne polityki
Polityka otoczenie społeczno – gospodarcze
Polityka zarządzania niepełnosprawnośćią
Polityka internacjonalizacji
Polityka wsparcia studentów — II aktualizacja X 2022
Inne dokumenty prawne
Procedura udostępniania informacji publicznej przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczejRegulamin korzystanie z infrastruktury badawczej