Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne:

 • jest przyznawane studentowi na okres dwóch semestrów, na okres maksymalnie 9 miesięcy od października 2023 r. do czerwca 2024 r., gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr, wówczas świadczenie może być przyznane również na jeden semestr – do 5 miesięcy,
 • znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 1294,40 zł netto/osobę (os 1 stycznia 2023 r.) w gospodarstwie domowym;
 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości można składać przez cały rok akademicki, w miesiącach październik – czerwiec w których to świadczenie zostaje wypłacane
 • wniosek o stypendium socjalne będzie zakwalifikowany do wypłaty w danym miesiącu, jeśli zostanie złożony maksymalnie do 15 dnia tego miesiąca. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po 15 dniu miesiąca  to wypłata świadczenia zostanie uruchomiona dopiero od następnego miesiąca.
 • świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe. Wypłaty realizowane są co miesiąc.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:

 • warunkiem koniecznym jest spełnienie kryterium dochodowego stypendium socjalnego- maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 1294,40 zł netto/osobę (os 1 stycznia 2023 r.) w gospodarstwie domowym;
 • wysokość stypendium socjalnego może być zwiększona z tytułu: ponoszenia kosztów zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki; ponoszenia kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki; zamieszkania na terenie seminarium duchownego, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że ponosi związane z tym koszty mieszkania w miejscu studiowania; sytuacji materialnej wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywające w pieczy zastępczej.
 • obowiązek udokumentowania szczególnie uzasadnionego przypadku spoczywa po stronie studenta

Wskazówki dla stypendystów

W roku akademickim 2023/2024 miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym studenta oblicza się w następującej kolejności:

 • należy obliczyć miesięczny dochód każdego członka rodziny,
 • zsumować dochody miesięczne wszystkich członków gospodarstwa domowego studenta (jest to miesięczna kwota dochodu wszystkich członków rodziny studenta),
 • następnie podzielić na liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe (liczba powinna również uwzględniać samego wnioskodawcę).

WAŻNE! Kwota końcowa, czyli miesięcznych dochód na osobę w gospodarstwie domowym studenta, nie powinna wynosić więcej niż 1294,40 zł (od 1 stycznia 2023 r.).

WAŻNE! Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), obligatoryjnie wymagane jest zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny obejmujący okres od roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie do dnia wydania zaświadczenia.
W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania lub nie korzystania z form pomocy społecznej, właściwy.

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Miesięczny dochód członka rodziny wykazany na zaświadczeniu z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział I)

JAK OBLICZYĆ SAMODZIELNIE DOCHÓD RODZINY ?

Należy pamiętać, że kwota rocznego dochodu członka rodziny nie występuje na żadnym dokumencie. Każdy student musi ją obliczyć samodzielnie. Stąd też należy wykonać następujące działanie:

Od kwoty dochodu z zaświadczenie Urzędu Skarbowego należy odjąć:

 • kwotę składki społecznej z zaświadczenia z US
 • kwotę podatku należnego z zaświadczenie z US
 • kwotę składki zdrowotnej z zaświadczenia z ZUS-u lub w wyjątkowych sytuacjach od pracodawcy

Należy pamiętać, że kwota rocznego dochodu członka rodziny nie występuje na żadnym dokumencie. Każdy student musi ją obliczyć samodzielnie. Stąd też należy wykonać następujące działanie:

kwota dochodu z zaświadczenie US – kwota składki społecznej z zaświadczenia z US – kwota podatku należnego z zaświadczenie z US – kwota składki zdrowotnej z zaświadczenia z ZUS-u lub w wyjątkowych sytuacjach od pracodawcy = roczny dochód netto

Aby obliczyć miesięczny dochód netto członka rodziny należy roczny dochód netto podzielić na liczbę miesięcy, przez które osiągany był dochód w 2022 r. (czas trwania umowy, okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej, okres na jaki przyznany został zasiłek).

WAŻNE! W przypadku osiągania dochodu na podstawie zatrudnienia na umowę o dzieło lub z wynajmu lokalu mieszkalnego lub usługowego roczny dochód po odliczeniu należy zawsze podzielić na liczbę 12 miesięcy.

WAŻNE! Dochód utracony tzn. dochód uzyskiwany w roku 2022 nie jest już osiągany w chwili obecnej należy udokumentować np. dostarczając świadectwo pracy, zaświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub umowę zlecenie na podstawie której będzie można potwierdzić okres zatrudnienia.

Należy pamiętać, że dochód utracony nie powinien być wliczany do dochodu członka rodziny. W takim przypadku dochód członka rodziny wyniesie 0 zł. Nie dotyczy to jednak dochodu uzyskanego na podstawie umowy o dzieło. Dochód uzyskany na podstawie zatrudnienia o umowę o dzieło należy zawsze uwzględnić i podzielić na 12 miesięcy, niezależnie od długości zatrudnienia.

WAŻNE! Jeżeli dochód członka rodziny wykazany na zaświadczeniu z US pochodzi z różnych źródeł:

 • w przypadku kiedy czas trwania zatrudnienia u większej liczby pracodawców jest taki sam, a stosunek pracy nie wygasł – miesięczny dochód członka rodziny można zsumować i podzielić przed odpowiednią liczbę miesięcy,
 • w przypadku kiedy czas trwania zatrudnienia u większej liczby pracodawców jest inny, bądź stosunek pracy wygasł – miesięczny dochód członka rodziny należy policzyć oddzielnie dla każdego członka rodzinny, a dopiero w ostatniej kolejności zsumować pojedyncze wyniki.

 

Miesięczny dochód członka rodziny opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział II)

Należy pamiętać, że kwota rocznego dochodu członka rodziny nie występuje na żadnym dokumencie. Każdy student musi ją obliczyć samodzielnie. Roczny dochód członka rodziny należy podzielić na liczbę miesięcy kiedy rzeczywiście był on osiągany.

WAŻNE! Dochód członka rodziny opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ale nie osiągany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy zawsze podzielić na 12 miesięcy, niezależnie od rzeczywistego okresu uzyskiwania dochodu.

Ważne! Dochód utracony tzn. dochód uzyskiwany w roku 2022 nie jest już osiągany w chwili obecnej należy udokumentować np. dostarczając zaświadczenie o wyrejestrowaniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że dochód utracony nie powinien być wliczany do dochodu członka rodziny. W takim przypadku dochód członka rodziny wyniesie 0 zł.

Miesięczny dochód członka rodziny nie podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział III)

WAŻNE! Kwota rocznego dochodu członka rodziny nie podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być zawsze podzielona przez 12 miesięcy, w celu uzyskania kwoty dochodu miesięcznego.

WAŻNE! W celu obliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego należy liczbę hektarów przeliczeniowych widniejącą na zaświadczeniu z gminy pomnożyć przez przeciętny dochód pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego ogłoszony w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeciętny dochód pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego za rok 2022 wynosi 5549zł.

WAŻNE! W sytuacji zasądzenia alimentów na członka rodziny, ale ich nieotrzymywania należy przedstawić zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów w roku 2022. Brak tego zaświadczenia skutkuje koniecznością wliczenia kwoty zasądzonych alimentów do uzyskiwanego dochodu w gospodarstwie domowym. 

 

Miesięczny dochód uzyskany przez członka rodziny

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział IV)

Miesięczny dochód uzyskany przez członka rodziny wlicza się do dochodu uzyskanego w roku 2022 tylko, gdy zostały spełnione następujące warunki:

 • dochód po raz pierwszy został uzyskany po 01 stycznia 2023 r.,
 • dochód jest uzyskiwany w chwili składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego,
 • dochód jest uzyskiwany nie na podstawie zatrudnienia na umowę o dzieło.

WAŻNE! Wysokość dochodu uzyskiwanego od 01.01.2023 r. należy udokumentować na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o wysokości dochodu netto z uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

WAŻNE! Dochód, który pojawił się po 01.01.2023 r., ale w momencie składania dokumentów już nie jest uzyskiwany nie powinien być uwzględniany we wniosku.

WAŻNE! 

WAŻNE! Lista źródeł dochodu w gospodarstwie domowym, które mimo już nie występowania należy uwzględnić we wniosku:

 • dochody z umów o dzieło,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z wynajmu,
 • dochody z alimentów (tylko alimenty z 2021 r. od osoby, która zmarła są „dochodem utraconym”),
 • dochody ze świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

Wskazówki dla stypendystów

Wykaz dokumentacji do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego:

 • Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2022 wszystkich pełnoletnich członków rodziny, nawet jeśli dochód wynosił 0 zł.
 • Oświadczenie – Załącznik 1A,wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa),
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.

Dotyczy wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochody.

 • Dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie o dochodach pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte.

 • Dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – załącznik 1A

 • Obligatoryjnie każdy student wnioskujący o świadczenie, a którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), który ubiega się o stypendium socjalne – jest prowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

 

DODATKOWO, w zależności od rodzaju dochodu:

Dochody z gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2022,
 • umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
 • umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Świadczenia alimentacyjne:

 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny albo kopia odpisu protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub przed mediatorem,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów niższych lub wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (Załącznik 1A),
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
 • decyzja właściwego organu lub oświadczenie o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych, z określeniem ich wysokości za rok 2022,
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka oraz dokumenty potwierdzające ten fakt,
 • dokument z właściwego urzędu w sprawie zobowiązań alimentacyjnych dłużnika przebywającego za granicą.

 Ponadto, w przypadku utraty/uzyskania dochodu student jest zobowiązany przedłożyć:

 Utrata dochodu

Dochód utracony tzn. dochód uzyskiwany w roku 2022 nie jest już osiągany w chwili obecnej, należy przedstawić dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wypowiedzeniu umowy cywilno-prawnej decyzję w sprawie utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz PIT 11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu).

Należy pamiętać, że dochód utracony nie powinien być wliczany do dochodu członka rodziny. W takim przypadku dochód członka rodziny wyniesie 0 zł. Nie dotyczy to jednak dochodu uzyskanego na podstawie umowy o dzieło. Dochód uzyskany na podstawie zatrudnienia o umowę o dzieło należy zawsze uwzględnić i podzielić na 12 miesięcy, niezależnie od długości zatrudnienia.

 Uzyskanie dochodu

– dokument określający wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2023 (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

 –  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2022 (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

Przykład:

Matka studenta rozpoczęła pracę w marcu 2023 r. i nadal pracuje.

W pole: „miesięczny dochód uzyskany w 2023 roku ” należy wpisać wysokość wynagrodzenia netto za kwiecień 2023 r. Jeżeli zaś matka studenta pracowałby w okresie marzec – maj 2023 r. dochodu tego nie uwzględnia się we wniosku o stypendium.

 Pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną:

 • zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu bądź nie pobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu (zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości netto uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania) lub oświadczenie o niezarejestrowanym bezrobotnym członku rodziny,
 • zaświadczenie o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
 • informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • aktualne zaświadczenie lub decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych wraz ze stałymi dodatkami, wydane przez właściwy organ,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta, powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta,
 • zaświadczenia ze szkół średnich lub wyższych o uczących się lub studiujących członkach rodziny pozostających na jej utrzymaniu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek małoletnich członków rodziny,
 • zaświadczenie z Policji o zaginięciu członka rodziny. Istnienie rodzeństwa lub dzieci do 18 roku życia, w przypadku nieuczęszczania ich do szkoły należy udokumentować odpisem skróconym aktu urodzenia,
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • dodatkowe dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej:
 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • Kartę Polaka;

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium;
4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa  (bez względu na wiek studenta).

Pliki do pobrania

 • Wniosek stypendialny na rok akademicki 2023/2024 — POBIERZ
 • Załacznik 1A – oświadczenie członka rodziny (WAŻNE! Składa każdy pełnoletni członek rodziny)POBIERZ
 • Załacznik 1B – oświadczenie o samodzielnym tworzeniu gospodarstwa domowego — POBIERZ
 • Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) — POBIERZ

(WAŻNE !!! NA WSPÓLNYM ZAŚWIADCZENIU Z US MAŁŻONKÓW, DOCHODY KAŻDEGO Z NICH POWINNY BYĆ WYODRĘBNIONE)

 • Wzór oświadczenia członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (WAŻNE !!! Studenci składają tylko w momencie braku możliwości uzyskania właściwego zaświadczenia z ZUS) — POBIERZ
 • Przykładowy wzór wniosku do Urzędu Skarbowego – o wydanie zaświadczenia za rok 2022 — POBIERZ
 • Wzór wniosku do ZUS – o wydanie zaświadczenia za rok 2022 — POBIERZ
 • Przykładowy wzór wniosku do OPS – w przypadku dochodu poniżej 600 zł na osobę — POBIERZ
 • Oświadczenie członka rodziny o aktualnej sytuacji materialnej (WAŻNE !!! Student składa oświadczenie tylko na prośbę pracownika Działu Stypendiów) – POBIERZ
 • Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w UP — POBIERZ
 • Wykaz dokumentacji do wniosku o przyznanie stypendium

Stypendium Socjalne

Warunki przyznania

 • Stypendium przyznawane na wniosek studenta
 • Dochód na jedną osobę w rodzinie nie większy niż 1294,40zł miesięcznie (netto)
 • Właściwe udokumentowanie dochodu każdego z członków rodziny

Termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości składa się przez cały rok akademicki, w miesiącach od października do czerwca. Wniosek o stypendium socjalne będzie zakwalifikowany do wypłaty w danym miesiącu, jeśli zostanie złożony maksymalnie do 15 dnia tego miesiąca. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po 15 dniu miesiąca,  to wypłata świadczenia zostanie uruchomiona dopiero od następnego miesiąca.

Wypłata świadczenia

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane w maksymalnie dziewięciu miesięcznych ratach od miesiąca w którym zostało przyznane (październik w bieżącym roku akademickim lub późniejszy miesiąc), maksymalnie do czerwca w danym roku akademickim.

Zmiana kwoty dochodu rodziny

Student ma obowiązek zgłosić wszelkie sytuacje wpływające na zmianę dochodu w rodzinie w trakcie trwania wypłat stypendium socjalnego (utrata zatrudnienia, podjęcie nowej pracy, itp.) w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia oraz dostarczyć dodatkowe dokumenty wskazane przez pracownika biura stypendiów

Informacje dodatkowe

Przyznane stypendium socjalne traktowane jest jako dochód nieopodatkowany, student nie ma obowiązku wykazywania otrzymanej kwoty w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.