Wsparcie dla studentów

Wsparcie dla studentów

Szanowni Studenci! BON udziela wsparcie studentom z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami w sytuacji, kiedy to stan zdrowia utrudnia pełne uczestnictwo w procesie kształcenia. Sytuacja zdrowotna studenta powinna zostać udokumentowana, a student chcący skorzystać ze wsparcia BON powinien wypełnić KWESTIONARIUSZ REJESTRACYJNY.

Wsparcie dla studenta

WYPOŻYCZALNIA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH PROCES KSZTAŁCENIA
Działalność wypożyczalni technicznych urządzeń wspomagających proces kształcenia osób z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami, ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Koszty zakupu urządzeń technicznych zostały pokryte z funduszy unijnych lub dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Regulamin wypożyczalni technicznych urządzeń wspomagających proces kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami prowadzonej przez WSIIZ w Warszawie.
 1. Wniosek o wypożyczenie [dotyczy nauczycieli akademickich]
 2. Wniosek o wypożyczenie [dotyczy studentów]
 3. Pozwolenie na używanie technicznych urządzeń wspomagających w czasie zajęć dydaktycznych
 4. Umowa wypożyczenia
Wykaz sprzętu na stanie wypożyczalni:
Lp. Nazwa wyposażenia
1 Hanvon E-book Reader
2 Hanvon E-book Reader
3 Hanvon E-book Reader
4 SmartNav (urządzenie do kontroli kursora wzrokiem)
5 BigMack (przycisk dla osób niewidzących)
6 Dolphin Keyboard
7 Klawiatura KNOCK
8 Harpo BraillePen
9 SCHWEIZER (lupka)
10 Program udźwiękawiający i powiększający z obsługą brajla Supernova Reader Magnifier
11 Wacom (tablet graficzny + kabel usb)
12 Wacom (rysik)
13 nobo (wskaźnik laserowy)
14 nobo (wskaźnik laserowy)
15 TABLET APPLE 10,2 32GB WIFI GREY
16 TABLET APPLE 10,2 32GB WIFI GREY
17 RYSIK APPLE PENCIL FOR IPAD PRO
18 RYSIK APPLE PENCIL FOR IPAD PRO
19 Dyktafon SONY ICD-PX240
20 Dyktafon SONY ICD-PX240
21 Dyktafon SONY ICD-PX240
22 Dyktafon SONY ICD-PX240
23 Domiono Classic – system FM (nadajnik, odbiornik, pętla indukcyjna, słuchawki, ładowarka)
24 Klawiatura bezprzewodowa do Tabletu APPLE 10,2 32GB WIFI GREY
25 Klawiatura bezprzewodowa do Tabletu APPLE 10,2 32GB WIFI GREY
26 PlexTalk Linio Pocket  (udźwiękowiony dyktafon i odtwarzacz książek)
27 Focus 14 Blue (monitor brajlowski)
28 Topaz PHD 15′ z baterią – wyrób medyczny
29 Omni Reader (urządzenie lektorskie dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku)
30 Lupa OKOLUX Plus Mobil 3 x 12 D 70 mm 2700 K
31 Lupa OKOLUX Plus Mobil 4 x 16 D 60 mm 2700 K
32 Lupa OKOLUX Plus Mobil 5 x 20 D 55 mm 2700 K
33 Lupa OKOLUX Plus Mobil 6 x 24 D 55 mm 2700 K
34 Lupa OKOLUX Plus Mobil 7 x 28 D 35 mm 2700 K
35 Lupa OKOLUX Plus Mobil 10 x 39 D 35 mm 2700 K
36 Lupa OKOLUX Plus Mobil 12 x 48 D 35 mm 2700 K
37 Lupa OKOLUX Plus Mobil 14 x 56 D 35 mm 2700 K
38 Laptopy z oprogramowaniem Supernova Magnifier & ScreenReader
39 Dotykowy Atlas Anatomiczny
40 Dotykowy Atlas Anatomiczny
41 Tablet Samsung
42 Tablet Samsung
43 System Roger Wspomagający Słyszenie
44 Przenośny Skaner
45 Mówiąca waga łazienkowa- VERNUM- TD001
46 Mówiąca waga łazienkowa- VERNUM- TD001
47 Symulacyjne Okulary-x11
48 Waga kuchenna głosowa + dzbanek
49 Waga kuchenna głosowa + dzbanek
ASYSTENT DYDAKTYCZNY
 1. Studenci z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami mogą liczyć na wsparcie w środowisku akademickim osób trzecich tzw. asystentów dydaktycznych. Usługa asystenta dydaktycznego przeznaczona jest dla studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, dla których jest ona niezbędna do swobodnego funkcjonowania w środowisku akademickim i zdobywania wiedzy.
 2. Student ubiegający się o przyznanie usługi asystenta zobowiązany jest złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie:
  1. Wniosek o przyznanie wsparcia dla studenta z niepełnosprawnością,
  2. Wniosek o przyznanie usługi wsparcia asystenta dydaktycznego, wraz z załącznikami: kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego aktualny stan zdrowia fizycznego i/ lub psychicznego oraz planem zajęć.
Dokumenty do pobrania:
DOSTOSOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, EGZAMINACYJNYCH I PISM URZĘDOWYCH

Studenci z niepełnosprawnością oraz studenci ze szczególnymi potrzebami mogą wnioskować o przyznanie wsparcia w zapewnieniu dostępności procesu dydaktycznego w formie:

 1. dostosowania materiałów dydaktycznych,
 2. dostosowania materiałów egzaminacyjnych,
 3. dostosowania pism urzędowych,

Wniosek dotyczący dostosowania materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych i pism urzędowych student niepełnosprawny kieruje do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dostosowanie materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych i pism urzędowych odbywa się poprzez:

 1. zapewnianie materiałów, pism urzędowych w wersji tekstowej – m.in. optyczne rozpoznawanie znaków, OCR ;
 2. przygotowanie materiałów w wersji elektronicznej, w tym opisów dla treści nietekstowych;
 3. zapewnianie materiałów i pism urzędowych w alfabecie Braille’a;
 4. zapewnianie materiałów i pism urzędowych w druku powiększonym;
 5. przygotowywanie grafik wypukłych;
 6. przygotowywanie materiałów dydaktycznych dedykowanych pod konkretny rodzaj niepełnosprawności np. w alfabecie Braille’a;
 7. zapewnianie notatek dydaktycznych poprzez świadczenie usług asystentów;
 8. zapewnianie stanowisk wyposażonych w ksero, skaner, oprogramowanie OCR do samodzielnego tworzenia wersji dostępnych;
 9. dostęp do zasobów bibliotek cyfrowych.
DOSTĘPNOŚĆ SAL DYDAKTYCZNYCH

Studenci z niepełnosprawnością oraz studenci ze szczególnymi potrzebami mogą wnioskować o przyznanie wsparcia w zapewnieniu dostępności procesu dydaktycznego w formie dostosowania uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych.

W przypadku, gdy niepełnosprawność wyklucza udział w studenta w standardowym trybie prowadzenia zajęć student ma prawo wnioskować o dostosowanie zajęć dydaktycznych do jego potrzeb.

Dostosowanie sposobu uczestnictwa w zajęciach może polegać w szczególności na:

 • zapewnieniu form zajęć dydaktycznych dostosowanych do indywidulanych potrzeb studentów z niepełnosprawnością,  w tym również zajęć praktycznych;
 • odbywaniu zajęć na parterze lub w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • wyznaczeniu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących lub niewidomych niezmiennego miejsca w sali dydaktycznej w trakcie trwania określonych zajęć;
 • nagrywania za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz zajęć (dydaktycznych) – ta forma dostosowania wymaga od studenta złożenia stosownego oświadczenia o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do tej procedury;
 • indywidualnej organizacji studiów.

Decyzje w zakresie dostosowania zajęć dydaktycznych do potrzeb studenta niepełnosprawnego w tym studenta ze szczególnymi potrzebami podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

O zgodzie na dostosowanie sposobu uczestnictwa studenta w zajęciach dydaktycznych do jego indywidualnych potrzeb nauczyciele akademiccy lub inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne są informowane przez Pełnomocnika.

Po przedstawieniu nauczycielowi akademickiemu bądź innej osobie prowadzącej zajęcia sposobu dostosowania uczestnictwa studenta w zajęciach określana jest strategia edukacyjna przedstawiana studentowi z niepełnosprawnością przez osobę odpowiedzialną za dany moduł, którego dotyczy dostosowanie.

DOSTĘPNOŚĆ UDZIAŁU W ZALICZENIACH I EGZAMINACH

Studenci z niepełnosprawnością oraz studenci ze szczególnymi potrzebami mogą wnioskować o przyznanie wsparcia w zapewnieniu dostępności procesu dydaktycznego w formie dostosowania zaliczeń i egzaminów.

W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta nie pozwala mu na udział w zaliczeniach lub egzaminach w trybie standardowym, student ma prawo wnioskować o dostosowanie formy zaliczeń lub egzaminów do jego potrzeb.

Dostosowanie sposobu uczestnictwa studenta procesie weryfikacji efektów uczenia się może odbywać się poprzez:

 • zapewnienie dostępnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb formy: forma pisemna, pisemna na komputerze, zdalna lub ustna;
 • wybór miejsca prowadzenia zaliczenia lub egzaminu;
 • weryfikację efektów uczenia się wspólnie z innymi osobami lub osobno, w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • dostępność materiałów egzaminacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zniepełnosprawnością;
 • optymalne dostosowanie czasu na zaliczenie lub egzamin, tj. jego wydłużenie o 50% czasu standardowego;
 • podział zaliczenia lub egzaminu na odpowiednio krótsze części konieczne do zweryfikowania całości efektów uczenia się;
 • zapewnienie asystenta;
 • zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego.

Decyzje w zakresie dostosowania sesji do potrzeb studenta niepełnosprawnego, w tym studenta ze szczególnymi potrzebami podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

O zgodzie dla studenta na skorzystanie z możliwości dostosowania uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych do jego indywidualnych potrzeb, nauczyciele akademiccy lub inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, są informowane przez Pełnomocnika.

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Podstawę do przyznania studentowi stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydane przez właściwy organ. Świadczenie przyznawane jest na rok akademicki, na okres od października do czerwca w danym roku akademickim.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala rektor w drodze zarządzenia.

Więcej informacji o zasadach przyznawania stypendium: https://wsiiz.pl/stypendia/
ERASMUS +

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę z niepełnosprawnością w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Więcej informacji o zasadach przyznawania dofinansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+:

https://wsiiz.pl/erasmus/

TŁUMACZ PJM

Na wsparcie tłumacza języka migowego mogą liczyć studenci niesłyszący lub słabo słyszące, które nie są w stanie w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia.

Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym: https://tlumacz.migam.org/WSIiZ_Warszawa

URLOP ZDROWOTNY

Na umotywowany wniosek studenta, Rektor może udzielić urlopu zdrowotnego od zajęć:

 1. krótkoterminowego, trwającego nie dłużej niż semestr,
 2. długoterminowego, trwającego nie dłużej niż rok akademicki.

Rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie urlopu od zajęć, po ustaniu przyczyny jego udzielenia, jeśli jest to uzasadnione organizacją i tokiem studiów.

Wraz z wnioskiem, student powinien złożyć dokument potwierdzający aktualną sytuację studenta, która upoważnia go do ubiegania się przyznanie urlopu od zajęć.

Decyzję w sprawie terminu i warunków powrotu studenta z urlopu zdrowotnego podejmuje Rektor, który może skierować studenta na komisję lekarską w celu zbadania jego zdolności do kontynuowania nauki.

Łączna długość urlopu zdrowotnego w toku studiów nie może przekroczyć 24 miesiące pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Po zakończeniu urlopu od zajęć student:

 1. zostaje automatycznie wpisany na semestr kolejny zgodnie z decyzją dotyczącą przyznania urlopu od zajęć,
 2. studiuje według obowiązującego programu studiów, w tym planu studiów.

Student, który powraca z urlopu od zajęć, może być zobowiązany przez Rektora do wyrównania różnic programowych wynikających ze zmian zaistniałych w programie studiów podczas trwania urlopu od zajęć.

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

Student na swój wniosek może odbywać studia według indywidualnej organizacji studiów, według Indywidualnego Harmonogramu Zajęć i Sesji Egzaminacyjnej.

Wniosek, należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem danego semestru kształcenia, wraz z dokumentem potwierdzającym sytuację studenta, upoważniającą go do ubiegania się o przyznanie indywidualnej organizacji studiów.

Indywidualny Harmonogram Zajęć i Sesji Egzaminacyjnej polega na  ustaleniu z nauczycielami akademickimi sposobu i terminu zaliczania modułów [przedmiotów] w ramach danego semestru, wynikających z planu studiów oraz sposobu uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych.

Indywidualny Harmonogram Zajęć i Sesji Egzaminacyjnej przyznaje Rektor na wniosek studenta, po zapoznaniu się z uzasadnieniem przedłożonym przez studenta, który przejściowo znalazł się w sytuacji utrudniającej systematyczne uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych.

Wniosek studenta z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami musi zostać zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych po zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją medyczną.

O Indywidualny Harmonogram Zajęć i Sesji Egzaminacyjnej mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli I rok studiów. Zgodę na Indywidualny Harmonogram Zajęć i Sesji Egzaminacyjnej udziela się na semestr z możliwością jej przedłużenia na następne okresy semestralne.

Zaliczanie modułów [przedmiotów] w ramach Indywidualnego Harmonogramu Zajęć i Sesji Egzaminacyjnej odbywa się w trybie semestralnym.

W ramach Indywidualnej Organizacji Studiów student ma prawo do zwiększonej opieki naukowej ze strony nauczycieli akademickich w ramach ich dyżurów i konsultacji.

Przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów nie ma wpływu na zobowiązania finansowe studenta w stosunku do Uczelni.

Przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów nie może stanowić usprawiedliwienia dla niewywiązywania się z zobowiązań wynikających z Regulaminu.

W-F

Studenci z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami mogą wnioskować o zmianę formy odbywania zajęć z wychowania fizycznego lub całkowite zwolnienie z obowiązku odbywania zajęć z wychowania fizycznego.

Wniosek o zmianę formy odbywania zajęć z wychowania fizycznego lub całkowite zwolnienie z obowiązku odbywania zajęć z wychowania fizycznego student składa do Rektora WSIiZ za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych wraz z dokumentacją potwierdzającą niezdolność lub przeciwwskazanie do odbywania zajęć z wychowania fizycznego.

Decyzję o zmianie formy zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego lub całkowite zwolnienie z odbywania zajęć z wychowania fizycznego podejmuje Rektor WSIiZ na podstawie wniosku studenta zaopiniowanego przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Wzór wniosku o zmianę formy zaliczenia lub całkowite zwolnienie z modułu Wychowanie fizyczne dla studentów z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami stanowi załącznik do Regulaminu .

Rektor WSIiZ ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę formy odbywania zajęć z wychowania fizycznego lub całkowite zwolnienie z odbywania tych zajęć. Odmowa udzielana jest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Od odmowy przysługuje odwołanie do Rektora WSIiZ w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma za pośrednictwem Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

PUNKT KONSULTACYJNY
Drodzy Studenci! w trosce o Państwa zdrowie i komfort uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej informujemy, że osoby, które przeżywają trudności ze względu na zwiększony poziom stresu, lęku, napięcia, poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub po prostu chcą się rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości mogą korzystać ze wsparcia Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Zapewniamy dyskrecję, życzliwość, spokojną atmosferę i pełne zaangażowanie. W związku z tym każdy z Państwa, kto potrzebuje niezbędnego wsparcia ze strony Uczelni ma możliwość skorzystania z:
Konsultacji psychologicznej – świadczonych przez Panią Beatę Świątkowską ABRIL; Regulamin uczestnictwa i odwolywania konsultacji Oświadczenie uczestnika konsultacji Konsultacji prawnych – świadczonych przez Pana Bartosza Lutostańskiego Regulamin otrzymania porady prawnej

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE POZA UCZELNIĄ

Mogą też Państwo korzystać bezpośrednio ze wsparcia organizacji świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną. Poniżej wskazujemy przykładowe organizacje i realizowany przez nie rodzaj wsparcia:
 1. Stowarzyszenie Aslan – poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla mieszkańców miasta st. Warszawy, kontakt aslan.org.pl, telefon 22 636 49 04, 22 636 49 12
 2. Towarzystwo Pomocy Młodzieży – konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i młodych dorosłych, obecnie jest prowadzony nabór do programu terapeutycznego „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”, kontakt tpm.org.pl, telefon 22 887 88 05 lub 508 350 320
 3. Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – punkt interwencyjny, oferuje całodobową pomoc w formie interwencji kryzysowej i krótkoterminowej pomocy psychologicznej dla osób dorosłych oraz hostel dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Kontakt woik.waw.pl telefon: 22 855 44 32, 514 202 619
 4. Powiślańska Fundacja Społeczna – wsparcie w zakresie problemów emocjonalnych, rozwojowych, rodzinnych, uzależnień, depresji. Kontakt pfs.pl telefon: 22 622 99 09
 5. Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” – konsultacje psychologiczne, psychoterapia, terapia grupowa. Kontakt psychoterapiawarszawa.pl telefon: 22 665 77 17, 695 929 670
 6. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 – numer jest bezpłatny. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Czynny codziennie od 14.00 do 22.00.
 7. Stowarzyszenie Animo – telefon wsparcia dla osób doświadczających lęku. Telefon jest czynny od wtorku do czwartku w godzinach 18:00-21:00 dla osób doświadczających szeroko pojętych zaburzeń lękowych, objawiających się często pod silną postacią somatyczną. Dla tych, którzy preferują mniej bezpośrednią formę kontaktu, dostępny jest również e-mail: psycholog@stowarzyszenieanimo.pl, gdzie można uzyskać wsparcie psychologa w formie pisemnej. Telefon: 22 270 11 65
 

FUNDACJA „LA FONTAINE”

Szanowni Państwo,  zachęcamy do udziału w projekcie „Asystent – przyjaciel osoby z niepełnosprawnością” realizowanym przez Fundację „La Fontaine”. Projekt dedykowany jest osobom – studentom i pracownikom Uczelni, którzy legitymują się posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Realizatorzy w ramach projektu zapewniają usługi asystenta bądź opłacają asystenta, który już współpracuje z osobą zainteresowaną wzięciem udziału w projekcie. Usługi asystenckie mogą polegać na szerokorozumianym wsparciu w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej np. poprzez:
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • wizyta u lekarza;
 • pomoc w czynnościach życia codziennego;
 • pomoc w czynnościach zawodowych;
 • robienie zakupów;
 • asystowanie w transporcie/komunikacji;
 • umawianie wizyt lekarskich;
 • wsparcia w innych czynnościach.
Informacje oraz zapisy udzielane są: Telefonicznie: 575 886 880 Mailowo: a.dyla@fundacjalafontaine.org Zadanie jest współfinansowane przez m. st. Warszawa oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, będący osobami niepełnosprawnymi mogą korzystać ze współpracy z Fundacją „La Fontaine” w następujących obszarach:
 1. wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz terapeutyczne;
 2. grupy wsparcia dla DDA/DDD;
 3. warsztaty kompetencji miękkich – jak radzić sobie ze stresem, profilaktyka uzależnień, alternatywne metody spędzania wolnego czasu;
 4. grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą;
 5. mediacje.
Formy i zakres wsparcia ustalane są indywidualnie. Zajęcia prowadzone są zarówno stacjonarnie jak i w formie on-line. Bezpośredni kontakt do koordynatorki działań psychologicznych: Katarzyna Sienicka +48 574 770 747 k.sienicka@fundacjalafontaine.org Fundacja „La Fontaine” Wandy Rutkiewicz 2 02-956 Warszawa NIP: 9512490265 KRS: 0000803867 REGON: 38436053100000 www.fundacjalafontaine.org