FAQ – najczęściej zadawane pytania

FAQ – najczęściej zadawane pytania

REKRUTACJA
 • Jakie przedmioty należy zdawać na maturze, żeby móc studiować w WSIiZ?

Podczas rekrutacji nie bierzemy pod uwagę przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (wyjątek stanowi kierunek Pielęgniarstwo). Kluczowe znaczenie ma pozytywny wynik egzaminu maturalnego oraz data dostarczenia przez kandydata kompletu dokumentów.

 • Gdzie znajdę podanie rekrutacyjne?

Podanie rekrutacyjne jest generowane po zarejestrowaniu się na indywidualnym koncie w systemie e-dziekanat (zakładka WYDRUKI REKRUTACYJNE).

 • Czy po rejestracji w systemie e-dziekanat jestem już zakwalifikowany na studia?

Nie. Rejestracja online jest pierwszym etapem rekrutacji. Aby otrzymać status kandydata na studia, należy dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych do Biura Rekrutacji w wersji papierowej

 • Czy zaświadczenie lekarskie może być wystawione przez dowolnego lekarza lub na inną uczelnię? Czy mogę dostarczyć zaświadczenie z miejsca pracy?

Nie, honorowane są jedynie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, wystawione na konkretny kierunek i konkretną uczelnię. Skierowania, jak i wzory zaświadczeń lekarskich dostępne są na stronie Uczelni (w zakładce REKRUTACJA/ PROCES REKRUTACJI/Krok 3).

W celu wykonania badań jest możliwość skorzystania z oferty z naszych placówek partnerskich.

 • Czy Uczelnia posiada w swojej ofercie studia całkowicie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

Nie.

 • Jakie dokumenty mogę przesłać skanem do Biura Rekrutacji?

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć w wersji papierowej. Wyjątkiem są obywatele Ukrainy, którzy w aktualnym naborze mogą dostarczać dokumenty w postaci elektronicznej.

 • Czy wszystkie dokumenty trzeba dostarczyć razem?

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać etapowo. Jednak przy kwalifikacji na studia brani pod uwagę są tylko kandydaci, którzy dostarczyli komplet dokumentów.

 • Kiedy kandydaci są informowani o wynikach rekrutacji? Kiedy ogłaszana jest lista osób zakwalifikowanych na studia?

Informację o przyjęciu na studia kandydaci otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w ostatnim dniu prowadzonej rekrutacji.

 • Jaka jest różnica pomiędzy uprawnieniami zawodowymi po ukończeniu studiów w ramach studiów podyplomowych, a studiów I i/lub II stopnia.

Po ukończeniu studiów I i II stopnia absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata/inżyniera/magistra. Absolwenci studiów podyplomowych natomiast otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych bez  tytułu zawodowego. Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w danym zakresie.

 • W jakim zakresie programy studiów niestacjonarnych różnią się od programów studiów stacjonarnych?

Programy obu form studiów nie różnią się w zakresie treści programowych, a jedynie nakładu godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego.

 • Czy na Uczelni są prowadzone zajęcia w języku innym niż polski?

Tak. W ramach wybranych kierunków w programie studiów, w tym planie studiów, uwzględnione zostały moduły (przedmioty) prowadzone w języku angielskim.

 • Czy Uczelnia organizuje zajęcia z języka polskiego dedykowane dla studentów – obcokrajowców?

Uczelnia współpracuje ze Szkołą Językową Bla-Bla School, która oferuje kurs języka polskiego na preferencyjnych warunkach dla studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 • Czy Uczelnia posiada w swojej ofercie studia współfinansowane przez UP?

W sprawie dofinansowania należy kontaktować się z Urzędem Pracy. Uczelnia wystawia zaświadczenia potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Czym jest kurs wyrównawczy?

Kurs wyrównawczy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły inny kierunek studiów I stopnia niż ten, na który rekrutują się w WSIiZ w ramach studiów II stopnia. Sam kurs służy wyrównaniu wiedzy i umiejętności praktycznych pomiędzy kandydatami tożsamego kierunku, a innego, niemniej mieszczącego się w tych samych dziedzinach nauki. Kurs wyrównawczy wyznaczany jest indywidualnie dla każdego kandydata na podstawie suplementu, stanowiącego załącznik do dyplomu.

 • Jestem studentem/ byłem studentem innej uczelni, czy mogę kontynuować/wznowić naukę w WSIIZ?

Tak. Warunkiem rozpoczęcia studiów w WSIiZ na semestrze wyższym niż pierwszy jest założenie konta w systemie e-dziekanat, uzupełnienie wszystkich danych z zaznaczeniem kierunku studiów, wydrukowanie podania rekrutacyjnego wygenerowanego przez system, skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących podczas rekrutacji na semestr pierwszy oraz:

 • w przypadku osób, które studiowały i przerwały naukę w innej uczelni (zostały skreślone z listy studentów poprzedniej uczelni): złożenie wniosku o przyjęcie na wyższy semestr wraz z kartą przebiegu studiów;
 • w przypadku osób przenoszących się z innej uczelni, gdzie aktualnie posiadają status studenta (nie zostali skreśleni z listy studentów): złożenie wniosku o przyjęcie w trybie przeniesienia, ze zgodą obecnego rektora oraz kartą przebiegu studiów.

Uczelnia pobiera opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na semestr wyższy niż pierwszy w wysokości 500 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW
 • Czy zajęcia dydaktyczne w WSIiZ odbywają się w tradycyjnej formie, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

Na studiach I i II stopnia (z wyjątkiem studiów inżynierskich) wykłady odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zajęcia organizowane są w tradycyjnej formie. W przypadku studiów podyplomowych zarówno wykłady, jak i ćwiczenia audytoryjne, organizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • Jak wyglądają praktyki na poszczególnych kierunkach studiów? (liczba godzin, miejsca, organizacja)

Studencka praktyka zawodowych na studiach I stopnia nie może trwać krócej niż 6 miesięcy, natomiast na studiach II stopnia minimalny wymiar praktyki to 3 miesiące. Studenckie praktyki zawodowe są modułami śródsemestralnymi, które powinny być realizowane w okresie przerwy od zajęć dydaktycznych. Miejsce odbywania praktyk wybiera samodzielnie student – uczelnia udostępnia również listę podmiotów, w których można te praktyki zrealizować, o ile jest nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań ze strony przyjmującego na praktykę.

 • Czy mogę otrzymać do wglądu sylabusy?

Sylabusy wszystkich modułów (przedmiotów) znajdują się na stronie internetowej Uczelni: https://wsiiz.pl/program-studiow/

 • Chcę poznać wcześniej szczegółowy plan zajęć. Czy jest to możliwe?

Szczegółowy plan zajęć jest udostępniany studentom na 10 dni przed rozpoczęciem semestru na indywidualnym koncie w systemie e-dziekanat. Sama organizacja roku akademickiego wraz z szczegółowym terminarzem zjazdów, udostępniona jest na stronie wsiiz.pl już od końca kwietnia poprzedzającego rozpoczęcie danego roku akademickiego.

 • Czy zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane także w piątki? Jaki próg nieobecności studenta jest dozwolony na zajęciach?

Przy trybie niestacjonarnym zajęcia tj. wykłady mogą odbywać się również w piątki od godz. 17:00. Natomiast w przypadku ćwiczeń klinicznych lub zajęć warsztatowych organizowanych z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, zajęcia mogą się odbywać w piątki od godz. 8.00, również na studiach niestacjonarnych. Szczegóły dotyczące progu nieobecności i formy usprawiedliwienia dostępne są w sylabusach modułów (przedmiotów).

 • Czy pod Uczelnią są miejsca parkingowe dla studentów?

Miejsca parkingowe pod budynkiem Uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla kadry akademickiej.

 • Czy Uczelnia zapewnia ubezpieczenie?

Tak. Jeżeli student chce być objęty ubezpieczeniem powinien złożyć odpowiedni wniosek w Biurze Spraw Studenckich.

 • Czy jest możliwość uzyskania stypendium? Jakie warunki należy spełnić?

Tak. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej w zakładce Stypendia

 • Kiedy otrzymam legitymację studencką?

Legitymacje studencką otrzyma Pani/Pan w biurze zespołu ds. rekrutacji po podpisaniu aktu ślubowania.

 • Do kiedy jest ważna legitymacja studencka?

Prawo do posiadania ELS mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów I stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. Ważność ELS potwierdzana jest co semestr.

 • Czy dostanę mLegitymację?

Tak. Student, któremu nadano numer PESEL, może złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji – dokumentu elektronicznego przechowywanego i okazywanego przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej.

OPŁATY
 • Na jakie konto mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną, opłatę wpisową i za wydanie ELS?

Pierwsze płatności kandydaci uiszczają na numer rachunku

ALIOR BANK PL 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331.

Natomiast w momencie wpisu na listę studentów generowany jest indywidualny numer konta studenta, na który zobowiązany jest On wpłacać wszystkie opłaty.

 

 • Czy w Biurze Rekrutacji można dokonać płatności gotówkowo?

Nie. W Biurze Rekrutacji wszystkie opłaty przyjmowane są jedynie w formie bezgotówkowej.

 

 • Czy wszystkie opłaty związane z procesem rekrutacyjnym mogę wykonać jednym przelewem?

Tak

 

 • Co trzeba wpisać tytułem przy uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, wpisowej i za wydanie ELS ?

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko kandydata, za co jest płatność oraz wybrany kierunek studiów.

 

 • Co to jest potwierdzenie opłaty?

Jako potwierdzenie opłaty honorujemy dokument elektroniczny wygenerowany w systemie elektronicznej bankowości lub przelew realizowany za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 

 • Na co jest przeznaczona opłata wpisowa?

Opłata wpisowa jest przeznaczona na zakup odzieży ochronnej.

 

 • Czy w przypadku rezygnacji ze studiów musze opłacić czesne za cały semestr?

Opłata zostaje pobrana jedynie za okres, w którym jest się studentem. W przypadku rezygnacji opłata jest naliczana proporcjonalnie do dnia złożenia wniosku o skreślenie z listę studentów.

 

 • Czy opłata rekrutacyjna, wpisowa i opłata za ELS jest zwracana w przypadku niepodjęcia studiów?

Opłaty te są zwracane na wniosek kandydata w momencie, gdy nie został on przyjęty na studia z winy nie leżącej po jego stronie, np. w sytuacji nieuruchomienia kierunku studiów.