Informacje ogólne

Informacje ogólne

Egzamin końcowy

1. Słuchacz studiów podyplomowych przystępuje do egzaminu końcowego.

2. Do egzaminu końcowego dopuszcza się po spełnieniu przez słuchacza następujących warunków:

  • uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie wszystkich egzaminów wynikających z programu kształcenia,
  • wywiązanie się słuchacza ze wszystkich zobowiązań wobec Uczelni poprzez złożenie karty obiegowej.

3. Egzamin końcowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zakończenia zajęć dydaktycznych.

4. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym lub pisemnym. Egzamin końcowy w formie pisemnej odbywa się w obecności Rektora lub osoby przez niego wyznaczonej. Egzamin końcowy w formie ustnej odbywa się w obecności co najmniej trzech osób, w tym Rektora lub osoby przez niego wyznaczonej oraz dwóch nauczycieli akademickich.

5. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w egzaminie końcowym przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego, związanych z wybranym kierunkiem studiów podyplomowych.

6. W trakcie egzaminu końcowego słuchacz powinien wykazać się wiedzą nabytą podczas studiów podyplomowych na wybranym kierunku.

7. Słuchacz zdaje egzamin końcowy jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyska ocenę co najmniej dostateczną.

8. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, Rektor na wniosek słuchacza wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu końcowego.

9. Drugi termin jest ostateczny i nie może zostać wyznaczony później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyznaczenia pierwszego terminu egzaminu końcowego.

10. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego w drugim terminie Rektor podejmuje decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Świadectwo wystawia się do 30 dni od daty egzaminu końcowego. Świadectwo odebrać można w Collegium Studiów Podyplomowych.

 

Biuro Collegium Studiów Podyplomowych

Kampus 1, Sala 0.1

Kontakt