Informacje ogólne

Informacje ogólne

Studenckie Praktyki Zawodowe są częścią planu studiów, oznacza to że należy je rozliczyć tak samo jak każdy inny moduł.

Praktyki mają za zadanie:

 • poszerzyć wiedzę studentów;
 • przygotować do wykonywania określonego zawodu;
 • pogłębić wiedzę teoretyczną;
 • kształtować umiejętności niezbędne do przyszłej pracy zawodowej;
 • dać szansę zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • zapoznanie z regułami rządzącymi rynkiem pracy.

Nabyte podczas praktyk umiejętności powinny umożliwić absolwentowi łatwiejsze uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój, dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

 

 Wymiar praktyk kierunkowych:

 • 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
 • 2 miesiące = 8 tygodni na każdy moduł praktyk
 • 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia
 • 1 miesiąc = 4 tygodnie na każdy moduł praktyk

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych

 

Wszystkie dokumenty dotyczące studenckich praktyk zawodowych tj. program praktyk, karty praktyk oraz umowa wraz z oświadczeniem/zobowiązaniem praktykanta o przeprowadzenie studenckich praktyk zawodowych są dostępne dla studenta w elektronicznym systemie obsługi studiów e-dziekanat w zakładce „pliki do pobrania”.

Etapy postępowania:

 1. Wybór instytucji
  • Praktyki zawodowe można odbywać w instytucjach, gdzie istnieje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu programu praktyk, który obowiązuje dla danego kierunku studiów.
  • Student ma możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwie, z którym Uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy w ramach praktyk kierunkowych.
  • Studenci mogą sami wybrać instytucję, w której chcą odbywać praktyki pod warunkiem, że pracodawca podpisze umowę z Uczelnią. Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem oraz ścieżką kształcenia.
 2. Podpisanie umowy o przeprowadzenie studenckich praktyk zawodowych
  • Umowę wraz z oświadczeniem/zobowiązaniem praktykanta należy pobrać z zakładki pliki do pobrania” po zalogowaniu się do elektronicznego systemu obsługi studiów e-dziekanat.
  • Podpisany i opieczętowany, druk umowy wraz z oświadczeniem/ zobowiązaniem praktykanta, pieczątką instytucji wraz z numerem NIP przez przyjmującego na praktyki powinien zostać przesłany skanem lub w formie czytelnego zdjęcia na adres e-mail opiekuna administracyjnego danego kierunku na 7 dni przed ich rozpoczęciem praktyk.
  • Nie złożenie ww. dokumentów skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia karty praktyk.
 3. Składanie karty praktyk 

 

Kartę praktyk niezwłocznie po zakończeniu praktyk należy złożyć w oryginale do Biura Spraw Studenckich:

 • osobiście w godzinach obsługi interesantów,
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do biura,
 • za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej ze wskazaniem biura do którego list powinien zostać dostarczony.

 

Terminy rozliczenia zgodne z organizacją roku akademickiego:

 • zaliczenie w I terminie – karta praktyk powinna być złożona do ostatniego dnia sesji podstawowej (letniej/ zimowej),
 • zaliczenie w II terminie – karta praktyk powinna być złożona do ostatniego dnia sesji poprawkowej (letniej/ zimowej).

 

Nieterminowe rozliczenie praktyk zawodowych

W przypadku niewywiązania się z wyżej wymienionych terminów student zobowiązany jest do złożenia przez elektroniczny system obsługi studentów wniosku o warunkowe zaliczenie studenckich praktyk w terminie określonym przez organizację roku akademickiego jako ostateczny dla danego semestru.

 

Informacje dodatkowe:

 • Zgodnie z umową o przeprowadzenie praktyk studenckich każdy student odbywający praktykę jest zobligowany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). Student może nabyć ubezpieczenie z pośrednictwem Uczelni.
 • W przypadku wymagania przez Instytucję przyjmującą na praktyki skierowania należy się zgłosić do opiekuna administracyjnego danego kierunku w celu wystawienia takiego dokumentu.
 • przed przystąpieniem do odbywania studenckich praktyk zawodowych, studenci studiów na kierunku Dietetyka zobowiązani są poddać się obowiązkowemu badaniu na nosicielstwo Salmonella/ Shigella. Badanie jest bezpłatne pod warunkiem posiadania statusu studenta, potwierdzonego na podstawie zaświadczenia wydanego przez Biuro Spraw Studenckich.