Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

MODYFIKACJA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE

Projekt pt. Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie był realizowany w okresie od 1.02.2019 r. do 31.12.2021 r. w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pierwotna wartość projektu: 993 860,00 zł

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji 120 osób (5M/115K) poprzez uczestnictwo w edukacji na poziomie wyższym w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, tj. modyfikację studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia  – kierunku odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w woj. mazowieckim.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez modyfikację planu studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia tj.:

  • wprowadzenie 2 nowych ścieżek kształcenia tj. Kosmetologia kliniczna i Manager produktu kosmetycznego
  • modyfikacja 2 istniejących ścieżek kształcenia tj. Podologia i Kosmetologia bioestetyczna
  • zmodyfikowanie formy zajęć dla modułów dermatologia kliniczna i onkologia skóry, poprzez wprowadzenie zajęć warsztatowych [prowadzonych przez przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego] i klinicznych [prowadzonych w placówkach medycznych] w miejsce dotychczasowych ćwiczeń audytoryjnych
  • wprowadzenie zajęć interpersonalnych dotyczących kontaktów z klientem [prowadzonych przez przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego]
  • wprowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących prowadzenia biznesu w branży kosmetologicznej [prowadzonych przez przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego]
  • zmodyfikowanie formy zajęć z modułu żywienie i suplementacja w aspekcie diety i urody człowieka z dotychczasowych ćwiczeń audytoryjnych na zajęcia warsztatowe
  • realizacja zajęć w ramach poszczególnych ścieżek kształcenia tj. kosmetologia kliniczna i manager produktu kosmetycznego przez pracodawców, przez przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego

 

Zrealizowano cel główny projektu tj. podniesienie kompetencji 117 os.(1M/116K) poprzez uczestnictwo w edukacji na poziomie wyższym w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia Warszawie.