Rekrutacja dla obcokrajowców

Rekrutacja dla obcokrajowców

Rekrutacja

DWA ETAPY REKRUTACJI:

 1. rekrutacja internetowa za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego znajdującego się na stronie Uczelni wsiiz.pl, w zakładce „Rekrutacja”, pod linkiem: e-dziekanat.wsiiz.pl
 2. dostarczenie wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji mieszczącego się w siedzibie Uczelni (Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920, nr 18 pokój 0.1). Kandydat na studia na miejscu powinien potwierdzić swoją tożsamość okazując dowód tożsamości lub paszport.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REKRUTACJI NA STUDIA W WSIIZ

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

 • podanie rekrutacyjne (generowane z systemu rekrutacyjnego „e-dziekanat” i podpisane przez Kandydatka/tkę),
 • elektroniczna wersja zdjęcia legitymacyjnego do systemu w sekcji Dane Osobowe (zdjęcie będzie użyte do legitymacji studenckiej),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości/polskiej matury (oryginał do wglądu) lub matury międzynarodowej (International Baccalaureate) lub matury europejskiej (European Baccalaureate) / lub inny dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z kwalifikatorem https://kwalifikator.nawa.gov.pl/ ,
 • apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych Kandydata/tki wraz z kserokopią aktu urodzenia – jeżeli Kandydat/ka w chwili składania dokumentów nie ma ukończonych 18 lat,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dla określonego kierunku studiów,
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł (obywatele spoza UE), 85 zł (obywatele UE)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS (elektroniczną legitymację studencką) w kwocie 22 zł,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (pokrywająca koszt zakupu odzieży ochronnej) w kwocie 200 zł / 300 zł dla kandydatów na kierunek Pielęgniarstwo
 • pełnomocnictwo (opcjonalnie) – w sytuacji, gdy Kandydat/ka upoważnia w swoim imieniu przedstawiciela do złożenia dokumentów i odbioru zaświadczenia (Kandydaci niepełnoletni składają pełnomocnictwo na innym wzorze dokumentu)
 • tłumaczenia przysięgłe dla wszystkich dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski.

Studia II stopnia (magisterskie)

 • podanie rekrutacyjne (generowane z systemu rekrutacyjnego „e-dziekanat” i podpisane przez Kandydatka/tkę),
 • elektroniczna wersja zdjęcia legitymacyjnego do systemu w sekcji Dane Osobowe (zdjęcie będzie użyte do legitymacji studenckiej),
 • kserokopia dyplomu studiów (oryginał do wglądui) wraz z suplementem,
 • apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dla określonego kierunku studiów,
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł (obywatele spoza UE), 85 zł (obywatele UE)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS (elektroniczną legitymację studencką) w kwocie 22 zł,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (pokrywająca koszt zakupu odzieży ochronnej) w kwocie 200 zł,
 • pełnomocnictwo (opcjonalnie) – w sytuacji, gdy Kandydat/ka upoważnia w swoim imieniu przedstawiciela do złożenia dokumentów i odbioru zaświadczenia,
 • tłumaczenia przysięgłe dla wszystkich dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski

UWAGA! Kandydaci będący obywatelami Ukrainy – w związku z aktualnym konfliktem wojennym wprowadziliśmy rozwiązania, które mają za zadanie ułatwić Państwu proces rekrutacji:

 • obowiązek złożenia apostille zostaje zniesiony,
 • tłumaczenie dokumentów wydanych w języku innym niż polski mogą być sporządzone przez dowolnego tłumacza z polskiego biura tłumaczeń (nie wyłącznie tłumaczy przysięgłych),
 • wszystkie dokumenty mogą być złożone do Biura Rekrutacji w formie skanów (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@wsiiz.pl )

OPIS DOKUMENTÓW

Podanie rekrutacyjne

Dokument jest możliwy do wygenerowania po wypełnieniu wszystkich pozycji w systemie rekrutacyjnym e-dziekanat i wgraniu zdjęcia legitymacyjnego w wymaganym formacie. Dokument należy wydrukować i opatrzyć czytelnym podpisem.

Cyfrowe zdjęcie legitymacyjne

Zdjęcie cyfrowe do wgrania w systemie e-dziekanat sekcja Dane Osobowe – wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu „en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami (UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej).

Świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Polsce można ubiegać się na podstawie polskiej matury lub świadectwa dojrzałości a także na podstawie oprócz dyplomu matury międzynarodowej – International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (EuropeanBaccalaureate). Na studia drugiego stopnia dodatkowo wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia, jednolitych studiów mgr) bądź też dokumentu zagranicznego, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia.

UWAGA! Świadectwa wydane poza Polską muszą być: opatrzone apostille i przetłumaczone na język polski (tłumaczenie przysięgłe).

Potwierdzenie dokonania opłat: rekrutacyjnej, wpisowej i za ELS

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Uczelni:

ALIOR BANK PL 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

SWIFT/BIC: ALBPPLPW    

Apostille

Świadectwo zagraniczne uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille.

Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille kandydat na studia może znaleźć pod linkiem: hcch.net

Przykładowo, jeżeli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, jeśli kandydat składa dokumenty na studia w języku polskim.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej. Jeżeli świadectwo zostało wydane w takim państwie to oznacza, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj są to ministerstwa właściwe ds. zagranicznych, czy też edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Uwaga! Obywatele Ukrainy w naborze na semestr zimowy 2024/2025 są zwolnieni z obowiązku żłożenia tego dokumentu!

 

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Lista tłumaczy przysięgłych dostępną jest pod linkiem: arch-bip.ms.gov.pl, lub/
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub/
 • konsula RP właściwego dla państwa, na terytorium którego lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub/
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub/
 • tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Jeżeli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, należy przetłumaczyć również i ten dokument.

W zakresie dokonywania tłumaczeń przysięgłych dokumentów rekrutacyjnych rekomendujemy Państwu współpracę z naszym Partnerem – firmą MJK JANA KRÓLAK.

https://tlumaczeniaprzysiegle.eu/

tel.: (+48) 535-556-005, e-mail: jana.krolak@op.pl

W ramach korzystania z usług Istnieje możliwość wykonywania tłumaczeń dokumentów na podstawie skanów.

Firma oferuje tłumaczenia przysięgłe dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski, zgodnie z cennikiem: atestat i dodatek do atestatu – 120 zł, dyplom (bez suplementu) – 40 zł, zaświadczenie lekarskie – 80 zł, Apostille – 40 zł

Uwaga! Obywatele Ukrainy w naborze zimowym 2024/2025 mogą złożyć tłumaczenia wykonane przez dowolnego tłumacza z poslkiego biura tłumaczeń (tłumaczenie przysięgłe nie jest obligatoryjne). Tłumaczenie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem tłumacza oraz pieczęcią firmy.

 

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Biura Rekrutacji zaświadczenia od lekarza medycyny pracy (na podstawie Dz. U z 2019 r.) o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Akceptowane są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy posiadającego prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Badania lekarskie przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania. Wzory skierowania i zaświadczenia dostępne w zakładce ZASADY REKRYTACJI

Pełnomocnictwo (kandydaci pełnoletni)

Kandydat, który nie może dostarczyć dokumentów na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży wymagane dokumenty związane z procesem rekrutacji w jego imieniu. Pełnomocnik będzie mógł odebrać również zaświadczenie o przyjęciu kandydata na studia.

Aby było to możliwe, pełnomocnik musi posiadać ze sobą zestaw dokumentów, na które składają się:

  • swój dokument tożsamości do wglądu (paszport lub dowód tożsamości obywatela UE);
  • podpisane przez kandydata pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się poniżej;

Wzór pełnomocnictwa kandydat może uzyskać klikając >tutaj<                                                                      

Kandydaci niepełnoletni

Osoby, które podczas rekrutacji na studia nie mają skończonego 18 roku życia składają dodatkowe dokumenty – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic lub inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego. Należy przedłożyć dokument poświadczający przedstawicielstwo ustawowe – najczęściej jest to akt urodzenia. Musi on zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Na podstawie tego dokumentu kandydat może podpisać podanie rekrutacyjne i złożyć wymagane dokumenty.

Wzór zgody przedstawiciela ustawowego na rekrutację kandydata niepełnoletniego można uzyskać klikając >tutaj<

W przypadku wpisu przez pełnomocnika potrzebne jest również odpowiednie pełnomocnictwo. Jest to inny dokument niż  w przypadku wpisu pełnoletnich kandydatów.

Dokument może uzyskać klikając >tutaj<

KURS JĘZYKOWY

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wspólnie ze Szkoła Językową Bla-Bla School

zaprasza na kurs języka polskiego, dedykowany dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w Naszej Uczelni.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z Bla-Bla School


Bla-Bla School

ul. Kopernika 30/329, 00-336 Warszawa

tel. 48 792 765 778

mail: biuro.bpmt@gmail.com

Dokumenty do pobrania
OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGOO
PEŁNOMOCNICTWO – KANDYDAT DOROSŁY
PEŁNOMOCNICTWO – KANDYDAT NIEPEŁNOLETNI
Kontakt

Biuro Rekrutacji

adres:

Kampus 1
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18
02-366 Warszawa
tel. 22 562 35 12, 22 562 35 14
e- mail: rekrutacja@wsiiz.pl

Kampus 2 (IV piętro)
Aleje Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa
tel. 786 454 458
e- mail: rekrutacja@wsiiz.pl

Częste pytania

Kto powinien być obecny podczas dostarczania dokumentów rekrutacyjnych osoby niepełnoletniej?

Do wpisu na studia, niepełnoletni kandydat może przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym, który osobiście przy pracowniku Uczelni, podpisze oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów. Na podstawie tego dokumentu kandydat może osobiście podpisać podanie rekrutacyjne oraz inne dokumenty wymagane przez Uczelnie.

 

Czy rodzic/opiekun prawny może dostarczyć dokumenty rekrutacyjne niepełnoletniego kandydata bez jego obecności?

Tak.

 

Czy niepełnoletni kandydat na studia może na Uczelnie przyjść sam aby dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

Tak. Musi mieć wtedy przy sobie oświadczenie podpisane przez jednego z rodziców oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Co w sytuacji, gdy przy dostarczaniu dokumentów rekrutacyjnych na studia nie może przyjść ani kandydat, ani rodzic/opiekun prawny?

W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica). Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ

Вступна  кампанія до  Університет  інженерії  і охорони здоров’я у Варшаві, складається з двох  етапів:

 • Попередня  онлайн-реєстрація  на навчання відбувається  через систему  розміщену на веб-сайті університету – wsiiz.pl,  у  закладці  – «онлайн-реєстрація» – за посиланням:
  e-dziekanat.wsiiz.pl
 • Надання необхідних оригіналів  документів до  Відділу прийняття на навчання та  реклами, який розташований у головному корпусі  Університету  за  адресою  – м. Варшава, вулиця Битви  Варшавської 1920, № 18, кімната 0,1. Кандидат на навчання на місці повинен підтвердити свою особу, пред’явивши посвідчення особи або паспорт.

 

Документи, необхідні для зарахування до Університету  інженерії  і охорони здоров’я:

 Навчальна програма першого  ступеня (бакалавр-інженер)

 • заявка на вступ до Університету (створена за допомогою електронної-системи вступу, – „е-деканат”
 • фото для заявки на вступ
 • ксерокопія свідоцтва про закінчення середньої школи / іспитів – ЗНО (оцінки з тестів ЗНО при вступі на навчання до  уваги не беруться)
 • Апостиль  до  закордонного Атестата чи Диплома, виданого за межами Польщі (przy rekrutacji na semestr zimowy 2024/2025 Apostille dla obywateli Ukrainy nie jest wymagane)
 • документи для неповнолітніх кандидатів – якщо на момент вступу кандидату не виповнилося 18 років
 • довідка лікаря з професійної медицини для певної(цієї)  галузі навчання
 • заява про знання польської мови

Зразок заяви на знання польської мови можна отримати, натиснувши >тут<

 • підтвердження внесення плати за – студентське посвідчення, у розмірі 85 злотих (громадяни ЄС), 150 злотих (громадяни країн, які не є членами ЄС),
 • підтвердження оплати ELS (електронного ідентифікатора студента) у розмірі 22 злотих.
 • підтвердження оплати вписовей (покриття витрат на придбання захисного одягу) у розмірі 200 злотих.(300 zł dla kierunku Pielęgniarstwo)

ПРИМІТКА: Оплата за навчання та плата за ELS (електронний ідентифікатор студента)  и вписова здійснюються лише платіжною карткою у Відділу прийняття на навчання та  реклами  в університеті або перерахуванням на рахунок університету:

АЛІОР БАНК 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

 

*Присяжний  переклад усіх підготовлених документів мовою, якою проходитиме процес  навчання (Польською мовою).

 

Вступ на навчальну програму другого ступеня (Магістратура)

 • заявка на вступ до Університету (створена за допомогою електронної-системи вступу, – „е-деканат”
 • фото для заявки на вступ
 • ксерокопія свідоцтва про закінчення середньої школи / іспитів – ЗНО ( оцінки з тестів ЗНО при вступі на навчання до  уваги не беруться)  
 • ксерокопія Диплома Бакалаврського ступеня  (разом з оригіналом  для перевірки)       
 • Апостиль  до  закордонного Атестата чи Диплома, виданого за межами Польщі
 • pełnomocnictwo – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik,
 • довідка лікаря з професійної медицини для певної(цієї)  галузі навчання
 • заява про знання польської мови

Зразок заяви на знання польської мови можна отримати, натиснувши  >тут<

 • підтвердження внесення плати за – студентське посвідчення, у розмірі 85 злотих (громадяни ЄС), 150 злотих (громадяни країн, які не є членами ЄС),
 • підтвердження оплати ELS (електронного ідентифікатора студента) у розмірі 22 злотих.
 • підтвердження оплати вписовей(покриття витрат на придбання захисного одягу) у розмірі 200 злотих.

ПРИМІТКА: Оплата за навчання та плата за ELS (електронний ідентифікатор студента) здійснюються лише платіжною карткою у Відділу прийняття на навчання та  реклами  в університеті або перерахуванням на рахунок університету:

АЛІОР БАНК 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

 

Присяжний  переклад усіх підготовлених документів мовою, якою проходитиме процес  навчання (Польською мовою).

 

Опис документів (представлений  на розширених закладках):

Заявка на вступ до Університету

Заявку на вступ до Університету слід завантажити на комп’ютер із онлайн-реєстрація  на вступ до університету файл ПДФ з „е-деканату”. Перед завантаженням файлу кандидат повинен перевірити, чи заповнив усі необхідні поля та завантажив фотографію у відповідному електронному форматі. Фотографія повинна відповідати формату тієї фотографії, яка є оригінально.

Кандидат повинен видрукувати заявку, і  «розбірливо»,  підписати –  ім’я та прізвище, та  подати заявку  разом із набором необхідних документів.

 Документи , що дають  право вступу  на навчання

Для вступу  на навчання в Польщі має бути поданий  атестат  про закінчення   середньої школи, оцінки за проходження  Зовнішнього Незалежного Оцінювання (ЗНО),  до уваги не беруться. Також, дипломи Бакалавра (Першого освітньо-кваліфікаційного ступеня) беруться до  уваги при вступі на навчання на Магістерську програму.

УВАГА! Документи (атестати і дипломи), видані за межами Польщі, повинні мати:

 • Мати  Апостиль.
 • Повинні  бути перекладені на  польську мову  (присяжний переклад).

Апостиль

Іноземний Атестат,  Диплом, –  отриманий за межами Республіки Польща (крім міжнародного Диплому бакалавра) та Диплому європейського бакалавра, повинні супроводжуватися апостилем аби відповідати міжнародним стандартам. На цій підставі іноземні документи вважаються дійсними на території Республіки Польща.

Що стосується документів, виданих у країнах-учасницях Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 р. (Журнал законів 2005 р. № 112, пункт 938), слід отримати документ під назвою –  Апостиль.
Перелік країн та установ, які відповідають за видання  Апостиля в кожній з країн, можна знайти за посиланням: hcch.net

Наприклад, якщо диплом видали в Україні,  –  Апостиль видасть Міністерство Освіти  і Наук  в Києві. Зауважте, що Апостиль – це документ, підготовлений мовою, відмінною від Польської, і тому його слід перекласти –  Присяжним  –  перекладачем, якщо кандидат подає документи на навчання –  Польською мовою.

Присяжний Переклад, як і Апостиль, підтверджує справжність документа, виданих в іншій країні, а не в Польщі. Переклад Присяжний –  потрібно здійснити, якщо неможливо отримати Апостиль, оскільки країна, яка видала документ, не прийняла  Гаазьку конвенцію. Якщо, Атестат чи Диплом, – видана в такій країні, це означає, що слід повідомити про це установу, яка в цій країні відповідає за легалізацію документів, призначених для обігу за кордоном. Зазвичай це Міністерства, компетентні з питань Закордонних справ або Освіти чи Науки. Отримавши необхідне підтвердження в такій установі, ви повинні повідомити в Польське Консульство, яке згодом легалізує документ.

 Присяжний переклад документів

Усі документи, видані  Українською мовою, відмінною від Польської, повинні бути перекладені на Польську мову:

 • Польський присяжний перекладач (внесений до переліку присяжних перекладачів Міністерства Юстиції Польщі. Список присяжних перекладачів доступний за посиланням:
  arch-bip.ms.gov.pl або/
 • Присяжний перекладач з ЄС (якщо в даній країні є установа присяжного перекладача), або/
 • Польський Консул, який відповідає за країну, на території якої  документ виданий, або/
 • Дипломатичне представництво або консульська установа країни, акредитованої в Польщі, на території якої був  документ виданий, або/
 • переклад може бути зроблений в  бюро перекладів, але тоді він повинен бути завірений печаткою Польської  Дипломатичної  місії або Присяжним  перекладачем. Якщо законність диплому засвідчена апостилем, цей документ також слід перекласти.

 

Фотографію слід завантажити в систему – „е-деканат” –  на етапі подання заявки. Кандидати повинні завантажити фотографію в систему, яка буде використовуватися для друку в студентському посвідченні.

 

Довідка лікаря про стан здоров’я і придатність до навчання

Кандидати повинні подати у Відділу прийняття на навчання та  реклами,  довідки від лікаря з трудової медицини (на основі журналу законів про 2019 рік), що підтверджує відсутність протипоказань для проведення досліджень у вибраній галузі. Приймаються лише довідки, видані лікарем з гігієни праці, що мають право займатися професією в Республіці Польща.

 

Довіреність (повнолітні кандидати на навчання)

Кандидат, який не може особисто надати документи про навчання, може призначити представника, який подасть необхідні документи, пов’язані з процесом набору від його імені. Довірена Особа  також зможе подати документи – про вступ кандидата на навчання.

Щоб зробити це можливим, довірена особа –  повинна  мати при собі набір документів, що складаються з:

 • посвідчення особи для перевірки (паспорт або посвідчення особи громадянина ЄС);
 • довіреність, підписана кандидатом, зразок якого знаходиться нижче;

Зразок довіреності можна отримати, натиснувши – >тут<

 

Неповнолітні кандидати на навчання

Особи, які не досягли віку 18 років, при зарахуванні на навчання подають додаткові документи – заяву, законного представника (найчастіше це батько чи інший законний опікун) про згоду студента на навчання. На підставі цього документа кандидат може підписати заявку на вступ  і подати необхідні документи.

Зразок документу  – згоди,  законного представника  неповнолітньої особи   на  вступ в наш університет  можна отримати, натиснувши – >тут< 

У разі вступу через довірену особу також,  потрібна відповідна довіреність.  У випадку  вступу повнолітнього кандидата:

Документ для завантаження нижче  >тут<

УВАГА! Додатоком і підтвердженням , неповнолітньої особи,  зазвичай є свідоцтво  про народження неповнолітнього.

ДОКУМЕНТИ
OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGOO
PEŁNOMOCNICTWO – KANDYDAT DOROSŁY
PEŁNOMOCNICTWO – KANDYDAT NIEPEŁNOLETNI
КОНТАКТИ

Kampus 1
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18
02-366 Warszawa
tel. 22 562 35 12, 22 562 35 14
e- mail: rekrutacja@wsiiz.pl

Kampus 2 (IV piętro)
Aleje Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa
tel. 786 454 458
e- mail: rekrutacja@wsiiz.pl

 

ЧАСТО ЗАПИТАННЯ

Хто повинен бути присутнім при наданні документів про прийняття на навчання неповнолітнього?

Для вступу на навчання може прийти неповнолітній кандидат
з батьком ( чи мамою) / законним опікуном, який особисто перед  працівником університету підпише,  договір –  про згоду на навчання.
На підставі цього документу (згоди),  кандидат може особисто підписати заявку на прийняття на навчання  та інші документи, необхідні університетам.

 

Чи може батько (чи мама)/ законний опікун, надати документи про прийом на навчання неповнолітньому кандидату без його присутності?

Так.

 

Чи може неповнолітній кандидат сам прийти до університету для надання документів про прийняття на навчання?

Так. Він повинен мати заяву, підписану одним з батьків, та ксерокопію документа, що підтверджує його особу ( особу батька чи матері).

 

Що робити, якщо ні кандидат, ні батько (чи мама) / законний опікун не можуть прийти під час подання документів про прийняття на навчання?

У такій ситуації батьки,  законні опікуни можуть  призначити представника, який надасть заяву від його імені (з підписом когось з батьків).  Довірена особа  повинна мати довіреність, підписану батьком (чи мами) / законним опікуном, та ксерокопію документа, що підтверджує його особу,  для перевірки.


Зразки  документів для завантаження:

– Заява від батьків / законних  опікунів  неповнолітнього кандидата про згоду на навчання.
– Довіреність.

https://www.youtube.com

RECRUITMENT

TWO STAGES OF THE ADMISSION PROCESS:

 1. Online application process via online admissions system on the website of the College wsiiz.pl, in the tab “Rekrutacja” (Application), link: e-dziekanat.wsiiz.pl.
 2. Provision of the required documents to the Admissions Office located in the College’s main building (Warsaw, ul. Bitwy Warszawskiej 1920, No. 18 room 0.1). When submitting documents, the Applicant should confirm his/her identity by presenting an ID card or passport.

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REKRUTACJI NA STUDIA W WSIIZ

First-cycle studies (bachelor’s and engineering)

 • Application form (generated from the “e-dziekanat” application system and signed by the Applicant);
 • Electronic photo for the system in the Personal Data section (the photo will be used for the student ID card);
 • A photocopy of the matriculation certificate/ Polish secondary school final examination certificate (matura) (the original available for inspection) or the European Baccalaureate / another document equivalent to the Polish matura in accordance with the qualifier https://kwalifikator.nawa.gov.pl/ ;
 • Apostille or legalisation for a foreign certificate issued outside Poland;
 • A statement of the statutory representative signed by the parents/ legal guardians of the Applicant with a photocopy of the birth certificate – if the Applicant is under 18 at the time of submitting the documents;
 • A certificate from an occupational medicine physician for a specific field of study;
 • A certificate of the Polish language proficiency;
 • Confirmation of payment of the enrolment fee in the amount of PLN 150 (non-EU citizens), PLN 85 (EU citizens);
 • Confirmation of payment for ELS (electronic student ID card) in the amount of PLN 22;
 • A power of attorney (optional) – in a situation where the Applicant authorizes a representative to submit documents and collect the certificate on his/her behalf (minor Applicants submit a power of attorney on a different document form);
 • Sworn translations for all documents drawn up in a language other than Polish.

 

Second-cycle studies (master’s):

 • Application form (generated from the “e-dziekanat” application system and signed by the Applicant);
 • Electronic photo for the system in the Personal Data section (the photo will be used for the student ID card);
 • A photocopy of the diploma of studies (original available for inspection) with a supplement;
 • Apostille or legalisation for a foreign certificate issued outside Poland;
 • A certificate from an occupational medicine physician for a specific field of study;
 • A certificate of the Polish language proficiency;
 • Confirmation of payment of the enrolment fee in the amount of PLN 150 (non-EU citizens), PLN 85 (EU citizens);
 • Confirmation of payment for ELS (electronic student ID card) in the amount of PLN 22;
 • A power of attorney (optional) – in a situation where the Applicant authorizes a representative to submit documents and collect the certificate on his/her behalf;
 • Sworn translations for all documents drawn up in a language other than Polish.

 

DESCRIPTION OF DOCUMENTS

APPLICATION FORM

The document can be generated after completing all positions in the recruitment system e-dziekanat and uploading an ID photo in the required format. The document should be printed and provided with a legible signature.

 

ID photo

Digital photo to be uploaded in the e-dziekanat system, section Personal Data – requirements: dimensions 236 x 295 pixels, resolution 300dpi, light background, clearly visible face in the “en face” view (front), no dark glasses, headgear, face not covered with hair (NOTE: the photo you upload to the system will be used to prepare your student ID card).

 

Certificate entitling to apply for admission to studies

You can apply for admission to first-cycle studies in Poland on the basis of the Polish secondary school final examination certificate (matura) or matriculation certificate, as well as on the basis of the international or the European baccalaureate certificate. For second-cycle studies, it is additionally required to submit a graduation diploma (1st, 2nd cycle, uniform MA studies) or a foreign document that entitles you to apply for admission to studies.

NOTICE! Certificates issued outside Poland must have an apostille and be translated into Polish (sworn translation).

 

Confirmation of payment of the enrolment and ELS fee

The fees should be made by bank transfer to the College’s bank account:

ALIOR BANK PL 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

SWIFT/BIC: ALBPPLPW    

 

Apostille

Foreign certificates obtained outside the territory of the Republic of Poland must have an apostille or be legalized. On this basis, foreign documents are considered valid on the territory of the Republic of Poland.

In the case of documents issued in countries that are party to the Hague Convention of October 5, 1961 (Journal of Laws of 2005, No. 112, item 938), a document called an apostille must be obtained.

The list of countries and institutions responsible for issuing the apostille in each of them can be found by the Applicant for studies under the link: hcch.net.

For example, if the diploma was issued in Ukraine, the apostille will be issued by the Ministry of Education in Kiev. It should be remembered that the apostille is a document drawn up in a language other than Polish and, therefore, should be translated by a sworn translator if the Applicant submits documents for studies in Polish.

Legalization, like apostille, confirms the authenticity of a document issued in a country other than Poland. Legalization must be done if it is not possible to obtain an apostille, because the country that issued the document did not accept the Hague Convention. In such case, the Applicant should report to the institution that is responsible for legalizing documents intended for circulation abroad in the country. Usually, these are ministries responsible for foreign affairs or education. After obtaining the required confirmation from such an institution, you should report to the Polish consulate, which will finally legalize the document.

 

Sworn translation of documents

All documents drawn up in a language other than Polish should be translated into Polish by:

 • Polish sworn translator (entered on the list of sworn translators of the Polish Ministry of Justice. The list of sworn translators is available at: arch-bip.ms.gov.pl) or/
 • a sworn translator from the EU (if there is an institution of sworn translator in a given country), or/
 • a consul of the Republic of Poland competent for the country on the territory of which or in whose legal system the document was issued, or/
 • an accredited Polish diplomatic mission or consular office of the country on whose territory or in whose legal system the document was issued, or/
 • the translation can be done by a translation agency, but then it should be certified by a Polish diplomatic mission or a sworn translator. If the legality of the diploma is confirmed by an apostille, this document must also be translated.

In the field of sworn translations of application documents, we recommend you to cooperate with our partner –MJK JANA KRÓLAK.

https://tlumaczeniaprzysiegle.eu/

phone: (+48) 535-556-005, e-mail: jana.krolak@op.pl

The company provides the possibility of translating documents on the basis of scans.

The company offers sworn translations of documents from Ukrainian and Russian into Polish, in accordance with the price list: certificate and supplements to the certificate – PLN 120, diploma (without supplement) – PLN 40, medical certificate – PLN 80, Apostille – PLN 40.

 

A certificate from an occupational medicine physician

The Applicants are required to provide the Promotion and Admissions Department with a certificate from an occupational medicine physician (pursuant to Journal of Laws of 2019) that there are no contraindications to study in the selected field of study. Only certificates issued by an occupational medicine physician licensed to practice in the territory of the Republic of Poland are accepted.

Medical examinations are carried out by an occupational medicine physician on the basis of a referral. Forms of referrals and certificates available for download below:


REFERRAL AND CERTIFICATE
COSMETIC CHEMISTRY

REFERRAL AND CERTIFICATE
GENERAL CHEMISTRY

REFERRAL AND CERTIFICATE
ENGINEER OF HEALTH PROTECTION AND PROMOTION

REFERRAL AND CERTIFICATE
DIETETICS

REFERRAL AND CERTIFICATE
COSMETOLOGY

REFERRAL AND CERTIFICATE
TECHNOLOGY OF COSMETIC

 

IMPORTANT: Due to the current situation during the COVID-19 pandemic, it is possible to provide a TEMPORARY medical certificate that there are no contraindications for undertaking education in the chosen field. A TEMPORARY certificate may be issued by any physician other than occupational medicine physician, according to the formula below:

TEMPORARY
REFERRAL AND CERTIFICATE
COSMETIC CHEMISTRY
TEMPORARY
REFERRAL AND CERTIFICATE
DIETETICS
TEMPORARY
REFERRAL AND CERTIFICATE
COSMETOLOGY
TEMPORARY
REFERRAL AND CERTIFICATE
TECHNOLOGY OF COSMETIC

NOTICE! Temporary certificates issued by physicians outside the Republic of Poland require translations of the stamps contained in such documents. These translations must be made by sworn translators (as specified in the section “Description of documents”).

Power of attorney (adult Applicants)

An Applicant, who cannot provide documents for studies in person, may appoint a representative who will submit the required documents related to the application process on his/her behalf. The representative will also be able to collect the Applicant’s admission certificate.

To this end, the representative must provide a set of documents, which include:

 • identity document available for inspection (passport or identity card of an EU citizen);
 • the power of attorney signed by the Applicant, the specimen of which is presented below;

The candidate can obtain the model of the power of attorney by clicking >here<

DOCUMENTS TO DOWNLOAD
OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGOO
PEŁNOMOCNICTWO – KANDYDAT DOROSŁY
PEŁNOMOCNICTWO – KANDYDAT NIEPEŁNOLETNI
CONTAKT

Biuro Rekrutacji


adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18
02-366 Warszawa
tel. 22 562 35 12, 22 562 35 14
e- mail: rekrutacja@wsiiz.pl

FAQ

Kto powinien być obecny podczas dostarczania dokumentów rekrutacyjnych osoby niepełnoletniej?

Do wpisu na studia, niepełnoletni kandydat może przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym, który osobiście przy pracowniku Uczelni, podpisze oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów. Na podstawie tego dokumentu kandydat może osobiście podpisać podanie rekrutacyjne oraz inne dokumenty wymagane przez Uczelnie.

 

Czy rodzic/opiekun prawny może dostarczyć dokumenty rekrutacyjne niepełnoletniego kandydata bez jego obecności?

Tak.

 

Czy niepełnoletni kandydat na studia może na Uczelnie przyjść sam aby dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

Tak. Musi mieć wtedy przy sobie oświadczenie podpisane przez jednego z rodziców oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Co w sytuacji, gdy przy dostarczaniu dokumentów rekrutacyjnych na studia nie może przyjść ani kandydat, ani rodzic/opiekun prawny?

W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica). Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu.