Misja uczelni

Misja uczelni

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego.

Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy kształcenia odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni.
 
Nieprzerwany rozwój WSIiZ pozwala na elastyczne dostosowywanie Uczelni do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, czy też naukowych, stąd też szczególną misją uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji jej zadań w oparciu o filozofię Total Quality Management.
 
Koncepcja kształcenia przyjęta w WSIiZ uwzględnia dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i  Europie  skutkującą wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów. Profil nauczania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia odniesiony do kilku obszarów kształcenia realizuje większą przejrzystość, dostępność i jakość zdobywanych kwalifikacji zgodnie z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji.
 
Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.
 
 

Wdrożony system zarządzania przez jakość zyskuje uznanie otoczenia społeczno-gospodarczego i w pełni satysfakcjonuje klientów, partnerów
i pracowników:
•    studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia zgodnego z potrzebami rynku,  
•    absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające poruszanie się na
     rynku pracy,
•    potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,  
•    pracownikom Uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wspiera realizację badań naukowych,
•    społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu oraz wkład
w naukę i kulturę.

Misja i wizja Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia odpowiada strategii Uczelni, w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz związku z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy.

O uczelni

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 studentów.