Dietetyka

Czesne:

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I – VI semestr
3 600 zł
3 600 zł
(2 x 1 800 zł)
3 600 zł
(4 x 900 zł)
3 960 zł
(5 x 792 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedze i umiejętności w zakresie :

 • prawidłowego przebiegu diagnostyki dietetycznej;
 • doboru prawidłowej diety ze względu na stan zdrowia diagnozowanej osoby;
 • wykorzystywania wskaźniki antropometryczne i ogólnolekarskie przy ocenie stanu odżywiania klienta;
 • doboru rodzaju aktywności fizycznej do zastosowanego planu żywieniowego;
 • ryzyka interakcji leków z innymi lekami, pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi, suplementami diety oraz używkami;
 • wdrożyć procedury z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii wybranych chorób żywieniowo zależnych.

Absolwent studiów na kierunku dietetyka może podjąć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering);
 • organizacjach konsumenckich;
 • placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji).
Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Zdrowie publiczne

Z

2

x

  

50

2.

Socjologia żywienia

Z

2

x

x

 

50

3.

Warsztaty kompetencji interpersonalnych

Z

2

  

x

50

4.

Anatomia człowieka

E

5

x

x

 

125

5.

Fizjologia człowieka

E

4

x

x

 

100

6.

Genetyka

E

3

x

x

 

75

7.

Biochemia ogólna i żywności

E

4

x

 

x

100

8.

Żywienie człowieka

E

5

x

x

 

125

9.

Nutritional education

Z

3

x

  

75

10

Wychowanie fizyczne

Z/BO

0

 

 

x

30

11.

BHP i ergonomia

Z/BO

0

x

 

 

4

 

RAZEM

 

30

   

784

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Język obcy do celów zawodowych i akademickich

Z

1

 

x

 

25

2.

Immunologia

Z

2

x

  

50

3.

Produkcja żywności i towaroznawstwo

Z

2

x

x

 

50

4.

Technologia informacyjna

Z

1

  

x

25

5.

Kliniczny zarys chorób

E

3

x

x

 

75

6.

Prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia

Z

1

x

  

25

7.

PdW: Pracownia dietetyki i planowania diet w wybranych przypadkach klinicznych (DK)/ Pracownia dietetyki i planowania diet (DS)

Z

6

x

 

x

150

8.

PdW: Podstawy diagnostyki klinicznej (DK)/ Choroby zakaźne, zatrucia pokarmowe, żywienie w chorobach zakaźnych (DS.)

Z

4

x

 

x

100

9.

PdW: Metody oceny stanu odżywiania w warunkach domowych i szpitalnych (DK)/Stan odżywienia człowieka z elementami antropometrii (DS)

E

5

x

 

x

125

10.

Studencka Praktyka Zawodowa: Wstępna praktyka w szpitalu w zakresie edukacji żywieniowej [d. kliniczna]/ Praktyka z technologii potraw [d. stosowana]

Z

3

 

 

x

75

11.

Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka z technologii potraw [d. kliniczna]/ Wstępna praktyka w szpitalu w zakresie edukacji żywieniowej [d. stosowana]

Z

2

 

 

x

50

 

RAZEM

 

30

   

750

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Język obcy do celów zawodowych i akademickich

Z

1

 

x

 

25

2.

Technologia żywności i potraw

Z

2

x

 

x

50

3.

PdW: Pracownia dietetyki i planowania diet w wybranych przypadkach klinicznych (DK)/ Pracownia dietetyki i planowania diet (DS)

E

6

x

 

x

150

4.

PdW: Patofizjologia kliniczna (DK)/ Fizjologia wysiłku fizycznego (DS)

E

5

x

 

x

125

5.

PdW: Diagnostyka laboratoryjna (DK)/Diagnostyka dietetyczna (DS)

E

6

x

 

x

150

6.

Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w poradni dietetycznej

Z

6

 

 

x

150

7.

Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w dziale żywienia w szpitalu [d. kliniczna]/ Praktyka w firmach cateringowych [d. stosowana]

Z

4

 

 

x

100

 

RAZEM

 

30

   

750

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Język obcy do celów zawodowych i akademickich

E

2

 

x

 

50

2.

Dietetyka pediatryczna

E

4

x

x

 

100

3.

Mikrobiologia ogólna i żywności

E

4

x

 

x

100

4.

Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa

Z

4

x

x

 

100

5.

Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno-higienicznym

Z

3

x

x

 

75

6.

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Z

2

x

x

 

50

7.

PdW: Leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych (DK)/ Zaburzenie odżywiania o podłożu psychogennym (DS)

Z

5

x

 

x

125

8.

Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w zakresie żywienia niemowląt i dzieci starszych

Z

6

 

 

x

150

 

 RAZEM

 

30

 

 

 

750

 

V semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Toksykologia i bezpieczeństwo żywności

E

3

x

x

 

75

2.

Chemia żywności

Z

3

x

 

x

75

3.

Podstawy żywienia osób aktywnych fizycznie

E

4

x

x

 

100

4.

PdW: Żywienie w chorobach metabolicznych i gastroenterologii (DK)/Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych (DS)

E

5

x

 

x

125

5.

PdW: Produkcja potaw i posiłków wegetariańskich w profilaktyce i leczeniu chorób ( DK) / Surowce naturalne w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń (DS)

Z

4

x

 

x

100

6.

Seminarium dyplomowe I

Z

3

 

 

x

75

7.

Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w zakresie żywienia osób dorosłych

Z

4

 

 

x

100

8.

Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w zakresie żywienia osób starszych

Z

4

 

 

x

100

 

RAZEM

 

30

   

750

 

VI semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Psychodietetyka

Z

2

 

x

 

50

2.

Nutrigenomika

Z

2

x

x

 

50

3.

PdW: Zasady żywienia kobiet w przebiegu ciąży, połogu i laktacji (DK)/ Żywieniowe czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu kobiet w wieku prokreacyjnym (DS)

E

5

x

 

x

125

4.

PdW: Podstawy prawne prowadzenia leczenia żywieniowego w warunkach klinicznych (DK)/ Organizacja żywienia w zakładach żywienia zbiorowego (DS)

E

4

x

x

 

100

5.

Seminarium dyplomowe II

Z

10

 

 

x

250

6.

Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych

Z

4

 

 

x

100

7.

Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka z technologii potraw

Z

3

 

 

x

75

 

RAZEM

 

30

   

800

 

 

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

DIETETYKA

Studia licencjackie

Ścieżki kształcenia

 • dietetyka kliniczna
 • dietetyka stosowana

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

Tytuł zawodowy absolwenta

licencjat

Forma studiów

 • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)
 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:15, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)