Technologia produkcji kosmetyków

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

(Studia podyplomowe)

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Mazowieckiego Klastra Chemicznego z dnia 21 maja 2019 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie została przyjęta w poczet członków, jako jedyna uczelnia niepubliczna z woj. mazowieckiego.

Misją Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest podnoszenie konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnej technologii i produktów przyjaznych dla środowiska wspólnie z sektorami nauki 

Mazowiecki Klaster Chemiczny w 2020 jest środkowoeuropejskim liderem produktów chemicznych o wysokim stopniu przetworzenia i wartości dodanej.

 

 

Polski Komitet Normalizacyjny dokonał podziału w Sektorze Chemii Komitetu Technicznego (KT) 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii kosmetycznej. Wynikiem tego podziału jest powołanie dwóch Komitetów Technicznych: KT. ds. Produktów Kosmetycznych oraz KT. Detergentów.

Jest Nam niezwykle miło poinformować, że Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie została oficjalnie członkiem KT. ds. Produktów Kosmetycznych.

Zakres tematyczny jakim KT będzie się zajmował to: terminologia właściwa dla KT, wymagania, metody badań, badania mikrobiologiczne, właściwości użytkowe produktów kosmetycznych, ochrona przeciwsłoneczna.

W skali europejskiej Komitet Techniczny ds. Produktów Kosmetycznych współpracuje z CEN/TC 392 Cosmetics. Natomiast w skali międzynarodowej z ISO/TC 217 Cosmetics 

 

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od roku 1992.

Członkowie Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców, szkoły wyższe oraz firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia zyskują aktualną informację i wsparcie z zakresu informacji o obowiązkach płynących z legislacji branżowej – polskiej i europejskiej.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe,  Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and  Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest jedyną organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości.  Reprezentuje ponad 120 firm. Jej głos dociera tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje legislacyjne i gospodarcze dla przemysłu kosmetycznego oraz detergentowego.

Członkostwo w Stowarzyszeniu gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach i szkoleniach.

Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr Anna Oborska.

 

Polska to szósty rynek kosmetyków w Europie. Wyprzedają nas tylko kraje o dobrze rozwiniętej gospodarce w ogóle jak: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy. Według danych GUS polski rynek kosmetyków wart był w 2012 roku 3,4 mld euro, a już w 2013 r. rynek kosmetyczny zanotował wzrost o 2 proc osiągając wartość ok. 20 mld. Prognozuje się, że do końca 2016 wartość ta będzie znacznie wyższa i przy wzroście 15 proc. rynek kosmetyczny osiągnie 23 mld. zł. Ponadto wzrasta sprzedaż polskich kosmetyków za granicą i to nie tylko w Unii Europejskiej, ale znacznie dalej do krajów arabskich, USA czy też Azji. Największymi odbiorcami wyprodukowanych w Polsce kosmetyków są Rosja (15,3 proc.), Wielka Brytania (12,1 proc.) i Niemcy (11,9 proc.);

 • branża kosmetyczna jest jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki, a dodatkowo cechuje się swoistą unikatowością z uwagi na fakt, że rynek kosmetyczny w Polsce jest dość rozdrobniony. Obok głównych graczy tj. korporacji międzynarodowych, przedsiębiorstw średniej wielkości znakomicie radzą sobie niewielkie krajowe firmy zaspokajające lokalne potrzeby przy jednoczesnych wypełnieniu niszy rynkowej;
 • sektor kosmetyczny coraz częściej wykazuje zainteresowanie w rozwój inwestycji B+R, które skierowane są na badania preferencji konsumenckich, poprawy jakości sprzedawanych produktów;
 • wzrastają oczekiwania konsumentów względem dostępnych kosmetyków. Konsumenci coraz bardziej zainteresowani są „zieloną chemią”, ekologicznymi i naturalnymi kosmetykami pozbawionymi parabenów. Znaczną rolę odgrywają również opakowania, które oprócz estetycznego wyglądu powinny nadawać się do recyklingu i być przyjazne dla środowiska;
 • przemysł kosmetyczny staje się przy tym bardzo nowoczesny i wystandaryzowany. Wzrastają wymagania prawne dotyczące zarówno kosmetyków (produktów gotowych) jak też składników kosmetyków (substancji chemicznych i mieszanin). Produkty kosmetyczne, a dalej jego poszczególne elementy podlegają wachlarzowi przepisów poza sektorowych i horyzontalnych.

  

Cel kształcenia

Polska jest jednym z największych rynków kosmetyków w Europie. Tempo rozwoju branży kosmetycznej, jako jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki, pozwala przypuszczać, że w najbliższych latach popyt na specjalistów z tego sektora nie będzie słabł. Ustawiczny wzrost oczekiwań konsumentów pod względem dostępnych produktów kosmetycznych, wymusza na pracownikach odpowiedzialnych za recepturę i produkcję kosmetyków ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Nie można przy tym pominąć wzrastających wymagań prawnych dotyczących zarówno gotowych produktów kosmetycznych, jak i surowców wykorzystywanych do ich produkcji.

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Technologia produkcji kosmetyków jest przekazanie wiedzy z zakresu aspektów chemicznych, technologicznych, prawnych i społecznych prowadzonej działalności. Program kształcenia kładzie silny nacisk na wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych. Słuchacze mają możliwość poznania różnych aspektów współczesnej technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwoli na nabycie umiejętności niezbędnych do posiadani od etapu projektowania produktu kosmetycznego, do jego wprowadzenia na rynek. Studia są kierowane przede wszystkim do osób związanych z przemysłem kosmetycznym, ale nie tylko. Wykładane treści kształcenia pozwolą również na poszerzenie swoich horyzontów przez osoby na co dzień niezwiązane z branżą, ale śledzącą najnowsze osiągnięcia w branży beauty.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

W ramach kształcenia wspomaganego procesem online:

w semestrze I: 3 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

w semestrze II: 4 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*.

 *Liczba może ulec zmianie na wniosek Rektora, jeżeli zajdą wyższe okoliczności. 

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma kształcenia

 • kształcenie wspomagane procesem online [dotyczy tylko wykładów i ćwiczeń audytoryjnych]

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Technologia produkcji kosmetyków:
 • zna i charakteryzuje technologie oraz zasady produkcji preparatów kosmetycznych,
 • posiada wiedzę o surowcach kosmetycznych, procesach ich pozyskiwania oraz cechach fizykochemicznych,
 • posiada wiedzę o specyfice pracy w zakładach produkujących produkty kosmetyczne,
 • posługuje się wiedzą o recepturowaniu kosmetyku, uwzględniając przy tym właściwości gotowego produktu i oczekiwania potencjalnych klientów,
 • potrafi samodzielnie skompletować dokumentację kosmetyku od etapu receptury, badań, oceny bezpieczeństwa, po proces produkcji,
 • posiada umiejętność posługiwania się aparaturę laboratoryjna, stosując się przy tym do przepisów określających zasady eksploatowania i konserwacji,
 • wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu przemysłowej produkcji kosmetyków oraz receptury kosmetycznej do wyboru najlepszych metod analitycznych i fizykochemicznych do oceny jakości produktu,
 • potrafi ustalić cel/ rezultat działań w zakresie produkcji/ technologii kosmetyku,
 • posiada zdolność obiektywnej oceny oraz opiniowania poszczególnych aspektów swojej działalności zawodowej.

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Produkcja i technologia kosmetyków

Z

2

 2.

 Organizacja systemów produkcyjnych

E

4

 3.

 Surowce kosmetyczne

Z

6

 4.

 Krajowe i zagraniczne rynki surowców kosmetycznych

Z

4

 5.

 Produkty kosmetyczne

E

3

 6.

 Recepturowanie produków kosmetycznych

E

6

 7.

 Fizyko-chemiczne formy kosmetyczne

Z

5

 8.

 BHP

Z

0

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 196

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Analiza chemiczna składu kosmetyku

E

6

 2.

 Technologia preparatów kosmetycznych

E

6

 3.

 Dossier produktów kosmetycznych

Z

5

 4.

 Marketing produktów kosmetycznych

Z

4

 5.

 Bezpieczeństwo i higiena w produkcji kosmetyków

Z

6

 6.

 Prawo kosmetyczne i systemy jakości w przemyśle kosmetycznym

Z

3

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 172

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od listopada) od 15 marca do 31 października
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z platformy e-dziekanat,
 • zdjęcie cyfrowe do wgrania w systemie e-dziekanat sekcja Dane osobowe. Wymagania: wymiary 35 x 45 mm, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu  „en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr [kształcenie wspomagane procesem online] 3 000 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 8b/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty