Chemia Żywności

CHEMIA ŻYWNOŚCI

(Studia inżynierskie)

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Mazowieckiego Klastra Chemicznego z dnia 21 maja 2019 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie została przyjęta w poczet członków, jako jedyna uczelnia niepubliczna z woj. mazowieckiego.

Misją Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest podnoszenie konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnej technologii i produktów przyjaznych dla środowiska wspólnie z sektorami nauki 

Mazowiecki Klaster Chemiczny w 2020 jest środkowoeuropejskim liderem produktów chemicznych o wysokim stopniu przetworzenia i wartości dodanej.


Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) została powołana w roku 1996 w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Członkami PFPŻ ZP są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. Od ponad 24 lat pomagamy biznesowi żywnościowemu w budowaniu mocnej pozycji w polskiej gospodarce.
PFPŻ ZP reprezentuje przemysł żywnościowy w Polsce na zinstytucjonalizowanym forum całego przemysłu żywnościowego Unii Europejskiej. Monitorujemy i informujemy na bieżąco firmy stowarzyszone o wszelkich zmianach w unijnych przepisach żywnościowych, a od 2004 r. umożliwiamy polskim przedsiębiorstwom aktywny współudział w ich kształtowaniu.

PFPŻ ZP jest członkiem:

 • Food Drink Europe (FDE) – Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE, największej unijnej organizacji producentów żywności,
 • Specialised Nutrition Europe (SNE) – europejskiej organizacji producentów żywności specjalistycznej,
 • UNESDA – europejskiego stowarzyszenia producentów napojów,
 • Krajowej Izby Gospodarczej – największej organizacji biznesu w Polsce,
 • Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy – którego misją jest dbanie o to, by przekaz reklamowy, bez względu na to, gdzie się pojawia, był uczciwy oraz zgodny ze standardami określonymi przez Kodeks Etyki Reklamy,
 • Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych - największej organizacji wiodących związków branżowych,
 • Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – którego celem jest inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE i tym samym wyrównaniu szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.

Kierunek chemia żywności jest nowym kierunkiem kształcenia na polskich uczelniach, a jak się okazuje istotnym dla naszej gospodarki, w której to przemysł chemiczny warty miliony wpływa bezpośrednio na inne sektory gospodarki, w tym również przemysł rolno-spożywczy będący drugim co do wielkości sektorem gospodarczym w UE. Co więcej przemysł rolno-spożywczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi nie tylko polskiej, ale światowej gospodarki, która wymaga szczególnej dbałości o jakość, gdyż dostarczane przez nią produkty/usługi wpływają na zdrowie i jakoś życia człowieka, ale także na stan środowiska. Przemysł rolno-spożywczy jest tym obszarem, w którym chemia odgrywa istotną rolę. Związki chemiczne stosowane są przy realizacji procesów produkcji, jak i w przetwórstwie żywności, a co więcej preparaty chemiczne mają kluczowe znaczenie dla zachowania określonej jakości produktów. Chemia żywności „odkrywając” skład większości surowców i produktów żywnościowych niewątpliwie najbardziej przysłużyła się technologii.

Chemia żywności daje zatem odpowiedź na pytanie o fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości składników żywności i dodatków do  żywności, traktuje o przemianach tych  związków  w    czasie przechowywania i przetwarzania surowców oraz produktów żywnościowych. Co więcej chemia żywności wskazuję rolę różnych substancji w tworzeniu cech sensorycznych. Nie możemy zatem mówić o bezpieczeństwie żywności czy nawet polityce żywności bez oparcia jej na solidnych podstawach naukowych z zakresu chemii żywności. Dynamiczny rozwój chemii otworzył szerokie możliwości analizy surowców i produktów, oddziaływania środowiska na składniki żywności w czasie przechowywania czy też przetwarzania, co stanowi w tej chwili podstawę w pracy technologów, specjalistów nadzoru nad produkcją oraz specjalistów przetwarzania surowców żywnościowych. Chemia żywności stała się niezbędna do oceny żywnościowej jakości żywności, a w perspektywie służy przed wszystkim nauce o żywieniu i całej gospodarce żywnościowej.

Mając na względzie wyzwania cywilizacyjne, potrzeby sektora rolno – spożywczego w zakresie: wzrostu wydajności produkcji, redukcji strat spowodowanych przez szkodniki czy redukcji strat spowodowanych psuciem się produktów, naturalne wydaje się przygotowanie kadr dla tego obszaru tym bardziej, że chemia żywności jest szybko rozwijającą się dziedziną nauki o szerokim zakresie tematycznym.  Wzrastają wymagania prawne dotyczące zarówno produktów gotowych, jak też składników (substancji chemicznych i mieszanin). Cała gospodarka żywnościowa podlega wachlarzowi przepisów poza sektorowych i horyzontalnych. Niedobór wśród pracowników z profilowanym wykształceniem spowodowany jest brakiem odpowiedniego profilu kształcenia tj. studiów o profilu praktycznym łączących określone dziedziny nauk. Od dłuższego czasu nie poświęca się zbytniej uwagi kształceniu w zakresie nauk ścisłych, czy też kompetencji inżynierskich. Kształcenie na kierunku chemia żywności ma wypełnić powstałą lukę i połączyć chemię z problematyką żywności w ujęciu inżynierskim tak, by absolwent przedmiotowego kierunku mógł odpowiedzieć na zapotrzebowania rynku. 

  

Cel kształcenia

Z uwagi na dynamikę zmian w obszarze rynku żywnościowego, na którym to utrzymanie właściwych standardów produkcji żywności jest związane z kontrolą już na etapie surowców do jej produkcji, istnieje duże zapotrzebowanie na kadry posiadające specjalistyczną wiedzę inżynierską, która jest nieodzowna w procesie rozwoju i obsługi coraz to bardziej specjalistycznych narzędzi do badania żywności czy też urządzeń analitycznych.

Głównym celem kształcenia na kierunku chemii żywności jest wykształcenie kadry specjalistów przygotowanych do pracy w przemyśle chemicznym ukierunkowanym na problematykę gospodarki żywności, a więc w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym. Nabyte podczas studiów umiejętności pozwalają także na pracę w zakresie oceny jakości żywności, ochrony żywności oraz chemicznych podstaw dietetyki i żywienia człowieka zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrę inżynierską na europejskim rynku pracy leży u podstaw kształcenia przyjętego w misji strategii rozwoju Uczelni. Program studiów nastawiony jest na łączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną i umożliwia nabywanie szczególnych umiejętności inżynierskich w zakresie realizacji zadań i funkcji zawodowych. Odpowiednia ilość godzin zajęć praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć laboratoryjnych i praktyk wyposaża absolwenta kierunku chemia żywności w umiejętności pozwalające na realizację samodzielnych zadań w laboratoriach i instytucjach kontrolnych w zakresie oceny jakości i ochrony żywności a także podmiotach zajmujących się dystrybucją żywności.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 3,5 roku
 • Forma studiów: 
  • stacjonarna [Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-18:30]
  • niestacjonarna [Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • lektorat: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza przypadków, dyskusja;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej – projekt inżynierski;
 • studencka praktyka zawodowa: 6 miesięczna.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • W związku z sytuację epidemiologiczną w kraju, wykłady w semestrze zimowym dla grup studenckich powyżej 60 osób będą, na mocy Zarządzenia Rektora nr 5/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizacja wykładów w semestrze letnim – uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Absolwent chemii żywności:

 • posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu chemii żywności, technologii żywności, w tym procesów produkcyjnych z uwzględnieniem problematyki żywności i jej kontroli,
 • posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
 • potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać problemy zawodowe,
 • posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • posiada umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji,
 • potrafi współdziałać w grupie, organizować i kierować niewielkimi zespołami, jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu chemii żywności,
 • potrafi organizować i brać udział w pracach laboratoryjnych B+R,
 • potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością problematyki z zakresu chemii żywności i umiejętnością zastosowania rozwiązań inżynierskich
 • posługuje się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym i siatką pojęciową z zakresu chemii żywności w stopniu potrzebnym do wykonywania zawodu.

 

Dodatkowo absolwent po ukończeniu studiów inżynierskich potrafi:

 • organizować i zarządzać procesami wytwarzanie związków i preparatów chemicznych,
 • ocenić jakość produktu z wykorzystaniem metod analitycznych i fizyko-chemicznych,
 • umiejętnie dobrać skład produktów żywnościowych w zależności od potrzeb konsumentów,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu różnych obszarów analityki żywności, chemii analitycznej czy też podstawową wiedzę z technologii żywienia umożliwiającą mu podejmowanie aktywności zawodowej w sprofilowanych podmiotach,
 • wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w firmach specjalizujących się w produkcji żywności.

Studia mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w zawodach inżynierskich w:

 • laboratoriach zajmujących się analizą chemiczną,
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów spożywczych,
 • jednostkach badawczych,
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii żywności,
 • koncernach rolno-spożywczych zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności;
 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów.

 

W zakresie kontynuacji studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

Prawo żywnościowe

E

3

 2.

Matematyka stosowana

Z

5

 3.

Chemia ogólna i nieorganiczna

Z

5

 4.

Metrologia chemiczna

E

4

 5.

Biochemia i biologia molekuralna

E

4

 6.

Statystyczne opracowywanie danych pomiarowych

Z

2

 7.

PdW: Podstawy inżynierii chemicznej/ Inżynieria przetwórstwa spożywczego

Z

3

 8.

Mikrobiologia ogólna

E

4

 9.

Wychowanie fizyczne [30h – dotyczy tylko studiów stacjonarnych]

Z

0

 10.

BHP i ergonomia

Z

0

   

30

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

Matematyka stosowana

E

5

 2.

Fizyka

E

4

 3.

Chemia ogólna i nieorganiczna

E

5

 4.

Chemia organiczna

Z

5

 5.

Immunologia i alergologia

E

2

 6.

Ekonomia (w przemyśle spożywczym)

Z

1

 7.

Podstawy żywienia człowieka

Z

3

 8.

Wychowanie fizyczne [30h – dotyczy tylko studiów stacjonarnych]

Z

0

 9.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

   

30

 

 

SEMESTR III

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

Prawo własności przemysłowej

Z

2

 2.

Chemia analityczna

E

5

 3.

Chemia organiczna

E

5

 4.

Mikrobiologia żywności

E

3

 5.

Analiza żywności

Z

4

 6.

Aparatura i technologia w inżynierii żywności

Z

3

 7.

PdW: Bromatologia/ Badanie wartości odżywczych

Z

5

 8.

Chemiczna analiza instrumentalna żywności

Z

2

 9.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

Z

1

   

30

 

SEMESTR IV

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

Chemia fizyczna

E

4

 2.

PdW: Naturalne i syntetyczne dodatki do żywności/ Dozwolone substancje dodatkowe w żywności

E

4

 3.

PdW: Metody chromatograficzne w analizie żywności/ Metody spektroskopowe w analizie żywności

Z

4

 4.

Chemia żywności

Z

3

 5.

Analiza żywności

E

5

 6.

PdW: Toksykologia żywności/ Zanieczyszczenia produktów żwynościowych

E

3

 7.

Technologia informacyjna

Z

1

 8.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

Z

1

 9.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

30

 

 

SEMESTR V

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami w przemyśle spożywczym

E

2

 2.

PdW: Opakowania artykułów żywnościowych/ Zastosowania tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym

E

5

 3.

PdW: Chemia środowiska i ekologia/ Chemizacja rolnictwa

Z

5

 4.

Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego

Z

5

 5.

Chemia żywności

E

5

 6.

Technologia chemiczna (w zakładach przemysłu spożywczego)

E

4

 7.

Materiałoznawstwo chemiczne

Z

3

 8.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

Z

1

 

30

 

SEMESTR VI

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

PdW: Analiza sensoryczna jakości produktów żywnościowych/ Ocena organoleptyczna jakości żywności

E

6

 2.

PdW: Radiochemia żywności i ochrona radiologiczna/ Metody radiochemiczne w analizie żywności

Z

5

 3.

Towaroznawstwo artykułów żywnościowych

Z

5

 4.

PdW: Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym/ Bezpieczeństwo żywności

Z

4

 5.

Seminarium specjalistyczne - metodologia badań własnych

Z

5

 6.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

 

SEMESTR VII

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

PdW: Zagospodarowanie odpadów przemysłu spożywczego/ Gospodarka wodno - ściekowa w przemyśle spożywczym

E

4

 2.

PdW: Elementy chemii nanomateriałów i nanotechnologii/ Podstawy biotechnologii przemysłowej

Z

4

 3.

PdW: Technologia produktów i surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego/Nowoczesne systemy produkcji potraw

E

5

 4.

PdW: Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności/ Żywność genetycznie modyfikowana

E

5

 5.

PdW: Zarządzanie przedsiębiorstwem spożywczym/ Marketing i zarządzanie w obrocie produktami spożywczymi i gastronomii

Z

2

 6.

Seminarium specjalistyczne - projekt inżynierski

Z

10

   

30

 

Terminy rekrutacji na studia:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 30 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle + płytę ze zdjęciem cyfrowym w formacie .jpg oraz rozdzielczości 300 dpi,

  UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej.

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
  • Skierowanie na badania lekarskie 
  • Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2020" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu (stan na dzień 20 maja 2020 roku)

Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
 • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości [kopia].

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat
Skierowanie i zaświadczenie lekarskie

 

UCZELNIA NIE PONOSI KOSZTÓW BADAŃ LEKARSKICH ORAZ WIZYTY U LEKARZA MEDYCYNY PRACY

 

czesne/semestr: I-VII 2 600 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

opłata za ELS

22 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 2/2020
Zarządzenie Kanclerza 6/2020
Zarządzenie Kanclerza 9/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty