COVER WSIIZ b

 

MARKETING HEALTH & BEAUTY

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU MARKETING HEALTH & BEAUTY:

  • rozumie znaczenie zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy teoretycznej, przejawiającej się również w czasie organizacji działalności marketingowej w branży health&beauty
  • ma wiedzę o zastosowaniu instrumentów marketingowych, w opracowywaniu i wdrażaniu strategii marketingowej dla przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego, reprezentujących branżę health&beauty
  • w pogłębionym stopniu rozumie związek oraz opisuje zależności pomiędzy działalnością marketingową przedsiębiorstwa, a efektywnością jego rozwoju i przewagą konkurencyjną
  • samodzielnie analizuje i rozwiązuje dylematy decyzyjne pojawiające się na etapie konstruowania i wdrażania strategii marketingowej, kierując się przy tym aspektami prawnymi i oczekiwanymi rezultatami
  • posiada umiejętności planowania i kreowania efektywnych, spójnych i usystematyzowanych kampanii marketingowych i public relations, a także wydarzeń branżowych dedykowanych dla branży health&beauty
  • dostrzega i weryfikuje błędy we wdrożonej strategii marketingowej oraz wdraża w razie konieczności niezbędne działania naprawcze
  • potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się, a także inspirować innych do samorozwoju, uwzględniając przy tym świadomość dynamicznych zmian w gospodarce krajowej i globalnej
  • ma świadomość wystąpienia ewentualnych negatywnych skutków błędnie skonstruowanej narracji marketingowej, a także skłonności branży health&beauty do ograniczoności zasobów i skłonności do ryzyka
  • potrafi wykorzystać nabytą w czasie procesu kształcenia wiedzę dla wzmocnienia i ugruntowania swojej pozycji zawodowej

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 5000 ZŁ 5000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Prawne aspekty działań marketingowych w branży health&beauty

Z

2

12

 

 

2.

Public relations w branży health&beauty

E

6

 16

16

 

3.

Budowanie i zarządzanie wizerunkiem oraz tożsamością przedsiębiorstwa

E

5

16

16  

4.

Metody analizy strategicznej przedsiębiorstwa

Z

4

12

12

 

5.

Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowej

E

5

12

16

 

6.

Budżetowanie w marketingu

Z

4

 

18

 

7.

Zintegrowana komunikacja marketingowa

Z

2

 

18

 

8.

Wskaźniki efektywności działań marketingowych

Z

2

 

12

 

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Marketing produktowy i promocja marek branży beauty

E

6

 10 18  

2.

Marketing i reklama podmiotów leczniczych

E

6

10

18 

 

3.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Z

4

 

18  

4.

Zarządzanie ryzykiem w branży health&beauty

Z

4

10 

10

 

5.

Techniki sprzedaży

Z

3

 

 

18

6.

Techniki negocjacji w biznesie

Z

3

 

 

18

7.

Warsztat rozwoju kompetencji interpersonalnych i przywódczych

Z

4

 

 

18

 

 

 warsztaty

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 6/2023
w sprawie wysokości czesnego.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI