Żywienie człowieka

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

(Studia podyplomowe)

 

Cel kształcenia

Dbanie o zdrowy i piękny wygląd stało się już kilka lat temu priorytetem wielu Polaków, niezależnie od wieku, czy też płci. Już od najmłodszych lat poznajemy kanony piękna, do których dążą osoby wywodzące się z danej grupy społecznej. Mimo wielu różnic między nimi, łączącym je aspektem jest piękne i zdrowe ciało. Najważniejszymi determinantami zdrowego wyglądu jest zbilansowana i racjonalna dieta oraz aktywność fizyczna. Bez wdrożenia tych dwóch zasad do Naszego codziennego życia, nie osiągniemy zamierzonego efektu. Niemniej czy jesteśmy w stanie poddać się subiektywnej krytyce, co do jakości Naszego codziennego życia? Czy krytycznie ocenimy Nasze przyzwyczajenia w zakresie żywienia i spędzania wolnego czasu? Nie każdy z Nas ma również na tyle wysoki poziom zaangażowania w realizacji wyznaczonych przez siebie celów, tym bardziej, że pierwsze efekty zmiany codziennych nawyków nie przychodzą od razu. Stąd coraz częściej decydujemy się na wsparcie specjalistów tj. dietetycy, trenerzy personalni, czy też coachowie.

Ilość specjalistów propagujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wciąż rośnie. Niemniej nie każdy z nich posiada taki sam poziom przygotowania merytorycznego, aby móc odpowiadać za czyjeś dobro i zdrowie. Dlatego też Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia posiadająca już doświadczenie w zakresie kształcenia na studiach I stopnia w zakresie dietetyki, zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Żywienie człowieka. Podstawowym celem, dla którego powstał kierunek jest wykształcenie specjalistów, których wiedza i umiejętności praktyczne, nabyte w ramach modułów osadzonych w dyscyplinie nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej pozwoliłyby im na dbanie o właściwy poziom świadczonych usług. Studia podyplomowe są kierowane do absolwentów kierunków skupiających się tematycznie na zdrowiu człowieka. Oczywiście nie może wśród kandydatów zabraknąć osób, dla których zdrowy tryb życia jest priorytetem. Niemniej chcąc świadomie decydować o swoim zdrowiu potrzebują nabyć właściwych dla tego kierunków efektów kształcenia.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

W ramach kształcenia wspomaganego procesem online:

w semestrze I: 4 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 5 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

w semestrze II: 3 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*.

*Liczba może ulec zmianie na wniosek Rektora, jeżeli zajdą wyższe okoliczności.

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma kształcenia

 • tradycyjna forma lub kształcenie wspomagane procesem online [dotyczy tylko wykładów i ćwiczeń audytoryjnych]

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].
 • Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

W ramach kształcenia wspomaganego procesem online:

w semestrze I: 2 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 7 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*,

w semestrze II: 3 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*,

 

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Żywienie człowieka:

 • ma wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego,
 • posiada wiedzę w zakresie norm żywieniowych, klasyfikacji diet oraz zasad ich sporządzania,
 • zna i rozumie znaczenie zdrowego stylu życia, promocji zdrowia i właściwego odżywiania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i dietozależnych,
 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i udzielić porady dietetycznej,
 • potrafi ocenić ogólny stan zdrowia klienta, wykorzystać wyniki badań laboratoryjnych w planowaniu żywienia oraz zdefiniować determinanty zdrowia i choroby,
 • potrafi zastosować w praktyce metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania osób w różnym wieku i w różnych jednostkach chorobowych,
 • potrafi w sposób komunikatywny wyjaśnić klientowi istotę problemu i zaproponować właściwe rozwiązania żywieniowe,
 • stosuje ekonomiczne i prawne zasady tworzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej,
 • respektuje prawa klienta, a jego priorytetem jest jego dobro i zdrowie.

 

 

 

SEMESTR I

wymiar godzin

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

w. ćw. inne

 1.

 Żywienie człowieka

Z

3

20    

 2.

 Anatomia człowieka

E

3

18    

 3.

 Fizjologia człowieka

Z

2

12 12   

 4.

 Diagnostyka laboratoryjna

E

3

12  16  

 5.

 Ocena stanu odżywiania człowieka z elementami antropometrii

Z

4

    18 

 6.

 Pracownia dietetyki i planowanie diet I

Z

6

12    24

 7.

 Zaburzenie odżywiania o podłożu psychogennym

E

5

12 12  

 8.

 Interakcja leku z pożywieniem

Z

4

12 12   

 8.

 BHP

Z/BO

0

4    

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 196

 

SEMESTR II

wymiar godzin

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

w. ćw. inne

 1.

 Fizjologia człowieka

E

3

12  12  

 2.

 Fizjologia wysiłku fizycznego

Z

3

12    12

 3.

 Pracownia dietetyki i planowanie diet II

E

6

12   24

 4.

 Żywienie w chorobach metabolicznych i gastroenterologicznych

E

5

16   18 

 5.

 Żywienie w chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych

Z

4

12 12  

 6.

 Żywienie w zatruciach ostrych i przewlekłych

Z

4

12  12  

 7.

 Dietotoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych

Z

5

12  12  

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 194

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od listopada) od 15 marca do 31 października
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr [kształcenie wspomagane procesem online]  1 500 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 8g/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty