Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą, funkcjonującą na rynku od 2003 roku, która kształci na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych.

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

Chcemy tworzyć Uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników oraz:

  • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
  • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,
  • potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
  • pracownikom Uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
  • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.

Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

Jest to istotny fragment działalności Uczelni, a jego realizowanie wymaga podpisania umów bilateralnych z partnerami zagranicznymi. Mając ten fakt na uwadze, Uczelnia dąży do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych kierunków studiów oraz dołączenie do programu studiów zajęć prowadzonych w języku angielskim.

Strategia Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie skupia się wokół umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego, między innymi poprzez korzystanie z wzorców uczelni zagranicznych. Wiąże się to z zapraszaniem zagranicznej wizytującej kadry naukowo-dydaktycznej, jak też wspieraniem mobilności studentów i własnej kadry naukowo-dydaktycznej. Wspomniany proces jest długofalowy, więc strategia Uczelni musi zakładać działania długotrwałe, bazujące na posiadanych i zdobywanych doświadczeniach, na bieżąco monitorowanych i dostosowywanych do bieżących warunków otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego Uczelni.

Wybór uczelni partnerskich weryfikowany jest głównie poprzez analizę kierunków studiów oraz programów kształcenia na wybranych uczelniach. Rosnące zainteresowanie studentów kierunkami medycznymi (kosmetologia, dietetyka) powoduje zwracanie szczególnej uwagi, przy wyborze uczelni partnerskiej, na program nauczania, jaki oferuje dana uczelnia w zakresie kierunków medycznych. Nie pomijając również konieczności zaangażowania się środowisk akademickich w rozwój najnowszych technologii i rozwiązań w ramach studiów inżynierskich.

Dodatkowo w kwestii preferencyjnych regionów/ krajów konsultujemy się ze studentami, którzy zgłaszają zainteresowanie konkretnym położeniem geograficznym. Jest to aspekt znaczący, gdyż wyjazd na studia do innego kraju, powinien oferować zarówno korzyści w sferze dydaktycznej, jak i osobistych doświadczeń uczestników, które dodatkowo spełniają funkcje motywujące. Ostateczny wybór jest kompilacją wyżej wymienionych czynników, na bieżąco monitorowanych i ocenianych. Dotychczasowy wybór uczelni partnerskich warunkowany był obowiązującymi w danym czasie trendami w nauczaniu, stąd wielość uczelni z dziedziny informatyki i zarządzania. Biuro Współpracy Międzynarodowej na bieżąco stara się analizować trendy kształtujące się w szkolnictwie wyższym oraz dostosowywać do nich swoją strategię. W kwestii wymiany międzynarodowej przekłada się to na weryfikację poszczególnych uczelni oraz monitorowanie zmian w programie ich kształcenia.

Dodatkowo Uczelnia pracuje nad organizacją gościnnych wykładów nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich. Tematyka wykładów będzie skupiać się na wymianie doświadczeń, a także na poznaniu specyfiki nauczania w innych krajach europejskich.

W kontekście rozwoju współpracy międzynarodowej Uczelnia ma świadomość konieczności uruchomienia mechanizmów popierających działania w kierunku zwiększenia atrakcyjności studiowania w WSIiZ studentów zagranicznych oraz ułatwienia wymiany międzynarodowej studentów i pracowników Uczelni. Program tych działań jest ciągle modyfikowany.

O działaniach Uczelni dotyczących organizacji wymian i praktyk zagranicznych studenci mogą dowiedzieć się podczas seminarium organizowanego w WSIiZ jak również z gabloty i strony internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia.

Odnosząc się do polityki Unii Europejskiej dotyczącej walki ze wszelkiego rodzaju uprzedzeniami, w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie tworzone są integracyjne grupy, do których przydzielani są studenci bez względu na narodowość, rasę, poglądy, płeć czy stan zdrowia.

W celu zapewnienia wysokiej jakości procesów wymiany międzynarodowej Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wprowadziła działania zmierzające do usprawnienia procedur z nią związanych. Na wszystkich kierunkach studiów wprowadzony został Europejski System Transferu Punktów – ECTS. Wybór uczelni partnerskiej odbywa się na podstawie analizy programu kształcenia uczelni przyjmującej, ustalając na tej podstawie możliwość uzyskania zaliczenia okresu studiów. Przed podpisaniem bilateralnej umowy, strony ustalają liczbę wyjazdów/przyjazdów studentów i/lub pracowników uczelni oraz długość pobytu.

Studenci są rekrutowani na podstawie złożonego podania, osiągniętych wyników w nauce oraz przygotowania językowego. Dla wyselekcjonowanych kandydatów opracowywany jest program studiów we współpracy z uczelnią partnerską oraz podpisywane jest stosowne porozumienie w tej sprawie. Natomiast najpóźniej na tydzień przed wyjazdem podpisywana jest umowa między Uczelnią a studentem, w której zawarte są warunki zaliczenia semestru nauki oraz wysokość przyznanego stypendium.

Planowane jest organizowanie specjalistycznych kursów językowych dla studentów wyjeżdżających oraz intensywne kursy językowe języka polskiego i angielskiego dla studentów przyjezdnych.

WSIiZ nie posiada własnego akademika, jednak uczelnia zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby studentom odwiedzającym zapewnić pobyt i naukę w dobrych warunkach i w przyjaznym środowisku. Każdy student odwiedzający WSIiZ może liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony studentów naszej uczelni.

Wymiana międzynarodowa to również wymiana nauczycieli akademickich. Biorąc pod uwagę kwalifikacje kandydata, przed wyjazdem uzgadniany jest program zajęć na minimum 8 godzin wykładowych. Przyznawana stawka stypendium ustalana jest zgodnie z zaleceniami Agencji Narodowej.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie prowadzi Biuro Karier, które w porozumieniu z Biurem Współpracy Międzynarodowej zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych dla studentów WSIiZ. Wybór instytucji, w której student mógłby odbyć praktykę, analizowany jest na podstawie zakresu obowiązków ewentualnego praktykanta,  a ten z kolei powinien być skorelowany z kierunkiem studiów. W tym celu, przed podpisaniem umowy między Uczelnią a instytucją przyjmującą praktykantów, prowadzone są negocjacje prowadzące do ustalenia programu praktyk. Rekrutacja studentów na praktyki odbywa się na podstawie analizy osiągniętych wyników i przygotowania językowego oraz  kryteriów dodatkowych narzuconych przez instytucję przyjmującą, a które wyszczególnione są w umowie między stronami. Studentom przyznawane jest stypendium w wysokości zależnej od liczby zakwalifikowanych osób, ale w przedziale określonym przez Agencję Narodową. W umowie między instytucjami sugeruje się wyznaczenie osoby – opiekuna studenta, która monitorowałaby przebieg realizacji programu praktyk, w celu wystawienia przez przedsiębiorstwo dokumentu potwierdzającego realizację tego programu.

Adnotacja o zrealizowaniu programu praktyk jest umieszczana w suplemencie do dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia.

Dopuszczalne jest połączenie praktyki z wyjazdem na studia do uczelni partnerskiej w ramach wymiany międzyuczelnianej.

 

EPS English Version