DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS (ERASMUS POLICY STATEMENT, EPS)

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą, funkcjonującą na rynku od 2003 roku, która kształci na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych.

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

Chcemy tworzyć Uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników oraz:

  • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
  • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,
  • potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
  • pracownikom Uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
  • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.

Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

Jest to istotny fragment działalności Uczelni, a jego realizowanie wymaga podpisania umów bilateralnych z partnerami zagranicznymi. Mając ten fakt na uwadze, Uczelnia dąży do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych kierunków studiów oraz dołączenie do programu studiów zajęć prowadzonych w języku angielskim.

Strategia Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie skupia się wokół umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego, między innymi poprzez korzystanie z wzorców uczelni zagranicznych. Wiąże się to z zapraszaniem zagranicznej wizytującej kadry naukowo-dydaktycznej, jak też wspieraniem mobilności studentów i własnej kadry naukowo-dydaktycznej. Wspomniany proces jest długofalowy, więc strategia Uczelni musi zakładać działania długotrwałe, bazujące na posiadanych i zdobywanych doświadczeniach, na bieżąco monitorowanych i dostosowywanych do bieżących warunków otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego Uczelni.

Wybór uczelni partnerskich weryfikowany jest głównie poprzez analizę kierunków studiów oraz programów kształcenia na wybranych uczelniach. Rosnące zainteresowanie studentów kierunkami medycznymi (kosmetologia, dietetyka) powoduje zwracanie szczególnej uwagi, przy wyborze uczelni partnerskiej, na program nauczania, jaki oferuje dana uczelnia w zakresie kierunków medycznych. Nie pomijając również konieczności zaangażowania się środowisk akademickich w rozwój najnowszych technologii i rozwiązań w ramach studiów inżynierskich.

Dodatkowo w kwestii preferencyjnych regionów/ krajów konsultujemy się ze studentami, którzy zgłaszają zainteresowanie konkretnym położeniem geograficznym. Jest to aspekt znaczący, gdyż wyjazd na studia do innego kraju, powinien oferować zarówno korzyści w sferze dydaktycznej, jak i osobistych doświadczeń uczestników, które dodatkowo spełniają funkcje motywujące. Ostateczny wybór jest kompilacją wyżej wymienionych czynników, na bieżąco monitorowanych i ocenianych. Dotychczasowy wybór uczelni partnerskich warunkowany był obowiązującymi w danym czasie trendami w nauczaniu, stąd wielość uczelni z dziedziny informatyki i zarządzania. Biuro Współpracy Międzynarodowej na bieżąco stara się analizować trendy kształtujące się w szkolnictwie wyższym oraz dostosowywać do nich swoją strategię. W kwestii wymiany międzynarodowej przekłada się to na weryfikację poszczególnych uczelni oraz monitorowanie zmian w programie ich kształcenia.

Dodatkowo Uczelnia pracuje nad organizacją gościnnych wykładów nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich. Tematyka wykładów będzie skupiać się na wymianie doświadczeń, a także na poznaniu specyfiki nauczania w innych krajach europejskich.

W kontekście rozwoju współpracy międzynarodowej Uczelnia ma świadomość konieczności uruchomienia mechanizmów popierających działania w kierunku zwiększenia atrakcyjności studiowania w WSIiZ studentów zagranicznych oraz ułatwienia wymiany międzynarodowej studentów i pracowników Uczelni. Program tych działań jest ciągle modyfikowany.

O działaniach Uczelni dotyczących organizacji wymian i praktyk zagranicznych studenci mogą dowiedzieć się podczas seminarium organizowanego w WSIiZ jak również z gabloty i strony internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia.

Odnosząc się do polityki Unii Europejskiej dotyczącej walki ze wszelkiego rodzaju uprzedzeniami, w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie tworzone są integracyjne grupy, do których przydzielani są studenci bez względu na narodowość, rasę, poglądy, płeć czy stan zdrowia.

W celu zapewnienia wysokiej jakości procesów wymiany międzynarodowej Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wprowadziła działania zmierzające do usprawnienia procedur z nią związanych. Na wszystkich kierunkach studiów wprowadzony został Europejski System Transferu Punktów – ECTS. Wybór uczelni partnerskiej odbywa się na podstawie analizy programu kształcenia uczelni przyjmującej, ustalając na tej podstawie możliwość uzyskania zaliczenia okresu studiów. Przed podpisaniem bilateralnej umowy, strony ustalają liczbę wyjazdów/przyjazdów studentów i/lub pracowników uczelni oraz długość pobytu.

Studenci są rekrutowani na podstawie złożonego podania, osiągniętych wyników w nauce oraz przygotowania językowego. Dla wyselekcjonowanych kandydatów opracowywany jest program studiów we współpracy z uczelnią partnerską oraz podpisywane jest stosowne porozumienie w tej sprawie. Natomiast najpóźniej na tydzień przed wyjazdem podpisywana jest umowa między Uczelnią a studentem, w której zawarte są warunki zaliczenia semestru nauki oraz wysokość przyznanego stypendium.

Planowane jest organizowanie specjalistycznych kursów językowych dla studentów wyjeżdżających oraz intensywne kursy językowe języka polskiego i angielskiego dla studentów przyjezdnych.

WSIiZ nie posiada własnego akademika, jednak uczelnia zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby studentom odwiedzającym zapewnić pobyt i naukę w dobrych warunkach i w przyjaznym środowisku. Każdy student odwiedzający WSIiZ może liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony studentów naszej uczelni.

Wymiana międzynarodowa to również wymiana nauczycieli akademickich. Biorąc pod uwagę kwalifikacje kandydata, przed wyjazdem uzgadniany jest program zajęć na minimum 8 godzin wykładowych. Przyznawana stawka stypendium ustalana jest zgodnie z zaleceniami Agencji Narodowej.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie prowadzi Biuro Karier, które w porozumieniu z Biurem Współpracy Międzynarodowej zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych dla studentów WSIiZ. Wybór instytucji, w której student mógłby odbyć praktykę, analizowany jest na podstawie zakresu obowiązków ewentualnego praktykanta,  a ten z kolei powinien być skorelowany z kierunkiem studiów. W tym celu, przed podpisaniem umowy między Uczelnią a instytucją przyjmującą praktykantów, prowadzone są negocjacje prowadzące do ustalenia programu praktyk. Rekrutacja studentów na praktyki odbywa się na podstawie analizy osiągniętych wyników i przygotowania językowego oraz  kryteriów dodatkowych narzuconych przez instytucję przyjmującą, a które wyszczególnione są w umowie między stronami. Studentom przyznawane jest stypendium w wysokości zależnej od liczby zakwalifikowanych osób, ale w przedziale określonym przez Agencję Narodową. W umowie między instytucjami sugeruje się wyznaczenie osoby – opiekuna studenta, która monitorowałaby przebieg realizacji programu praktyk, w celu wystawienia przez przedsiębiorstwo dokumentu potwierdzającego realizację tego programu.

Adnotacja o zrealizowaniu programu praktyk jest umieszczana w suplemencie do dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia.

Dopuszczalne jest połączenie praktyki z wyjazdem na studia do uczelni partnerskiej w ramach wymiany międzyuczelnianej.

 

EPS English Version 

 ERASMUS POLICY STATEMENT, EPS

The Warsaw College of Health and Engineering is a non-public Higher Education founded in 2003 and educating on the first (bachelor and engineering), second (masters) and third level (postgraduate).

The mission of the Warsaw College of Health and Engineering is professional education of highly qualified personnel corresponding to the needs of the developing economy of Poland and the united Europe.

Our intention is to provide high quality of operations that gives grounds for satisfaction of our students, business environment and staff. Our College:

  • Gives the students the material and intellectual conditions to develop and to receive professional education matching the market needs,
  • Prepares graduates for future employment and provides them with support in search for suitable jobs,
  • Guarantee to the potential employers that they acquire valuable employees,
  • Ensures to the College employees satisfying conditions of work and development as well as support in realisation of scientific research,
  • Serves the community of the region by actively participating in the development of the region, science and culture.

Quality refers equally to the educational outcomes and development of each student, raising the quality of work and education process of the College and meeting the national and international standards of education.

In the recent years, the College has actively participated in international cooperation and student exchange projects.

This is an essential element of the operations of the College, and its execution requires conclusion of bilateral agreements with foreign partners. Having that in consideration, the College is aiming at enhancing its educational offer by opening new faculties and adding to the syllabus classes in English.

The strategy of the Warsaw College of Health and Engineering focuses on the internationalization of the educational process, mainly on the example of foreign universities. This involves visits of foreign research and academic staff, as well as support of mobility of our students and academic staff. It is a long-running process, so the strategy of the College must involve long-term measures, based on the past experiences and lessons learned, regularly monitored and adjusted to the current conditions of the external and internal environment of the College.

Selection of partner universities is verified mainly by analysis of the courses of study and training programs offered at potential partner HEIs. The growing interest of students in medical studies (cosmetology, dietetics) is the reason behind detailed attention paid to the programs of medical studies offered by a potential partner Universities. At the same time, keeping in mind the need to engage academic circles in the development of the latest technologies and solutions in engineering studies.

 The preferred regions/countries are selected based on consultation with students who express their interest in specific destinations. This is a major aspect since foreign studies should bring the students benefits both in the field of educational and personal experiences that additionally fulfils the motivating functions. The final choice of the partner is a compilation of the factors mentioned above, regularly monitored and evaluated. The method of choosing partner HEIs is also dependent on the current trends in higher education, thus in the early year of our existence we had established many cooperation agreements in the field of IT and management. The International Relations Office continually analyses the trends forming and persisting in higher education and adapts its strategy to them. As for international cooperation, this translates into verification of individual HEIs and monitoring of changes in their study program, which lead us to a multitude of partners in the field of medical sciences.

Additionally, the International Relations Office works on organizing guest lectures of academics from partner universities. The lectures will focus both on the exchange of experiences and knowledge, and on getting know the specifics of teaching in other European countries.

In the light of international cooperation development, the College is aware of the necessity to initiate mechanisms supporting activities for higher attractiveness of studies at the Warsaw College of Health and Engineering for foreign students and facilitating international student and staff mobility. The program of such activities is constantly modified. Students can learn about the activities of the College in the area of student mobility and traineeship programs at the seminar organised at the College as well as from the notice board or the website of the International Relations Office of the Warsaw College of Health and Engineering.

With reference to the EU policy concerning the fight against any forms of discrimination, the Warsaw College of Health and Engineering organizes integration groups, to which students are assigned irrespective of their nationality, race, views, gender or medical condition.

In order to guarantee high quality of international exchange processes, the Warsaw College of Health and Engineering has implemented activities aimed at streamlining the mobility-related procedures. The European Credit Transfer System (ECTS) is now available at all faculties. A partner institution is selected also on the basis of an analysis of the receiving HEI’s syllabus, which aims at recognition of credits for the study period. Prior to signing of the bilateral agreement the parties agree upon the number of incoming/outgoing mobilities of students and/or staff of the College and the length of stay.

Students are recruited on the basis of a submitted application, their academic performance and language skills. For the selected candidates a syllabus is prepared in cooperation with the partner institution and a relevant Learning Agreement on the issue is signed. At the latest a week before the departure, an agreement is signed between the College and the student, which stipulates the conditions of credit recognition for the semester and the amount of the grant. It is planned to organise specialised language courses for outgoing students and intensive Polish and English language courses for incoming students.

The Warsaw College of Health and Engineering does not have its own dormitory, but it undertakes to make every effort to guarantee the incoming students the stay and education in good conditions and friendly environment. Each and every incoming student can count on a warm welcome from our students. International mobility also refers to academic teachers. Considering the qualifications of a staff mobility candidate, a program of at least 8 lecturing hours is agreed upon before they leave. The amount of the grant is awarded as per the recommendations of the National Agency.

The Warsaw College of Health and Engineering has its Career Services, which in cooperation with the International Relations Office organises foreign traineeships for students. The potential traineeship provider is analysed with regard to the scope of obligations of the apprentice, which should be an integrated part of the student’s study programme. For this reason, before signing the Traineeship Agreement between the College and the institution accepting apprentices, negotiations are held to define the traineeship program. Recruitment of students for traineeship is carried out on the basis of an analysis of their academic performance and language skills as well as additional criteria dictated by the receiving institution and specified in the agreement between the parties. Students are awarded a grant in the amount depending on the number of qualified people, but within the limits determined by the National Agency. The agreement between the institutions suggests an appointment of a person – the student’s tutor, who would monitor the course of completion of the traineeship program for the purpose of issuing by the traineeship provider a document certifying completion of the program. An annotation on completion of the traineeship program is enclosed in the supplement to the Warsaw College of Health and Engineering graduation diploma.

It is permissible to combine traineeship mobility with mobility for studies at a partner institution under a student mobility program.