COVER WSIIZ b

 

DIETETYKA

REKRUTACJA TRWA od 15 listopada 2023 r.

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA II STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: MAGISTER
CZAS TRWANIA: 2 LATA

 

Studia II stopnia może rozpocząć absolwent studiów I stopnia na kierunku DIETETYKA.

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia studiów przez absolwentów innych kierunków, dla których dyscypliną wiodącą były:
nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, technologia żywności i żywienia.
Absolwenci tychże kierunków zobowiązani są do odbycia odpłatnego KURSU WYRÓWNAWCZEGO,
realizowanego przed rozpoczęciem I semestru kształcenia na zasadach określonych we właściwym zarządzeniu kanclerza.

 

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA:

 • ma pogłębioną wiedzę o zasadach prowadzenia poradnictwa żywieniowego, które w szczególnych przypadkach może odbywać się również pod kierunkiem lub we współpracy z lekarzem specjalistą;
 • ma nadbudowaną wiedzę o składzie oraz wartości odżywczej i użytkowej surowców oraz gotowych produktów żywnościowych, będących źródłem składników pokarmowych niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb organizmu;
 • zna metody zmiany nawyków żywieniowych i sportowych u osób w różnym wieku i o różnych celach sylwetkowych do osiągnięcia;
 • samodzielnie planuje i wdraża odpowiednie postępowanie dietetyczne, uzależniając swoje decyzje od potrzeb klienta/ pacjenta, jego indywidualnych predyspozycji oraz stanu zdrowia;
 • posiada umiejętność doboru surowców i produktów spożywczych właściwych dla celów określonych w planie żywieniowym, a także analizuje i wyjaśnia w zrozumiały dla klienta/ pacjenta sposób konieczność ich zastosowania w diecie;
 • weryfikuje błędy w odżywianiu i samodzielnie wdraża metody zmiany nawyków żywieniowych i sportowych;
 • dzięki umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy potrafi samodzielnie rozwijać różne formy działalności związanej ze świadczeniem usług w obszarze dietetyki;
 • rozumie konieczność popularyzacji wiedzy o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej oraz postępach i zmianach w dietetyce.

 

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:

 • podmiotach leczniczych;
 • zakładach żywienia zbiorowego otwartego (stołówkach, jadłodajniach, restauracjach, kawiarniach z własnym zapleczem gastronomicznym);
 • poradniach dietetycznych;
 • podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia, w tym podmiotach kontrolno-nadzorczych [np. stacjach sanitarno-epidemiologicznych];
 • zakładach przemysłu spożywczego;
 • studiach i gabinetach modelowania sylwetki.

 

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW WSIIZ:

 I SEMESTRII SEMESTRIII SEMESTRIV SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 3800 ZŁ 3800 ZŁ 4000 ZŁ 4000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW SPOZA WSIIZ:

 I SEMESTRII SEMESTRIII SEMESTRIV SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ 4200 ZŁ 4200 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 10/2023
w sprawie opłaty wpisowej.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 2/2023
w sprawie opłaty za ELS.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 11/2023
w sprawie wysokości czesnego.
SKIEROWANIE NA BADANIE