COVER WSIIZ b

 

TECHNOLOGIA KOSMETYKU

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA II STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: MAGISTER
CZAS TRWANIA: 2 LATA
REKRUTACJA TRWA

 

Studia II stopnia może rozpocząć absolwent studiów I stopnia na kierunku CHEMIA KOSMETYCZNA lub TECHNOLOGIA KOSMETYKU.

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia studiów przez absolwentów innych kierunków, dla których dyscypliną wiodącą były:
inżynieria chemiczna, nauki farmaceutyczne, nauki chemiczne, nauki biologiczne.
Absolwenci tychże kierunków zobowiązani są do odbycia odpłatnego KURSU WYRÓWNAWCZEGO,
realizowanego przed rozpoczęciem I semestru kształcenia na zasadach określonych we właściwym zarządzeniu kanclerza.

 

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA KOSMETYKU:

 • posiada szczegółową wiedzę o surowcach kosmetycznych, procesach ich pozyskiwania oraz cechach fizykochemicznych, jak również substancjach czynnych, pomocniczych i konserwujących stosowanych w produktach kosmetycznych;
 • zna zasady zarządzania procesami i jakością na wszystkich etapach produkcji, dystrybucji i prowadzonych badań w przemyśle kosmetycznym;
 • zna metody obniżania kosztów związanych z technologią, dystrybucją i badaniami produktów kosmetycznych, których efektywność ma wpływ na finalną cenę oferowanych preparatów;
 • posiada umiejętność właściwego doboru surowców kosmetycznych na etapie tworzenia receptury kosmetyków, jak i przy optymalizacji już posiadanych receptur;
 • posiada umiejętność projektowania pojedynczych produktów o zadanych właściwościach użytkowych, jak również rozbudowanych linii kosmetycznych dla docelowej grupy konsumentów;
 • posiada umiejętności przeprowadzenia pogłębionej analizy jakości i bezpieczeństwa surowców kosmetycznych wykorzystywanych w procesie produkcji kosmetyków, jak również gotowych produktów;
 • ma świadomość wystąpienia ewentualnych negatywnych skutków działalności prowadzonej w obszarze technologii kosmetyków na stan środowiska oraz zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów; bierze odpowiedzialność za skutki swojej pracy;
 • potrafi inspirować innych do działania oraz organizować działalność na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA KOSMETYKU MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:

 • laboratoriach badawczo-rozwojowych;
 • laboratoriach prowadzących analizy w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją surowców kosmetycznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych.

  

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW WSIiZ

 I SEMESTRII SEMESTRIII SEMESTRIV SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 3800 ZŁ 3800 ZŁ 4000 ZŁ 4000 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW SPOZA WSIiZ

 I SEMESTRII SEMESTRIII SEMESTRIV SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ 4200 ZŁ 4200 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 4/2023
w sprawie opłaty wpisowej.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 2/2023
w sprawie opłaty za ELS.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 5/2023
w sprawie wysokości czesnego.
SKIEROWANIE NA BADANIE