Podologia

PODOLOGIA

(Studia podyplomowe)

 

Cel kształcenia

Współczesna podologia zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości stopy. Oczywiście niejednokrotnie działania podejmowane przez podologów wymagają konsultacji z lekarzem specjalistą. Do gabinetów podologicznych trafiają klienci z różnymi problemami: chorobami skóry i paznokci, chorobami przemiany materii, deformacjami stóp, czy powszechnymi dolegliwościami tj. wzrastające paznokcie, odciski, modzele, pękające stopy, czy też brodawki. Posiadana wiedza i umiejętności podologów pozwalają im na określenie swoich kompetencji, a więc granicy do jakiej mogą działać zupełnie samodzielnie, albo skorzystać z konsultacji m. in. z lekarzem ortopedą, czy też chirurgiem.

Studia podyplomowe na kierunku Podologia kierowane są do osób związanych z branżą beauty. Doskonale z zagadnieniami podologicznymi poradzą sobie osoby z wykształceniem kierunkowym z zakresu: kosmetologii, fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz absolwenci kierunku lekarskiego. Nabyta w czasie studiów wiedza z zakresu pielęgnacji i profilaktyki stóp pozwoli na prowadzenie specjalistycznych konsultacji podologicznych, również w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

W ramach kształcenia wspomaganego procesem online:

w semestrze I: 4 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 5 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

w semestrze II: 3 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*.

*Liczba może ulec zmianie na wniosek Rektora, jeżeli zajdą wyższe okoliczności.

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma kształcenia

 • kształcenie wspomagane procesem online [dotyczy tylko wykładów i ćwiczeń audytoryjnych]

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Podologia:
 • ma elementarną wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych w zakresie niezbędnym dla pracy podologa,
 • posiada wiedzę z zakresu diagnozowania chorób i deformacji stóp,
 • zna i opisuje poszczególne etapy planowania i wykonywania zabiegów podologicznych,
 • potrafi planować, projektować i realizować wybrany rodzaj zabiegu podologicznego,
 • potrafi posługiwać się specjalistycznym sprzętem, aparaturą i narzędziami stosowanymi w codziennej pracy podologa,
 • potrafi dobrać kosmetyki podologiczne niezbędne w odpowiednio zaplanowanej terapii,
 • potrafi organizować i zarządzać pracą gabinetu podologicznego,
 • potrafi współpracować z lekarzem specjalistą oraz postępować zgodnie z jego zaleceniami,
 • wykazuje się tolerancją i zrozumieniem dla potrzeb swoich klientów spowodowanych chorobą, wiekiem, uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi i religijnymi.

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Anatomia i biomechanika kończyn dolnych

E

2

 2.

 Budowa i choroby płytki paznokci

Z

2

 3.

 Diabetologia

Z

3

 4.

 Podologia pielęgnacyjna

E

6

 5.

 Podologia korekcyjna z elementami zaopatrzenia medycznego

E

5

 6.

 Metody korekty wzrastających paznokci

Z

5

 7.

 Hiperkeratozy w gabinecie podologicznym

Z

5

 8.

 Wymagania sanitarno-higieniczne w gabinecie podologicznym

Z

2

 9.

 BHP

Z/BO

0

 Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 200

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Chirurgia, ortopedia i traumatologia kończyn dolnych

E

4

 2.

 Unaczynienie i choroby naczyniowe kończyn dolnych

Z

3

 3.

 Dermatologia z podstawami alergologii

Z

2

 4.

 Podologia medyczna

E

6

 5.

 Profilaktyka i pielęgnacja stopy cukrzycowej

E

6

 6.

 Elementy rehabilitacji i masaż kończyny dolnej

E

5

 7.

 Zarządzanie podmiotami świadczącymi usługi podologiczne

Z

4

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 194

 

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od listopada) od 15 marca do 31 października
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z platformy e-dziekanat,
 • zdjęcie cyfrowe do wgrania w systemie e-dziekanat sekcja Dane osobowe. Wymagania: wymiary 35 x 45 mm, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu  „en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr [kształcenie wspomagane procesem online]  3 200 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 8e/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty