Trychologia kosmetologiczna

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

(Studia podyplomowe)

 

Cel kształcenia

Głównym celem kształcenia na kierunku Trychologia kosmetologiczna jest przekazanie słuchaczom wiedzy o możliwościach, korzyściach i potencjale jakie tkwią w niekiedy mało jeszcze znanej branży trychologicznej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego działania mniej lub bardziej złożonych zabiegów trychologicznych. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki trychologicznej. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki zaburzeń dotyczących skóry głowy i włosów. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełniałaby europejskie standardy. Uczestnicy zapoznają się z elementami podstawowych kuracji trychologicznych najczęściej spotykanych w samodzielnych gabinetach trychologicznych.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

 
Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]
 

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • umiejętnie posługiwać się nomenklaturą charakterystyczną dla specjalistów z zakresu trychologii kosmetologicznej,
 • przeprowadzić wstępną diagnostykę trychologiczną,
 • umiejętnie współpracować z pacjentem trychologicznym,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych w codziennej pracy w gabinecie trychologicznym,
 • posługiwać się specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym w gabinecie trychologicznym.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • samodzielnych gabinetach kosmetologicznych,
 • ośrodkach SPA & Wellness,
 • klinikach zdrowia i urody,
 • samodzielnych gabinetach trychologicznych,
 • ośrodkach szkoleniowych.

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Podstawy trychologii

E

3

 2.

 Anatomia i fizjologia skóry głowy i włosów

E

6

 3.

 Fizjoterapia trychologiczna

Z

4

 4.

 Dietetyka trychologiczna

Z

4

 5.

 Farmakologia trychologiczna

E

6

 6.

 Kreowanie wizerunku i aspekty psychologiczne pacjenta trychologicznego

Z

3

 7.

 Technologia preparatów trychologicznych

Z

4

 8.

 BHP

Z

0

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Diagnostyka trychologiczna

E

5

 2.

 Pielęgnacja skóry głowy i włosów w gabinecie trychologicznym

E

5

 3.

 Nowoczesne fryzjerstwo

Z

2

 4.

 Transplantacja - przeszczepy włosów

E

5

 5.

 Dermatologia trychologiczna

E

6

 6.

 Podstawy endokrynologii

Z

4

 7.

 Niechirurgiczne metody uzupełniania włosów

Z

3

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle + płytę ze zdjęciem cyfrowym w formacie .jpg oraz rozdzielczości 300 dpi,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr 3 600 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2019
Zarządzenie Kanclerza 8/2019
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty