Trychologia kosmetologiczna

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

(Studia podyplomowe)

 

Cel kształcenia

Współczesna trychologia jest dziedziną skupiającą się na specjalistycznej diagnostyce oraz leczeniu dolegliwości związanych ze skórą głowy i włosami ludzkimi. To właśnie działalność zawodowa trychologów jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów, na co dzień borykających się z problemami skóry głowy i włosów. Niejednokrotnie problemy te są efektem zachwiania równowagi w funkcjonowaniu całego organizmu. Stąd tak konieczne jest posiadanie przez trychologów interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, która da im możliwość podejmowania efektywnej współpracy z różnymi specjalistami m.in. z lekarzem dermatologiem. Współczesne zabiegi trychologiczne pozwalają na zaangażowanie specjalistycznej aparatury i narzędzi, a także preparatów pozwalających na poprawę stanu skóry głowy i włosów.

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Trychologia kosmetologiczna jest przekazanie słuchaczom wiedzy o możliwościach, korzyściach i potencjale jaki tkwi we współczesnej trychologii. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego działania najnowocześniejszych zabiegów trychologicznych. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełniałaby najwyższe standardy gabinetowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z etapami kuracji trychologicznych najczęściej spotykanymi w gabinetach trychologicznych. Studia są kierowane do osób, które są już związane z branżą beauty, ale również do osób, które podjęły decyzję o zmienia swojej dotychczasowej ścieżki zawodowej.

 

Zajęcia z pracodawcami

 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie rozpoczął działalność 8 października 1951 roku. Należy podkreślić, że w Centralnym Szpitalu Klinicznym pracujący personel średni, i wyższy stanowi wysoce wykwalifikowany - zarówno pod względem fachowym jak i naukowym - zespół. Szpital jest obecnie czołowym szpitalem nie tylko w Warszawie, ale również w kraju. Potwierdzeniem powyższego jest ciągle wzrastająca liczba pacjentów chcących się tu leczyć. W ciągu 50 lat swej działalności Centralny Szpital Kliniczny przyjął ponad 5 mln pacjentów. Szpital został wybrany przez Ministerstwo Zdrowia jako ośrodek zapewniający opiekę medyczną członkom rządu, parlamentu i dyplomatom.

Prowadzone moduły: Transplantacja – przeszczepy włosów, Dermatologia trychologiczna (zajęcia kliniczne)”

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

W ramach kształcenia wspomaganego procesem online:

w semestrze I: 2 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

w semestrze II: 5 zjazdów w tradycyjnej formie w siedzibie Uczelni, 4 zjazdy kliniczne, oraz 2 zjazdy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*.

*Liczba może ulec zmianie na wniosek Rektora, jeżeli zajdą wyższe okoliczności. 

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma kształcenia

 • tradycyjna forma lub kształcenie wspomagane procesem online [dotyczy tylko wykładów i ćwiczeń audytoryjnych]

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Trychologia kosmetologiczna:
 • zna i posługuje się specjalistyczną terminologią właściwą dla trychologa,
 • zna i opisuje procedury zabiegów trychologicznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do ich wykonywania,
 • zna i definiuje najczęstsze dolegliwości w obszarze skóry głowy i włosów,
 • potrafi przeprowadzić profesjonalną diagnostykę trychologiczną,
 • potrafi zaplanować i wykonać łączone terapie trychologiczne wspomagające leczenie problemów skórnych i/lub pozwalające na uzyskanie rezultatów pielęgnacyjnych/ upiększających,
 • potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę, mającą zastosowanie w gabinetach trychologicznych,
 • potrafi samodzielnie dobrać preparaty kosmetyczne w z uwzględnieniem koniecznych do uzyskania rezultatów i potrzeb klienta,
 • koncentruje się na potrzebach klienta, dbając przy tym o jego dobro i respektując przysługujące mu prawa,
 • organizuje i zarządza pracę w gabinecie trychologicznym.

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Podstawy trychologii

E

3

 2.

 Anatomia i fizjologia skóry głowy i włosów

E

6

 3.

 Fizjoterapia trychologiczna

Z

4

 4.

 Dietetyka trychologiczna

Z

4

 5.

 Farmakologia trychologiczna

E

6

 6.

 Kreowanie wizerunku i aspekty psychologiczne pacjenta trychologicznego

Z

3

 7.

 Technologia preparatów trychologicznych

Z

4

 8.

 BHP

Z

0

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 176

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Diagnostyka trychologiczna

E

5

 2.

 Pielęgnacja skóry głowy i włosów w gabinecie trychologicznym

E

5

 3.

 Nowoczesne fryzjerstwo

Z

2

 4.

 Transplantacja - przeszczepy włosów

E

5

 5.

 Dermatologia trychologiczna

E

6

 6.

 Podstawy endokrynologii

Z

4

 7.

 Niechirurgiczne metody uzupełniania włosów

Z

3

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 242

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od listopada) od 15 marca do 31 października
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr [kształcenie wspomagane procesem online] 3 300 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 8c/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty