COVER WSIIZ b

 

PIELĘGNIARSTWO

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA I STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA
CZAS TRWANIA: 3 LATA
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO:

Uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i posiada kompetencje, a także umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą w zakresie dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów. Dyplom studiów pierwszego stopnia otrzymuje absolwent, który w zakresie wiedzy jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki, a zatem posiada szczegółową wiedzę  z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych. Ponadto absolwent kierunku pielęgniarstwo potrafi korzystać z aktualnej wiedzy, dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, potrafi udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, a także komunikowania się w miejscu pracy oraz samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej. Absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo wykazuje się holistycznym podejściem do pacjenta przejawiającym się w poszanowaniu i respektowaniu jego praw. Absolwent rozumie organizację i prawne podstawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a co więcej rozumie problemy i wyzwania współczesnego pielęgniarstwa w Polsce i na świecie. Ponadto absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają mu na podjęcia pracy zawodowej  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą tj. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 

SZCZEGÓŁOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO OKREŚLONE SĄ W USTAWIE O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. (DZ. U. Z 2011 NR 174 POZ. 1039):

  • zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
  • zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
  • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
  • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;
  • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;
  • zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;
  • zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016);
  • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

 

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTRIII SEMESTRIV SEMESTRV SEMESTRVI SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 4000 ZŁ 4000 ZŁ 4200 ZŁ 4200 ZŁ 4500 ZŁ 4500 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 4/2023
w sprawie opłaty wpisowej.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 2/2023
w sprawie opłaty za ELS.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 5/2023
w sprawie wysokości czesnego.
SKIEROWANIE NA BADANIE